دانلود پایان نامه

برخي شرکت هاي هندي انجام شده است که در آن محققين به بررسي اثر اين دو متغير با ويژگي هاي فردي مديران (سن، سابقه، جنسيت و غيره) پرداخته اند. همانطور که اشاره شد ساير پژوهش ها به ارتباط مستقيم سه متغير پژوهش توجه نداشته اند. علاوه بر آن بررسي مطالعات داخلي، حاکي از عدم وجود هرگونه سابقه اي در اين خصوص است. به عبارت ديگر اين موضوع در بين پژوهش هاي صورت گرفته، جديد مي باشد و تحقيقي با رويکرد پژوهشي در مورد بررسي رابطه بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري صورت نگرفته است. بنابراين شناسايي اين رابطه هدف اصلي اين پژوهش است، که به صورت “تعيين رابطه بين توانمندسازي و رفتارشهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري کارکنان آموزش و پرورش لاريجان” مطرح شده است. در واقع اين تحقيق، ضمن بررسي اهميت توانمندسازي کارکنان، رفتار شهروندي سازماني و مديريت سرمايه فکري در جامعه مورد مطالعه، به شناسايي رابطه اين سه متغير مي پردازد.
بخش دوم- پيشينه تجربي تحقيق
در بررسي هايي که توسط پژوهشگر از پايان نامه ها، مجلات، اينترنت و … صورت پذيرفت، تحقيقات انجام شده در زمينه رابطه بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري مورد بررسي قرار گرفت و برخي از آنها جهت ارائه پيشينه پژوهش مرتبط تشخيص داده و انتخاب شده اند.
2-25) مطالعه تجربي انجام گرفته در داخل کشور
احمدي و محمدي (1392)، پژوهشي تحت عنوان “بررسي ارتباط ابعاد سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني” را ارائه نمودند. نتايج آزمون فرضيات اين پژوهش بيانگر اين است که بين ابعاد متغير سرمايه اجتماعي (ساختاري، شناختي و رابطه اي) و کارکنان گمرکات استان کردستان و رفتار شهروندي سازماني آنان رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد. نتيجه تحليل رگرسيوني بيانگر اين است که ابعاد متغير سرمايه اجتماعي به طور خالص 687/0 درصد از واريانس رفتار شهروندي سازماني در معادله را تبيين مي کنند و از ميان متغيرهايي که وارد معادله شده اند، متغير وابسته، از بعد شناختي سرمايه اجتماعي بيشتر تاثير مي پذيرد.
پورسلطاني و اميرجي (1392)، پژوهشي تحت عنوان “ارتباط تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر مشهد در سال (1390)” را ارائه نمودند. نتايج آزمون همبستگي در اين پژوهش نشان داد که بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که از بين مولفه هاي تعهد سازماني، تعهد عاطفي قدرت بيشتري براي پيش بيني رفتار شهروندي سازماني معلمان دارد.
خرازي و همکاران (1391)، پژوهشي تحت عنوان “رابطه سرمايه اجتماعي با گرايش به رفتار شهروندي سازماني در دفتر مرکزي يک شرکت بيمه” را ارائه نمودند. نتايج اين پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداري ميان سرمايه اجتماعي و گرايش به رفتار شهروندي سازماني در شرکت بيمه مورد مطالعه وجود دارد. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده از ميان ابعاد سرمايه اجتماعي، بعد رابطه اي بهترين پيش بيني کننده گرايش به رفتار شهروندي سازماني بوده است، دو بعد ساختاري و شناختي در مرتبه بعدي قرار داشته اند.
ميري و همکاران (1391)، پژوهشي تحت عنوان “رابطه رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي کارکنان شرکت تامين قطعات ايران خودرو” را ارائه نمودند. اين پژوهش با بررسي جامعه 522 نفري کارکنان شرکت تامين قطعات ايران خودرو، تلاش دارد تا با رويکردي کاربردي ضمن بررسي رابطه توانمندسازي کارکنان و رفتار شهروندي سازماني، راهکارهاي لازم براي دستيابي به زمينه هايي از توانمندسازي که منجر به ارتقاي رفتار شهروندي سازماني و بالعکس در جامعه تحقيق مي گردد، دست يابد.
بهرامي و همکاران (1389)، پژوهشي تحت عنوان “رابطه چندگانه کارکردهاي مديريت راهبردي منابع انساني و سرمايه فکري در دانشگاه هاي دولتي استان اصفهان” را ارائه نمودند. نتايج اين پژوهش نشان داد که رابطه بين کارکردهاي مديريت راهبردي منابع انساني با اجزاي سرمايه فکري (انساني، ساختاري و رابطه اي) معنادار بود. همچنين بين نظرات اعضا در خصوص رابطه کارکردهاي مديريت راهبردي منابع انساني با سرمايه فکري بر حسب مشخصات دموگرافيک آنان تفاوت معنادار وجود داشت.
رشيدي و همکاران (1389)، پژوهشي تحت عنوان “رابطه بين سرمايه هاي فکري و قابليت يادگيري سازماني در موسسه مطالعات بين المللي انرژي” را ارائه نمودند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين هر سه بعد سرمايه هاي فکري (سرمايه مشتري، سرمايه ساختاري و سرمايه انساني) و قابليت يادگيري در بين کارشناسان موسسه مطالعات بين المللي انرژي، رابطه مثبتي وجود دارد.
2-26) مطالعه تجربي انجام گرفته در خارج کشور
رودبرگ84 (2009)، پژوهشي تحت عنوان “سرمايه فکري در بازارهاي کسب و کار” را ارائه نمود. يافته هاي اين پژوهش حاکي از آن است که حفظ و خلق سرمايه ارتباطي ثابت، نيازمند اين است که سازمان روابط خوبي با ساير موسسه هاي مطالعاتي، مجامع علمي و مشاوران بيرون از سازمان، به وجود آورد. سازمان ها در ميان مدت اطلاعات بيشتري از مشتريان خود براي بهبود قابليت يادگيري سازماني، به دست مي آورند.
ماهوني و هومز85 (2009)، پژوهشي تحت عنوان “ارتباط عدالت توزيعي، خشنودي از شغل، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در دانشجويان ورزشکار” را ارائه نمودند. نتايج اين بررسي نشان داد که افزايش ادراک عدالت به افزايش خشنودي و تعهد در دانشجويان منجر مي شود. همچنين تعهد سازماني ارتباط بين خشنودي و رفتار شهروندي را تعديل مي کند.
اسپکتور و فوکس86 (2008)، پژوهشي تحت عنوان “بررسي رابطه هيجانات با رفتارهاي کاري داوطلبانه (رفتارهاي شهروندي سازماني و رفتارهاي ضدشهروندي)” را ارائه نمودند. نتايج اين پژوهش نشان دادند که هيجان نقش مرکزي در رفتارهاي داوطلبانه دارد و با دستکاري هيجان مي توان رفتارهاي کاري داوطلبانه را افزايش و کاهش داد. آن ها بيان کردند که تعدادي از شرايط شغلي و سازماني مانند (فشارهاي اجرايي، استرس هاي شغلي، بي عدالتي و تعهد روان شناختي پايين) باعث ايجاد واکنش هاي هيجاني مي شود و هيجانات منفي باعث افزايش رفتارهاي ضد شهروندي مي شوند و بر عکس هيجانات مثبت باعث افزايش رفتارهاي شهروندي سازماني مي شوند.
سامچ و رون87 (2007)، پژوهشي تحت عنوان “توسعه رفتار شهروندي سازماني در مدارس” را ارائه نمودند. نتايج اين پژوهش نشان دادند که بين ادراک از حمايت سرپرستان و جمع گرايي با رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت وجود داشت. رفتار شهروندي سازماني با خلق منفي رابطه معکوس داشت، اما با خلق مثبت رابطه اي نداشت. جمع گرايي بهترين پيش بيني کننده رفتار شهروندي سازماني در اين پژوهش بود.
تارنر88 (2003)، پژوهشي تحت عنوان “بررسي رابطه بين توانمندسازي و تعهد عاطفي و شغلي کارکنان” را ارائه نمود. وي در پژوهش خود نشان داد که در اختيار گذاشتن فرصت هاي آموزشي و حمايت بيشتر براي کارکنان به منظور آزادي عمل در تصميم گيري، چالش ها و مسئوليت ها به افزايش سطوح بالاي تعهد شغلي و عاطفي کارکنان منجر مي شود.
2-27) جمع بندي و خلاصه فصل دوم
در پژوهش حاضر تحقيقات مربوط به رابطه بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري مورد ارزيابي قرار مي گيرد. بر اين اساس هدف اصلي تحقيق حاضر، تعيين رابطه بين توانمندسازي و رفتار شهروندي سازماني با مديريت سرمايه فکري آموزش و پرورش لاريجان مي باشد. به منظور دسترسي به هدف تحقيق و مشخص نمودن عوامل و متغيرهاي مهم و نيز ميزان اثرگذاري بر مديريت سرمايه فکري آموزش و پرورش لاريجان مسئله تحقيق، مستند به مرور ادبيات موضوعي مربوط، از مدل مفهومي استفاده گرديده است که شرح کامل آن در فصل دوم و نيز در کل مراحل تحقيق بيان شده است. در اين فصل، در بخش اول به بيان ادبيات تحقيق و مباني نظري پژوهش پرداخته شد و در بخش دوم نيز به ارائه پيشينه پژوهش در داخل کشور و در ساير کشورهاي خارجي اقدام گرديد.
فصل سوم
متدولوژي تحقيق
3-1) مقدمه
بشر به دليل نياز به ارضاي کنجکاوي و آگاهي از رموز جهان، و نيز به دليل نياز به رفع احتياجات زندگي که مي بايست از جهان خلقت و مواهب خدادادي آن تامين گردد، ناچار بوده هر چه بيشتر بداند و هر چه زيادتر اطلاعات خود را گسترش دهد. براي دانستن و کسب آگاهي و معلومات، روش ها و ابزارهاي متناسبي لازم است که بشر در حرکت کاوشگرانه خود به ابداع و استخدام آن ها اقدام کرده است تا بتواند جهان را آنطور که هست بشناسد و از آن به صورتي که برايش موثر و مفيد باشد استفاده نمايد. (حافظ نيا، 1387) تحقيق عبارت است از مجموعه فعاليت هاي منطقي، منظم، منسجم و هدفمند که در پي دستيابي به يکي يا ترکيبي از خواسته هاي زير بصورت فردي يا گروهي صورت مي گيرد: ( خاکي ، 1379) 1- ارضاي يک حس کنجکاوي معرفتي (تحقيق بنيادي)؛ 2- توصيف ، يک شرايط يا نگرش عده اي از افراد (تحقيق پيمايشي ، همبستگي …)؛ 3- جستجوي پاسخ و راه حل براي يک مساله و مشکل واقعي (تحقيق کاربردي …). در طي فرايند تحقيق با بکارگيري ابزارهاي جمع آوري، داده ها به طور عيني و معتبر، مشاهده، بررسي و استخراج مي شوند و سپس با استفاده از فنون تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي بطور کمي و غير کمي سعي مي شود که ادعاها و حدسهاي علمي اوليه (فرضيه ها) آزمون شده و در نهايت فرضيه ها “رد” يا “پذيرفته مي شوند” و نتيجه گيري نهايي صورت پذيرد. (خاکي، 1379) همچنين ملاحظات اخلاقي و انساني ناظر بر تحقيق و وسعت و دامنه آن را نبايد از نظر دور داشت لذا بر اساس ملاحظات فوق در اين فصل روش مورد استفاده در پژوهش بررسي مي شود. و سپس جامعه و نمونه آماري، روش و ابزار جمع آوري اطلاعات و روش تجزيه و تحليل اطلاعات مورد بحث قرار مي گيرد.
3-2) نوع تحقيق
غالب مطالعات تحقيقي يک روش يا استراتژي را نشان مي دهد که به سادگي قابل تشخيص است و شامل رويه هاي مشترک خاصي مانند بيان مساله، جمع آوري اطلاعات و نتيجه گيري اند. جزئيات اين رويه هاي خاص تا حدود زيادي با روش تحقيق معين مي شوند. (خاکي، 1379)
اين پژوهش، از لحاظ نوع هدف کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري اطلاعات توصيفي- همبستگي از شاخه مطالعات ميداني است.
در تحقيقات کاربردي با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که از طريق تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي هاي بشر و بهبود و بهينه سازي ابزارها، روش ها، اشياء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسايش و ارتقاي سطح زندگي انسان مورد استفاده قرار مي گيرند. (حافظ نيا، 1387)
در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و مي خواهد بداند پديده، متغير، شي يا مطلب چگونه است. به عبارت ديگر، اين تحقيق وضع موجود را بررسي مي کند و به توصيف منظم و نظامدار وضعيت فعلي آن مي پردازد و ويژگي ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بين متغيرها را بررسي مي نمايد . (حافظ نيا، 1387)
3-3) جامعه آماري
تحقيق علمي با هدف شناخت يک پديده در يک جامعه آماري انجام مي شود. (حافظ نيا، 1387)
محدوده و فضاي مطلوب ما جامعه هاي آماري را مشخص و معين مي کند، بنابراين تعريف جامعه آماري عبارت است از: “تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخصه باشند”. (آذر و مومني، 1387)
به جهت ماهيت تحقيق و موضوع مورد بررسي در تحقيق حاضر و با توجه به اهداف پژوهش جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کارکنان آموزش و پرورش لاريجان است که تعداد اين افراد 206 نفر برآورد شده است.
3-3-1) روش نمونه گيري
در اين پژوهش از شيوه نمونه گيري تصادفي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید