دانلود پایان نامه

بازاري شرکت پ?شنهاد نموده است:??????? (مشايخ و همكاران، 1390)
سرما?ه هاي فکري + ارزش دفتري= ارزش بازاري???????
وقت? شرکت اسکاند?ا در سال (1992) شـروع ?ـه صـورت بـرداري و ارزش گـذاري بـر روي ارزش نامشـهود??????? سرما?ه هاي فکري خود کرد، فهرست? شامل 50 مورد بـا ارزش هماننـد نشـان تجـاري، امت?ـازات انحصـاري،??????? پا?گاه داده مشتر?ان، س?ستم هاي فناوري اط?عات، افراد و پرسنل کل?دي و تأث?ر گـذار، تـدو?ن و گـردآوري??????? نمود. از آنجاي که فهرست مذکور، بس?ار طو?ن? و مد?ر?ت بر آن سخت و دشـوار بـوده، اجـزاه و مـوارد آن??????? در گــروه هــاي کــوچکتر، بــا طبقــه بنــدي مشــخص تــر تقســ?م در دو گــروه ابعــاد انســان? و ابعــاد ســازمان???????? (ساختاري) صورت گرفته است. تا بد?ن ترت?ب تعر?ف ساده تري از سرما?ه هاي فکري حاصل شده است:??????? (مشايخ و همكاران، 1390)
سرما?ه هاي ساختاري + سرما?ه هاي انسان?= سرما?ه هاي فکري???????
مطابق نظر ادو?نسون، مواردي که “پس از رفتن کارکنان به خانه، در سـازمان بـاق? مـ? ماننـد” سـرما?ه هـاي??????? ساختاري سازمان را تشک?ل م? دهند. او بر ا?ن واقع?ت تأک?ـد دارد کـه سـرما?ه هـاي انسـان? سـازمان را نمـ???????? توان تحت مالک?ت سازمان در آورد، بلکه آنها را تنها م? توان استخدام ?ا اجاره نمود. بـر عکـس آن، سـرما?ه??????? هاي ساختاري را م? توان تحت تملک در آرود و داد و ستد نمـود. بـر همـ?ن اسـاس سلسـله مراتبـ? را بـراي??????? سازمان هاي فکري ارائه نمود.???????
وي به همراه پژوهشگري به نام مالون،IC ? را به عنوان داراي ها?? مثل دانـش، تجـارب کـاربردي، تکنولـوژي????????????? سازمان?، ارتباطات مشتري و مهارتهاي حرفه اي دانسته اند که باعث ا?جاد مز?ت رقابت? در بـازار و ب?نشـ? در??????? مورد توانمندي هاي درآمدي آ?نـده شـرکت مـ? شـود. آنهـا در طـرح ارزش اسـکاند?ا ارزش بـازاري ?ـک??????? شرکت را ترک?ب? از ارزش مال? آن (شامل دارا?? هاي مشهود) و ارزش سرما?ه هاي فکري دانسته اند. بعـدها??????? آن مدل اسکاند?ا را بعنوان ?ک ش?وه اندازه گ?ري IC? معرفـ? نمودنـد. از منظـر آنهـا IC? ترک?بـ? از دو جـزء??????????????????? اصل? م? باشد: سرما?ه انسان? ?ا HC?، سرما?ه ساختاري ?ا .SC ?ا?ن دو پژوهشـگر سـرما?ه هـاي سـاختاري در??????????????????? سازمان را عامل پشت?بان? از سرما?ه هاي انسان? معرف? کرد. SC ? خـود بـه سـرما?ه سـازمان? و سـرما?ه مشـتري????????????? تقس?م شده و سرما?ه سازمان? شامل س?ستم ها، ابزارها و فلسفه عمل?ات? است که جر?ان ?ـافتن دانـش در درون??????? سازمان را سرعت م? بخشد به و سرما?ه نوآوري و سرما?ه فرآ?ندي تقس?م م? شود.??????? و?گ، تفس?ري از اجزاي منفرد الگوي سرما?ه هاي فکري اسکاند?ا ارائه نموده است که بر اساس آن:??????? (مشايخ و همكاران، 1390)
* سرما?ه هاي انسان? اشاره به شا?ستگ? کارکنان و قابل?ت آنها دارد. براي مثال، اگر ?ک سـازمان کارکنـانش??????? را آموزش دهد، در حق?قت سرما?ه انسان? اش را توسعه داده اسـت. سـرما?ه انسـان? معمـو?ً بصـورت جزئـ???????? کوچکتر از سرما?ه ساختاري د?ده م? شود.???????
* سرما?ه ساختاري نت?جهاي از سرما?ه فکري و به صورت اط?عات، منابع دانش ?ـا اسـناد و مـدارك مـنعکس??????? م? شود. سرما?ه هـاي سـاختاري، آن چ?زهـاي اسـت کـه پـس از رفـتن??????? کارکنان در سازمان باق? م? ماند.?????? ?
* سرما?ه مشتر?ان ن?ز در ارزش ارتباطات سازمان با مشتر?انش نما?انگر م? شود.??????? سرما?ه سازمان? شامل دارا?? هاي دانش? نهاد?نه شده در بستر فرآ?ندها و نوآوري هاي سازمان? م? باشد.???????
* سرما?ه فرآ?نـدي اشـاره بـه فرآ?نـدهاي ارزش افـزاي سـازمان? ماننـد سـاختار سـازمان?، تجـارب مـد?ر?ت?،??????? س?ستمها و رو?ه ها، ز?ر ساخت ها، س?ستم هاي کامپ?وتري و … دارد.???????
* سرما?ه نوآوري شامل دانش آشکار همراه با دارا??هـاي فکـري مـ? گـردد کـه شناسـا?? هـر دوي آنهـا در??????? سازمان مشکل است، همانند فرهنگ مثبت.???????
* مالک?ت معنوي، ب?ان? است براي دانش مستند شـده و جمـع آوري شـده ماننـد نـوآوري هـا، تجـاب عملـ?،??????? حقوق اختراع، فناوري، برنامه هاي تحص?ل?، ز?ر ساخت هاي دانش? شرکت، طراح? هـا و همچنـ?ن و?ژگـ???????? خاص تول?دات و خدمات.???????
الگوي ارزش? اسکاند?ا، توجه و تمرکز ز?ـادي بـر قابل?ـت هـاي نوسـازي سـازمان? دارد. ا?ـن الگـو، سـرما?ه??????? نوآورري و فرآ?ندي بعنوان بخش? از سرما?ه سازمان? تأک?د دارد.???????
* مدل بروک?نگ???????
بروک?نگ در سال (1996) از IC? تحت عنوان مجموعه اي از دارا?? ها نامشـهود نـام مـ? بـرد کـه شـرکت هـا????????????? قادر به ادامه فعال?ت م? کند.??????? طبقه بندي ارائه شده توسط بروک?نگ مشابه با طرح ادو?نسون و مالون است اما در ا?ن طبقه بنـدي بروک?نـگ،??????? مالک?ت معنوي را از دارا??هاي ز?ر سـاخت? جـدا کـرده و در ?ـک دسـته مجـزا قـرار داده اسـت. د?ـدگاه آنهـا??????? اگرچه ?کسان ن?ستند اما مکمل ?کد?گر هستند. هدف ادو?نسون و مالون توضـ?ح اهم?ـت IC? در سـازمان هـا????????????? بوده و موضوعات مهم? مانند و?ژگ?هاي کل?دي، انـدازه گ?ـري رو?کردهـاي مـد?ر?ت بـر آنهـا را در بـر مـ???????? گرفت. آنها مد?ر?ت را بر IC? را بعنوان گام? نها?? براي ساخت سازمانها?? با ارزش با? و سازمان هـاي کـه????????????? م? خواهند ارزش در آنها بصورت مـداوم افـزا?ش ب?ابـد معرفـ? کردنـد. بـا ا?نکـه بروک?نـگ داراي اهـداف??????? مشابه? با ادو?نسون و مالون بود، اما او اجزا?? IC? را طوري تع?ـ?ن کـرد کـه بتـوان از آن در امـر مم?ـزي ن?ـز????????????? استفاده نمود و بد?ن خاطر وي بر روي فرآ?نـدهاي تعر?ـف، مسـتند سـازي و انـدازه گ?ـري IC?تأک?ـد کـرده????????????? است. بروک?نگ عق?ده دارد که هدف نهاي هر کسـب و کـاري بدسـت آوردن ارزش پـول? بـه ازاء هـر??????? جزئ? از دارا??ها است. او تصر?ع کرده است که ا?ن امر براي شرکت ها بسـ?ار مهـم اسـت کـه م?ـزان دارا?ـ???????? ها?شان را ارز?اب? کرده و از ا?ن طر?ق مد?ران را از محل وجود ارزش هاي واقع? در سازمان آگاه سازند. بـه??????? هم?ن دل?ل آنها ن?از دارند تا شاخصها?? بـراي ارز?ـاب? موفق?ـت و رشـد در دسـت داشـته و مبناهـا?? را بـراي??????? افزا?ش احتمال در?افت وام از مؤسسات مال? بوجود ب?اورند.??????? (انواري، 1382)
* مدل روس و همکاران???????
روس و روس، دراگـونت? و ادو?نسـون در سـال (1997) شـاخص سـرما?ه فکـري را بـراي انـدازه گ?ـري IC?????????????? معرف? کردند. آنها تشر?ع کردند که د?دگاهها?شان در رابطه با IC ? دانش محور بوده و اشـتباهات? بـا مباحـث????????????? دانش? دارد. از سوي د?گر بعدها آنها از مدل? استفاده کردند که مشابه بـا مـدل ادو?نسـون و مـالون بـود امـا??????? دق?قاً همانند آن بود.??????? اگرچه ادو?نسون و مالون پ?شرفتهاي ز?ادي در رابطه با اندازه گ?ري IC? داشته انـد امـا روس و روس (1997) پ?شرفت هاي ملموس? در ?کپارچگ? مع?ارهاي IC? و حرکت به سمت ?ک مع?ار واحدرو?کرد کل نگـر بـه????????????? ارزش داشتند آنها در تحق?ق? د?گر و در طبقه بندي شب?ه به طبقه بندي ادو?نسون و مالون ، IC? را بـه سـرما?ع????????????? انسان?، سرما?ه سازمان? و سرما?ه ارتباط? تقس?م کرده و ا?ـن سـه دسـته را ر ?ـک سـطح افقـ? قـرار داده انـد???????. در ا?ن طبقه بندي اجزاء سرما?ه هاي فکري با جزئ?ات ب?شتري معرفـ???????? شده است:??????? (بيگي، 1386)
سرما?ه انسان?: شامل دانش فن?، مهارتها ، و?ژگ?هاي رهبري مد?ران ارشد، نوآور?ها، انگ?زش بعد مـال? و غ?ـر??????? مال? و قابل?ت سازگاري است.???????
سرما?ه ساختاري: فرهنگ شرکت، ساختار، فرا?ند ها و رو?ه هاي کاري???????
سرما?ه رابطه اي: مشتري، م?زان رضا?ت آنها از محصو?ت و خدمات (مشتر?ان) تعداد آنهـا (ارتبـاط بـا تـأم?ن??????? کنندگان) آگاه? داشتن از ا?ن ارتباطات (ارتباط با تأم?ن کنندگان) تعداد آنها.
* مدل است?وارت???????
است?ورات در سال (1991) و در مجله فورچـون IC?را عبـارت از دانشـ? کـه از طر?ـق تبـد?ل مواد خـام آنهـا را????????????? ارزشمند تر م? سازد معرف? کرده است. مقاله ارائه شده توسط وي همانند ?ک کاتال?زور عمـل نمـود و IC? را????????????? بعنوان ?ک مفهوم اصل? در تفکر مد?ر?ت? مطرح کرد.??????? (عباسي، 1389)
* مدل سال?وان???????
سال?وان ?ک? از پا?ه گذاران و شر?ک تجاري گروه “مد?ر?ت سرما?ه هاي فکري” است. گروه??????? مد?ر?ت سرما?ه هاي فکري ?ک شرکت مشاوره اي است که فعال?ت ها?ش بر ا?جاد و تول?د ارزش از سرما?ه??????? هاي فکري متمرکز شده است. بر اساس نظر?ه ا?ن گروه، از کنار هم قرار دادن دو رکن اساس? ز?ر م? توان??????? به مفهوم و جا?گاه سرما?ه هاي فکري دست ?افت:??????? (عباسي، 1389)
– سرما?ه انسان????????
– دارا?? هاي فکري???????
* مدل بونفرر???????
بونفرر (2003-2002) در رو?کرد ارزش پو?ا?? ،IC ? شاخص هاي و?ژه اي را مد نظر قرار داده که بر روي????????????? بعد پو?ا و سازمان? عملکرد اجتماع?- اقتصادي تمرکز کرده و تحت شرا?ط مختلف? در سطوح خرد و??????? ک?ن اقتصادي قابل اجرا است . وي در روش ارزش پو?ا??، IC? چهر بعدي که منجر به توانمندي رقابت?????????????? شدن سازمان م? گردد را با ?کد?گر ?کپارچه کرده است منابع بعنوان ورودي ها: که اشاره به منابع مورد ن?از فرآ?ندهاي تول?دي شامل منابع مشهود، م?زان سرم?اه??????? گذاري در R&D?و اکتساب تکنولوژي مناسب و … دارد.?????????????
* فرا?ندها : که نقش آنها در صف آرا?? و بکاري گ?ري آندسته از از استراتژ?هاي پو?ا?? است که بر مبناي??????? فاکتورهاي نامشهود شکل گرفته اند .???????
* سرما?ه فکري : بوس?له ترک?ب? از منابع نامشهود ساخته شده و م? تواند به نتا?ج و?ژاي مانند دانش جمع?، حق??????? ثبت و اختراع ها، ع?مت تجاري، شهرت، رو?ه هاي عادي خاص و شبکه هاي همکاري منجر شود.???????
* سطح خروج? ها : عملکرد سازمان هاسهم بازار، ک?ف?ت محصو?ت و خدمات به صورت سنت? از طر?ق??????? تحل?ل موقع?ت بازار محصو?ت و خدمات اندازه گ?ري م? شود.???????
بونفر (2002) ا?ن چهار بعد را در ?ک چهارچوب ?کپارچه تبد?ل کرده و ?ک ارتباط ب?ن ورودي ها منـابع فرا?ندها ، دارائ?هاي نامشهود و عملکرد شرکت مطرح کرد.??????? (عباسي، 1389)
* مدل بنت?س???????
بنت?س در سال (1998) و به دنبال نظر?ه هاي قبلـ? خـود، سـرما?ه هـاي فکـري را متشـکل از سـه جـزء سـرما?ه??????? مشتري، سرما?ه ساختاري و سرما?ه انسان? دانست.??????? از منظر وي بخش عمده سرما?ه انسان? را دانش ضمن? افراد تشـک?ل مـ? دهـد. ا?ـن دانـش شـامل مهارتهـاي??????? تجارب? هستند که براحت? نم? توان آنها را بصورت بند بـه بنـد اذعـان کـرد. بـونت?س عق?ـده دارد کـه سـرما?ه??????? انسان? داراي اهم?ت بس?ار ز?ادي است چرا که منبع اصل? خ?ق?ت و نوآوري محسوب م? شود.??????? وي سرما?ه ساختاري را شامل مکان?زم ها و ساختارهاي سازمان? دانسته که در رساندن کارکنـان بـه مـاکز?مم??????? عملکرد، نقش? پشت?بان دارند. بنت?س ا?ن اجزاء را شامل فرهنگ، س?سـتم هـاي اط?عـات?، R&D? فرا?نـدها،????????????? امور جاري و کارا?? هر ?ک از آنها م? داند.??????? سرما?ه مشتري ن?ز از منظر بنت?س شامل شناخت کانال هاي بازار ?اب? و دانش ارتباط با مشـتر?ان اسـت کـه هـر??????? ?ک از ا?ن دو نقش بس?ار مهم? را در ?ک سازمان بر عهده دارند. ع?وه بر ا?ن وي جنبـه هـاي د?گـري ماننـد??????? ارتباط با رقبا و تأم?ن کننـدگان را از اجـزاء مهـم ا?ـن سـرما?ه

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید