دانلود پایان نامه

مفاهیم تعهد

از نظر لغوی تعهد عبارت است از:

  • عمل متعهد شدن به یک مسولیت یا یک باور
  • عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع
  • تقبل یا عهده دار شدن انجام کاری در آینده
  • حالت یا وضعیت اجبار یا الزام عاطفی به انجام کاری

به طور کلی تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش اغلب این گونه تعریف شده است:

  • تمایل قوی به ماندن در سازمان
  • تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان
  • اعتقاد قوی به پذیرش ارزش ها و اهداف سازمان

در مدل تعهد سازمانی آلن و می یر که از یک مدل سه بخشی تشکیل شده است و مدل مورد کاربرد در پژوهش حاضر می باشد،تعهد عبارت است از :

«تعهد عاطفی» به عنوان تعلق خاطربه یک سازمان که از طریق قبول ارزشهای سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می گردد،تعریف می شود به عنوان مثال هر اندازه عضو سازمان به ارزشهای سازمانی علاقه مند بوده و آنها را قبول داشته باشد و همچنین  متمایل به ادامه عضویت در سازمان باشد به همان اندازه تعهد عاطفی به سازمان دارد.

«تعهد تکلیفی یا هنجاری»به عنوان یک وظیفه در ک شده برای حمایت از سازمان و فعالیت های آن تعریف می شود و بیانگر احساس دین و الزام به  باقی ماندن در سازمان می باشدو افراد فکر می کند ادامه فعالیت و حمایت از سازمان دینی است که بر گردن آنها آنهاست.مثلا هر قدر فرد از محصول تولیدی سازمان خود حمایت کند و به طور کلی از عملیات آن پشتیبانی نماید به همان اندازه دارای تعهد تکلیفی یا هنجاری است.

«تعهد مستمر»ناشی از درک افزایش یافتن هزینه های از دست رفته در یک سازمان است.(هزینه های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشد. مثل هزینه هایی که در صنعت نفت صرف حفر چاه می شود ولی به نفت نمی رسند.)بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشدنسبت به افزایش چنین هزینه هایی حساس خواهد بود.