دانلود پایان نامه

ساده89 استفاده شده است.
در طرح نمونه برداري احتمالي نامحدود که معمولا نمونه برداري تصادفي ساده ناميده مي شود، اعضاي جامعه آماري يک شانس معين و برابر براي انتخاب شدن به عنوان آزمودني دارند. موقعي که بدين گونه اعضا را از جامعه آماري انتخاب مي کنيم احتمال بسيار دارد که الگوهاي پراکنش ويژگي هايي که در پژوهش خود بدان علاقه مند هستيم، به همان صورت در عناصري که براي نمونه بر مي گزينيم توزيع شده باشد. اين طرح نمونه برداري که به نمونه برداري تصادفي ساده شهرت دارد، کمترين سوء گيري و بيشترين تعميم پذيري را دارا مي باشد اما اين نوع نمونه برداري گاهي پر زحمت و پر هزينه است. (حافظ نيا، 1387)
تعداد نمونه آماري با توجه به جمعيت جامعه آماري با استفاده از جدول کرجسي و مورگان محاسبه خواهد شد.
بر اساس فرمول فوق، حجم نمونه آماري 136 نفر است. از اين رو تعداد 136 پرسشنامه بين کارکنان آموزش و پرورش لاريجان که بصورت تصادفي ساده انتخاب شده بودند توزيع گرديد که اطلاعات بدست آمده از آنها توسط نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل خواهد شد.
3-4) روش ها و ابزار جمع آوري اطلاعات
روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق کتابخانه اي و ميداني مي باشد.
1- مطالعات کتابخانه اي
روشهاي کتابخانه اي در تمامي تحقيقات علمي مورد استفاده قرار مي گيرد، ولي در بعضي از آنها در بخشي از فرايند تحقيق از اين روش استفاده مي شود و در بعضي از آنها موضوع تحقيق از حيث روش، ماهياتا کتابخانه اي است و از آغاز تا انتها متکي بر يافته هاي تحقيق کتابخانه اي است. (حافظ نيا، 1387)
2- مطالعات ميداني
روشهاي ميداني به روش هايي اطلاق مي شود که محقق براي گردآوري اطلاعات ناگزير است به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد يا محيط، و نيز برقراري ارتباط مستقيم با واحد تحليل يعني افراد، اعم از انسان، موسسات، سکونتگاهها، موردها و غيره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوري کند. (حافظ نيا، 1387)
در اين پژوهش ابتدا براي گردآوري اطلاعات در زمينه هاي مباني نظري و تدوين ادبيات تحقيق و تعاريف عملياتي از روش مطالعه کتابخانه اي شامل مطالعه کتاب ها، مقاله ها، نشريه ها، رساله ها و منابع علمي موجود در دانشگاه و مراکز علمي استفاده شده و در خصوص جمع آوري اطلاعات براي پاسخ به سوالات پژوهش از روش ميداني و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
تحقيق حاضر بر اساس پرسشنامه استاندارد مي باشد.
1. پرسشنامه توانمندسازي اسپريتزر (1995) و ميشرا (1997)90: اين پرسشنامه مشتمل بر 15 گويه مي باشد که با طيف 5 گزينه اي ليکرت و گزينه هاي کاملا موافقم تا کاملا مخالفم تنظيم شده است. اين مقياس 4 متغير شايستگي (3-1)، خودتعيين کنندگي (6-4)، اثرگذاري (9-7) و معني داري (15-10) را مورد بررسي قرار مي دهد.
2. پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني نيز پرسشنامه اي است که “پودسکاف و همکارانش” در سال (1990) آن را طراحي کرده اند. اين پرسشنامه با بهره گيري از متغيرهاي گوناگون مرتبط با هر بعد رفتار شهروندي سازماني، هر 5 بعد رفتار شهروندي سازماني را جداگانه ارزيابي مي کند. اين مقياس مشتمل بر 18 گويه مي باشد که چهار خرده مقياس نوع دوستي (4-1)، جوانمردي (5)، وجدان کاري (9-6)، آداب اجتماعي (12-10) و نزاکت (18-13) را بر اساس طيف پنج گزينه اي ليکرت مورد بررسي قرار مي دهد.
3. پرسشنامه ارزيابي سرمايه فکري، توسط بونتيس (1998) ساخته شده است که داراي 37 سوال بسته مي باشد. اين سازه داراي سه مولفه سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه رابطه اي مي باشد
3-5) روايي91 و پايايي92 ابزار جمع آوري اطلاعات[Reza BRI1]
دو معياري که براي آزمودن برازش اندازه ها به کار مي آيند عبارتند از روايي و اعتبار. روايي تعيين مي کند ابزار تهيه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه مي گيرد و اعتبار معين مي کند يک ابزار اندازه گيري تا چه ميزان سازگاري مفهوم مورد نظر را اندازه مي گيرد. به بيان ديگر، روايي به ما مي گويد که آيا مفهوم واقعي را اندازه مي گيريم و اعتبار با پايداري و سازگاري اندازه گيري سر و کار دارد. روايي و اعتبار مهر تائيدي هستند بر استحکام علمي يک مطالعه پژوهشي. (سکاران، 1388)
در اين تحقيق به منظور تعيين روايي، چون از پرسشنامه هاي استاندارد که قبلا هم به کرات در تحقيقات مشابه استفاده شده بهره برداري گرديد لذا مي توان بيان نمود كه پرسشنامه حاضر از روايي مناسبي برخوردار است.
اما محقق براي اطمينان کامل از روايي محتوايي پرسشنامه، تعدادي از پرسشنامه ها را در اختيار تعدادي از كارشناسان و اساتيد دانشگاهي که در رشته هاي تخصصي مديريت بودند توزيع نمود تا ضمن بيان نقطه نظرات اصلاحي نسبت به تکميل هر يک از گزاره ها ي مربوطه اظهار نظر تخصصي نمايند.[Reza BRI2]
در پژوهش حاضر براي سنجش پايايي پرسشنامه، يک مرحله پيش آزمون انجام گرفت. بدين صورت که ابتدا تعداد 25 پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزيع و جمع آوري و پس از وارد کردن داده ها، ضريب پايايي (آلفاي کرونباخ) محاسبه گرديد.
ضريب مورد نظر براي مقياس توانمندسازي 75/0، رفتار شهروندي سازماني 79/0 و مقياس سرمايه فکري 81/0 تعيين گرديد. با توجه به اينکه آلفاي محاسبه شده بزرگتر از 7/0 است، پس مي توان گفت که قابليت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبول است. (جداول مربوط به آلفاي کرونباخ در پيوست مي باشد)[Reza BRI3]
3-6) روش تجزيه و تحليل اطلاعات
روش هايي که در تحقيق براي تجزيه و تحليل اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از :
– تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي
اين نوع آمار صرفا به توصيف جامعه مي پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهاي جامعه است. چنانچه محاسبه مقادير و شاخص هاي جامعه آماري با استفاده از سرشماري تمامي عناصر آن انجام گيرد آن را آمار توصيفي گويند. (حافظ نيا، 1387)
بر اساس آمار توصيفي از شاخص هايي مانند جداول توزيع فراواني، ميانگين و واريانس جهت توصيف داده ها استفاده خواهد شد.
– تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطي
در اين نوع آمار محقق با استفاده از مقادير نمونه آماره ها را محاسبه مي کند. سپس به کمک تخمين و آزمون فرض آماري، آماره ها به پارامترهاي جامعه تعميم داده مي شود. به طور کلي در بحث آماري، هر جا سخن از استنباط و استنتاج باشد، آن را آمار استنباطي مي خوانند. (حافظ نيا، 1387)
* آزمون k-s (کولموگوروف- اسميرنوف) جهت بررسي نرمال بودن هر يک از توزيع هاي حاصل از سوالات
* آزمون ضريب همبستگي پيرسون
3-7) جمع بندي فصل سوم
فصل حاضر به بيان روش شناسي اجراي تحقيق شامل: روش تحقيق، جامعه آماري، تعداد و روش نمونه گيري، اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه، ابزارهاي مختلف جمع آوري داده ها و روش جمع آوري داده ها، روش تجزيه و تحليل داده ها و قلمرو تحقيق در سه گروه قلمرو مکاني، موضوعي و زماني پرداخته است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
4-1) توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي
در اين مطالعه که به منظور “رابطه بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري آموزش و پرورش لاريجان” طراحي گرديده است، اطلاعات مربوط به متغيرهاي زير جمع آوري شده است:
جنسيت
نتايج جدول 4-1 نشان مي دهد 99 نفر (8/72 درصد) پاسخ گويان مرد و 37 نفر(2/27 درصد) پاسخ گويان زن هستند. بنابراين اکثر پاسخگويان مورد مطالعه مرد هستند.
جدول (4-1): توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد
مرد
99
8/72%
زن
37
2/27%
جمع
136
100%
نمودار (4-1): توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت
وضعيت تاهل
نتايج جدول (4-2) نشان مي دهد 40 نفر (4/29 درصد) پاسخ گويان مجرد و 96 نفر(6/70 درصد) پاسخ گويان متاهل هستند. بنابراين اکثر پاسخگويان مورد مطالعه متاهل هستند.
جدول (4-2): توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل
وضعيت تاهل
فراواني
درصد
مجرد
40
4/29%
متاهل
96
6/70%
جمع
136
100%
نمودار (4-2): توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل
سن
نتايج جدول 4-3 نشان مي دهد 22 نفر (2/16 درصد) پاسخ گويان در گروه سني 21 تا 30 سال، ، 76 نفر (9/55 درصد) در گروه سني 31 تا 40 سال، 17 نفر (5/12 درصد) در گروه سني 41 تا 50 سال و 21 نفر (4/15 درصد) در گروه سني بالاتر از 50 سال قرار دارند. بنابراين در گروه مورد مطالعه، اکثر پاسخگويان بين 31 تا 40 سال سن دارند.
جدول (4-3): توزيع پاسخگويان بر حسب سن
سن
فراواني
درصد
30-21
22
2/16%
40-31
76
9/55%
50-41
17
5/12%
51 به بالا
21
4/15%
جمع
136
100%
نمودار (4-3): توزيع پاسخگويان بر حسب سن
درآمد
نتايج جدول 4-4 نشان مي دهد 24 نفر (6/17 درصد) پاسخ گويان بين 500 هزار تا يک ميليون تومان و 112 نفر(4/82 درصد) پاسخ گويان بالاي يک ميليون تومان درآمد دارند. بنابراين اکثر پاسخگويان مورد مطالعه بالاي يک ميليون تومان درآمد دارند.
جدول (4-4): توزيع پاسخگويان بر حسب درآمد
درآمد
فراواني
درصد
بين 500 هزار تا يک ميليون تومان
24
6/17%
بالاي يک ميليون تومان
112
4/82%
جمع
136
100%
نمودار (4-4): توزيع پاسخگويان بر حسب درآمد
سابقه شغلي
نتايج جدول 4-5 نشان مي دهد 20 نفر (7/14 درصد) پاسخ گويان داراي کمتر از 5 سال، 47 نفر (6/34 درصد) پاسخ گويان بين 6 تا 10 سال، 50 نفر (8/36 درصد) بين 11 تا 15 سال و 19 نفر (0/14 درصد) داراي بالاي 15 سال سابقه هستند. بنابراين در گروه مورد مطالعه، اکثر پاسخگويان بين 11 تا 15 سال سابقه شغلي دارند.
جدول (4-5): توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه شغلي
سابقه شغلي
فراواني
درصد
کمتر از 5 سال
20
7/14%
بين 6 تا 10 سال
47
6/34%
بين 11 تا 15 سال
50
8/36%
بالاي 15 سال
19
0/14%
جمع
136
100%
نمودار (4-5): توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه شغلي
سطح تحصيلات
نتايج جدول 4-6 نشان مي دهد 10 نفر (4/7 درصد) پاسخ گويان داراي مدرک ديپلم،6 نفر (4/4 درصد) پاسخ گويان داراي مدرک فوق ديپلم، 100 نفر (5/73 درصد) داراي مدرک ليسانس و 20 نفر (7/14 درصد) داراي مدرک فوق ليسانس هستند. بنابراين در گروه مورد مطالعه، اکثر پاسخگويان تحصيلات کارشناسي دارند.
جدول (4-6): توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد
ديپلم
10
4/7%
فوق ديپلم
6
4/4%
ليسانس
100
5/73%
فوق ليسانس
20
7/14%
جمع
136
100%
نمودار (4-6): توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات
4-2) آزمون کولموگروف- اسميرنوف: بررسي تست نرمال بودن متغيرها[Reza BRI4]
H0: توزيع داده ها نرمال است. Sig. ? 0.05
H1: توزيع داده ها نرمال نيست. Sig. 0.05
جدول (4-7): آزمون کولموگروف- اسميرنوف جهت برسي نرمال بودن متغيرها
آيتم ها
نوع دوستي
جوانمردي
وجدان کاري
آداب اجتماعي
آماره کولموگروف- اسميرنوف
72/1
55/3
4/2
07/2
سطح معني داري
55/0
42/0
48/0
23/0[Reza BRI5]
آيتم ها
نزاکت
شايستگي
خود مختاري
تاثيرگذاري
آماره کولموگروف- اسميرنوف
59/1
21/2
49/1
26/2
سطح معني داري
42/0
23/0
52/0
33/0[Reza BRI6]
آيتم ها
معني دار بودن
رفتار شهروندي
سرمايه فکري
توانمندسازي
آماره کولموگروف- اسميرنوف
16/1
97/0
004/1
48/1
سطح معني داري
136/0
30/0
26/0
32/0[Reza BRI7]
جدول (4-7) و مقادير بدست آمده (P0.05 = سطح معني داري) نشان مي دهند که فرض H0 تاييد مي شود. بنابراين با اطمينان 95% مي توان ادعا نمود که هر دوازده متغير از توزيع نرمال پيروي مي كنند.
4-3) بررسي فرضيه هاي اصلي پژوهش[Reza BRI8]
بين

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید