دانلود پایان نامه

مي دهند.
3) در آموزش و پرورش ميان گروه هاي مختلف، ارتباطات مناسب و روان وجود دارد.
4) كاركنان آموزش و پرورش به طور دائم ايده هاي جديد خلق مي كنند.
5) سازمان آموزش و پرورش به طور مستمر اقدام به بهبود مهارت هاي دبيران مي كند.
6) مديران مدارس، دبيران را خلاق و نسبتاً باهوش مي دانند.
7) از ديد مديران مدارس، دبيران آموزش ديده جزو بهترين ها هستند.
8) دبيران آموزش و پرورش از يادگيري شدن مدارس رضايت دارند.
9) دبيران مدارس، كارشان را با مهارت انجام مي دهند.
10) برنامه استخدامي آموزش و پرورش به گونه اي طراحي شده كه امكان جذب بهترين هاي دانشي را فراهم مي سازند.
11) اگر كاركنان دانشي به صورت غير منتظره آموزش و پرورش را ترك كنند، سازمان دچار مشكل خواهد شد.
12) مربيان با مهارت آموزش و پرورش از يكديگر مي آموزند و از هم آموزي استقبال مي كنند.
پرسشنامه سرمايه فكري
بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
به هيچ وجه
13) دبيران آموزش و پرورش ايده ها و نظرات خود را بيان مي كنند و سازمان از آنها استقبال مي كند.
14) سازمان آموزش و پرورش احساس مي كند كه توانسته از حداكثر توان دانشي و مهارتي دبيران خود استفاده كند.
15) دبيران نهايت تلاش خود را مي كنند تا مدارس در حد بهترين ها باشد.
16) با توجه به اصلاح ساختارها، زمان مورد نياز براي انجام كامل يك كار در سازمان نسبت به گذشته كاهش يافته است.
17) با عنايت به ساختار فعلي، زمان مورد نياز براي انجام كامل يك كار در سازمان آموزش و پرورش بهترين است.
18) در ساختار فعلي، سازمان آموزش و پرورش تعداد زيادي از ايده هاي جديد را پياده مي كند.
19) سازمان آموزش و پرورش از توسعه و بهبود ايده هاي جديد خلاق حمايت مي كند و آنها را به كار مي گيرد.
20) سازمان آموزش و پرورش باعث به وجود آمدن ايده هاي جديد بيشتري در دبيران خود مي شود.
21) با ساختار فعلي كارآمدي سازمان آموزش و پرورش در سطح بالايي است.
22) سيستم اطلاعات علمي، دستيابي به اطلاعات را آسان كرده است.
23) سيستم ها و رويه هاي سازمان آموزش و پرورش از نوآوري حمايت مي كند.
24) سازمان آموزش و پرورش داراي بوروكراسي و كاغذ بازي متعادل است.
25) سازمان آموزش و پرورش بر مبناي جدايي و تفكيك كاركنان نيست و از با هم بودن آن ها به صورت تيم حمايت مي كند.
پرسشنامه سرمايه فكري
بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
به هيچ وجه
26) در سازمان آموزش و پرورش، جو و فرهنگ حاكم از نوع حمايت از مهارت ها و روش هاي حل مسئله است.
27) ارباب رجوع مدارس عموماً از آن ها راضي هستند چون مدارس بيشتر به روشهاي علمي توجه دارد.
28) مدارس زمان لازم براي حل مشكلات ارباب رجوع را با انجام كارهاي علمي كاهش داده است.
29) سهم جامعه سازمان آموزش و پرورش به طور پيوسته و طي چند سال گذشته افزايش يافته است.
30) سازمان آموزش و پرورش روابط مستمري با ارباب رجوع و مشتريان خود برقرار كرده و به وسيله سايرين مورد تحسين قرار گرفته است.
31) سازمان آموزش و پرورش تمامي تلاش خود را مي كند تا خدمات خود را با ارزش افزوده ارائه كند.
32) هنگامي كه سازمان آموزش و پرورش دست به انجام كار جديدي مي زند، ارباب رجوع ها در مقايسه با ساير دستگاه ها سازمان را انتخاب مي كنند.
33) سازمان آموزش و پرورش اطلاعات مربوط به بازخورد ارباب رجوع و ذيعلاقگان خود را منتشر مي كند.
34) اكثر دبيران مدارس، بازار هدف سازمان را درك و شناسايي كرده اند.
35) سازمان آموزش و پرورش مي كوشد با سرمايه گذاري هاي فكري روي خواسته ها و نيازهاي ارباب رجوع، آن ها را راضي نگه دارد.
36) سازمان آموزش و پرورش، خدمات فكري را عرضه مي كند كه ارباب رجوع و مشتريان حتي تصور آن را هم نمي كنند.
37) سازمان آموزش و پرورش از ارباب رجوع خود بازخورد فكري و معنوي مي گيرد.
فرض هاي پژوهشي مربوط به پرسشنامه ها :
فرض صفر:قابليت اعتماد(پايايي)پرسشنامه تحقيق در حد قابل قبول نيست.
فرض يك:قابليت اعتماد(پايايي)پرسشنامه تحقيق در حد قابل قبول است.
فرض هاي آماري:
H0 : Alpha 0.7
H1 : Alpha ?0.7
نتايج آلفاي کرونباخ پرسشنامه
پرسشنامه
تعداد ايتم
الفاي كرونباخ
توانمندسازي
18
75/0
رفتار شهروندي سازماني
15
79/0
مديريت سرمايه فکري
37
81/0
فرض صفر در مورد پرسشنامه پذيرفته مي شود، زيرا Alpha ?0.7 شده است،يعني اينكه قابليت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبول مي باشد.
jensiat
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
mard
99
72.8
72.8
72.8
zan
37
27.2
27.2
100.0
Total
136
100.0
100.0
tahol
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
motahel
96
70.6
70.6
70.6
mojarad
40
29.4
29.4
100.0
Total
136
100.0
100.0
sen
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
21-30
22
16.2
16.2
16.2
31-40
76
55.9
55.9
72.1
41-50
17
12.5
12.5
84.6
bish az 50
21
15.4
15.4
100.0
Total
136
100.0
100.0
daramad
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
bein 500 ta 1milion toman
24
17.6
17.6
17.6
balaye 1 milion toman
112
82.4
82.4
100.0
Total
136
100.0
100.0
sabeghe
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
kamtar az 5 sal
20
14.7
14.7
14.7
6-10
47
34.6
34.6
49.3
11-15
50
36.8
36.8
86.0
balatar az 15 sal
19
14.0
14.0
100.0
Total
136
100.0
100.0
tahsilat
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
diplom
10
7.4
7.4
7.4
foghdiplom
6
4.4
4.4
11.8
lisans
100
73.5
73.5
85.3
foghlisans va balatar
20
14.7
14.7
100.0
Total
136
100.0
100.0
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
nodosti
javanmardi
vojdanekari
adabejtemai
nezakat
tavanmandsazi
shayesegi
khodmokhtari
tasirgozari
manadarbodan
raftarshahrvandi
sarmayefekri
N
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
Normal Parametersa,b
Mean
12.4706
3.4265
12.7132
10.0441
18.2132
56.8676
9.6471
7.6324
8.4485
20.6838
46.4118
64.2279
Std. Deviation
2.34423
.62813
2.11838
1.61414
3.43060
7.36036
1.88377
2.66891
2.39078
3.20810
7.26480
12.57096
Most Extreme Differences
Absolute
.148
.305
.206
.178
.137
.127
.190
.128
.194
.099
.083
.086
Positive
.097
.266
.125
.129
.071
.064
.105
.112
.095
.073
.064
.062
Negative
-.148
-.305
-.206
-.178
-.137
-.127
-.190
-.128
-.194
-.099
-.083
-.086
Kolmogorov-Smirnov Z
1.728
3.553
2.404
2.076
1.597
1.485
2.218
1.496
2.264
1.160
.970
1.004
Asymp. Sig. (2-tailed)
.550
.420
.380
.230
.420
.320
.230
.520
.330
.136
.303
.266
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Correlations
tavanmandsazi
sarmayefekri
tavanmandsazi
Pearson Correlation
1
.350
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
sarmayefekri
Pearson Correlation
.350
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
raftarshahrvandi
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.430
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
raftarshahrvandi
Pearson Correlation
.430
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
manadarbodan
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.200*
Sig. (2-tailed)
.019
N
136
136
manadarbodan
Pearson Correlation
.200*
1
Sig. (2-tailed)
.019
N
136
136
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Correlations
sarmayefekri
shayesegi
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.480
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
shayesegi
Pearson Correlation
.480
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
khodmokhtari
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.200
Sig. (2-tailed)
.040
N
136
136
khodmokhtari
Pearson Correlation
.200
1
Sig. (2-tailed)
.040
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
adabejtemai
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.550
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
adabejtemai
Pearson Correlation
.550
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
nodosti
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.470
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
nodosti
Pearson Correlation
.470
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
vojdanekari
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.590
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
vojdanekari
Pearson Correlation
.590
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
javanmardi
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.520
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
javanmardi
Pearson Correlation
.520
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
nezakat
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.420
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
nezakat
Pearson Correlation
.420
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Correlations
sarmayefekri
tasirgozari
sarmayefekri
Pearson Correlation
1
.420
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
tasirgozari
Pearson Correlation
.420
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
136
136
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.750
18
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.790
15
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.819
37
Abstract
This study aimed to investigate the relationship between empowerment and organizational citizenship behavior and intellectual capital management education larijan been done. Research ahead of the target application and the visibility of the investigations of the cross-correlation. The population of the entire staff of 206 people to larijan Education that for data collection, 136 questionnaires were distributed among the sample. Unlimited sampling probability sampling is done

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید