دانلود پایان نامه

ن توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-8): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه اصلي پژوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
توانمندسازي
35/0
134
000/0[Reza BRI9]
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000 /0Sig. = بدست آمده است )، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
بين رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-9): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه اصلي پژوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
رفتار شهروندي سازماني
43/0
134
000/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000 /0Sig. = بدست آمده است )، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
4-4) بررسي فرضيه هاي فرعي پژوهش
1- بين بعد “معني داري” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-10): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه اول پزوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
معني داري
20/0
134
01/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (01/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين بعد “معني داري” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
2- بين بعد “اثرگذاري” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-11): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه دوم پژوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
اثرگذاري
42/0
134
000/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين بعد ” اثرگذاري ” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
3- بين بعد “شايستگي” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-12): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه سوم پزوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
شايستگي
48/0
134
000/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين بعد ” شايستگي ” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
4- بين بعد ” خودتعيين کنندگي ” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-13): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه چهارم پژوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
خودتعيين کنندگي
20/0
134
04/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (04/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين بعد “خودتعيين کنندگي” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
5- بين آداب اجتماعي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-14): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه پنجم پژوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
آداب اجتماعي
55/0
134
000/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين آداب اجتماعي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
6- بين نوع دوستي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-15): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه ششم پژوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
نوع دوستي
47/0
134
000/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين نوع دوستي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
7- بين وجدان کاري با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-16): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه هفتم پژوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
وجدان کاري
47/0
134
000/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين وجدان کاري با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
8- بين جوانمردي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-17): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه هشتم پژوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
جوانمردي
52/0
134
000/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين جوانمردي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
9- بين نزاکت با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
H0: ?=0 Sig. ? 0.05
H1: ??0 Sig. 0.05
جدول (4-18): نتايج همبستگي پيرسون آزمون فرضيه نهم پزوهش
متغير
مديريت سرمايه فکري
درجه آزادي
سطح معناداري
تاييد يا رد فرض صفر
نزاکت
42/0
134
000/0
رد
با توجه به جدول بالاو مقدار بدست آمده براي P – مقدار در سطح اطمينان 95% ،كه از سطح معني داري 05/0=? کمتر مي باشد. (000/0Sig. = بدست آمده است)، مي بينيم که مشاهدات قويا فرضيه تحقيق(H1) را تاييد مي نمايند. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که بين نزاکت با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
فصل پنجم
بحث، نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1) جمع بندي پژوهش
با توجه به تغيير و تحولات عصر حاضر و با ورود سازمان ها به اقتصاد دانش محور، امروزه نيروي انساني حياتي ترين عنصر راهبردي در افزايش اثربخشي و کارايي سازمان محسوب مي شود. نيروي انساني متعهد به اهداف و ارزش هاي سازمان، نه تنها عاملي براي برتري يک سازمان نسبت به سازمان ديگر، بلکه مزيت رقابتي پايداري براي بسياري از سازمان هاست. پايان نامه حاضر شامل 5 فصل و پيوست مي‌باشد و به بررسي رابطه بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري پرداخته است. فصول مختلف پايان نامه و مباحث مطروحه در هر فصل بدين شرح معرفي مي گردد: فصل اول – كليات؛ شامل بيان مسئله و علت انتخاب موضوع تحقيق، اهداف، فرضيات و سوالات تحقيق، قلمرو تحقيق و همچنين تعاريف عملياتي واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي، مي‌باشد. فصل دوم – ادبيات موضوعي تحقيق؛ که خود شامل دو بخش است: بخش اول- ادبيات تحقيق و مباني نظري مباحث مربوط به توانمندسازي، رفتار شهروندي سازماني، مديريت سرمايه فکري و ساير موارد مرتبط با موضوع تحقيق به تفصيل بيان شده است؛ بخش دوم- مباني تجربي تحقيق است که در آن سابقه تحقيقات و فعاليت هاي ديگران در داخل و خارج کشور مرور شده و نمونه هايي نيز ذکر گرديده است. فصل سوم- روش تحقيق؛ روش تحقيق و گام‌هاي اجرايي تحقيق حاضر در اين فصل ارائه و همچنين ذکر گرديد که روش تحقيق حاضر توصيفي- همبستگي بوده و تعداد 136 نفر از جامعه آماري کارکنان آموزش و پرورش لاريجان به عنوان نمونه آماري براي توزيع پرسشنامه ها انتخاب شدند. فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات؛ در اين فصل اطلاعات و داده هاي بدست آمده، با کمک نرم افزارSpss ابتدا در بخش آمار توصيفي و جمعيت شناختي و سپس براي پاسخ به فرضيات تحقيق از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده و نتايج حاصل از آن ارائه گرديد. فصل پنجم- نتايج و يافته ها؛ که شامل خلاصه نتيجه گيري ها و يافته هاي حاصل از تحقيق‌، محدوديت‌هاي تحقيق و ارائه پيشنهادات كلي، كاربردي و پيشنهادات براي طرح‌هاي آتي مي باشد؛ که در ادامه ارائه خواهد شد.
5-2) يافته هاي پژوهش
فرضيه اصلي اول: بين توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
نتايج تجزيه و تحليل داده هاي فرضيه اصلي اول پژوهش، نشان مي دهد كه بين توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه اصلي دوم: بين رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
نتايج تجزيه و تحليل داده هاي فرضيه اصلي دوم پژوهش، نشان مي دهد كه بين رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي اول: بين بعد “معني داري” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
نتايج تجزيه و تحليل داده هاي فرضيه فرعي اول پژوهش، نشان مي دهد كه بين بعد “معني داري” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم: بين بعد “اثرگذاري” توانمندسازي با مديريت سرمايه فکري رابطه معني داري وجود دارد.
نتايج تجزيه و تحليل داده هاي فرضيه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید