دانلود پایان نامه

مراحل ايجاد مديريت دانش

ايجاد و بکارگيري دانش را مي توان يک چرخه در نظر گرفت که شامل 6 گام يا مرحله مي باشد (جانگ و ديگران،2007) که عبارتند از:

مرحله اول: ايجاد دانش[1] (ايجاد يا اصلاح)

مرحله دوم: رسمي کردن دانش[2] (ذکر خصوصيات دانش)

مرحله سوم: سازماندهي دانش[3] (مرتب سازي و ذخيره دانش)

مرحله چهارم: تسهيم يا اشتراک دانش[4]

مرحله پنجم: استفاده از دانش[5]

مرحله ششم: استنتاج دانش[6]

دانش ضمني(ناملموس) دانشي است که از تجربيات تخصصي انجام دهندگان فعاليت ها و  توانايي هاي آنها ايجاد شده است و اغلب خود افراد آگاهي ندارند. اين دانش بر طبق اجراي مکانيسم سازماندهي دانش کدگذاري و ذخيره مي شود. افرادي که فعاليت هاي هر فرايند را انجام مي دهند و به دانش نياز دارند ، مي توانند از دانشي که ذخيره شده است استفاده نمايند. اين دانش به وسيله اجرا کنندگان فعاليت که به آنها نياز دارند درون سازي (internalizated) مي شود. مي توان اين طور عنوان نمود که دو نوع منبع ايجاد دانش وجود دارد: يکي خبرگان و آگاهان سازماني هستند و ديگري افراد با تجربه اي هستند که در درون فرايند کار مي کنند يا به اصطلاح صاحبان فرايند هستند.  (جانگ و ديگران،2007)

تعريف فرايند دانش

در اينجا دانش فرايندي را سه نوع دانش که کارايي فعاليت هاي مرتبط با فرايند را در تمام چرخه فرايند کسب و کار را حمايت مي کنند تعريف مي کنيم. اين سه نوع دانش عبارتند از: دانش قالب (الگو) فرايند[7]، دانش نمونه آزمايشي فرايند[8] و دانش ارتباطي فرايند[9]. (,nonaka,1994 Noaka,1994)

دانش قالب(الگو) فرايند: اين دانش تحليل و شبيه سازي اطلاعات را از طريق مرحله طراحي قالب فرايند انجام مي دهد.

دانش قالب فرايندي شامل دانشي است که براي ساختار فرايند، نتايج قبل از تحليل فرايند، نتايج شبيه سازي و پيشينه قبلي فرايند ايجاد مي شود. بطوري که اين دانش دراين مراحل ايجاد مي شود و بالعکس براي ايجاد اين مراحل فرايند مورد نياز است. طراحان فرايند با داشتن اين دانش چارچوب فرايند را بنا مي کنند. از ديدگاه چرخه فرايندي اطلاعات در طول فرايند ايجاد، مدلسازي، تحليل اوليه و مرحله تکامل به دانش قالب فرايندي تبديل مي شود.

ساختار فرايند، خروجي مرحله مدلسازي است و اين مهمترين بخش دانش قالب فرايندي مي باشند. دانش هنگامي توليد مي شود که قالب فرايند بهينه شود و اين درون فرايند را شامل مي شود. شبيه سازي نتايج و ارزيابي نتايج  گذشته نه تنها بطور مستقيم به طراحان فرايند کمک مي کند، بلکه در تعيين تکامل فرايندها کمک شاياني مي کند

دانش نمونه آزمايشي فرايند: اين دانش عملکرد فرايند را بر طبق معيارهاي ارزيابي اندازه گيري مي کند.) جانگ و ديگران،2007(

دانش نمونه آزمايشي فرايند از اطلاعات جمع آوري شده در طول و بعد از مرحله تصويب و اجراي فرايند ايجاد مي شود. اطلاعات توليد شده در طول مرحله اجراي فرايند مانند اطلاعات محتوايي، خروجي ها و روش انجام کار به دانش نمونه آزمايشي فرايند تبديل مي شود. بنابراين انواع مختلف اطلاعات مانند: اجراکنندگان واقعي، داده ها و منابع واقعي استفاده شده، زمان انجام کار، شرايط کاري، هزينه و… اين دانش را شامل مي شوند. اين دانش در حين اجراي فرايند ايجاد مي شود بطوري که اجراکنندگان فرايند را دربر مي گيرد. عملکرد فرايند هدف بر طبق چندين معيار ارزيابي کمي يا کيفي اندازه گيري مي شود.

دانش نمونه آزمايشي فرايند از دانش ايجاد شده قبلي متفاوت است. دانش قالب فرايندي به وسيله طراحان و تحليل گران ايجاد مي شود اما دانش نمونه آزمايشي به وسيله انجام دهندگان فعاليت ها ايجاد مي شود. اين دانش از طريق تلاش پيوسته در جمع آوري و تحليل اطلاعات در مراحل اجراي فرايند و تحليل ثانويه فرايند ايجاد مي شود. اطلاعات جمع آوري شده به وسيله کارکنان فرايند مي تواند شامل انواع دانش ساختار نيافته مانند عقايد شخصي، تصميمات موقعيتي، يادگيري از طريق آزمايش و خطا و غيره باشد اين اطلاعات جمع آوري شده در طول مراحل اجراي فرايند و تحليل پس از اجرا فيلتر و تصفيه مي شوند و از طريق تحليل نهايي در مرحله تحليل ثانويه بصورت ارزش افزوده دانش نمونه آزمايشي  دوباره مرتب سازي مي شود. ) جانگ و ديگران،2007(

دانش مبتني بر فرايند: مجموعه دانشي که ايجاد و در درون فرايند ازآن استفاده مي شود. اين دانش تمامي مراحل فرايند را شامل مي شود يعني هم طراحان را در بر مي گيرد و هم صاحبان فرايند را.

2-3- فن آوري اطلاعات

2-3) تعريف فن آوري اطلاعات

طبق تعريف كميته فن آوري اطلاعات آمريكا[10](ITAA)، فن آوري اطلاعات مطالعه و تحقيق، طراحي و پياده سازي، پشتيباني و يا مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر و نرم افزارهاي كاربردي و سخت افزار مي باشد.

فن آوري اطلاعات در واقع مواجه با سيستم هاي الكترونيكي و نرم افزار هاي كامپيوتري به منظور تبديل، ذخيره، محافظت، پردازش، انتقال و بازيابي اطلاعات به صورت امن، مي باشد. (زرگر ،1382)

در تعريفي ديگر فن آوري اطلاعات و ارتباطات[11]، به مجموعه فن آوري هائي که امکان ذخيره سازي، پردازش، ارائه و انتقال اطلاعات را از طريق محيط هاي انتقال فراهم مي نمايد، اطلاق مي‌گردد. (جان و هولمز ،1377)

فن آوري اطلاعات شامل مجموعه ابزارها و روش هاي لازم براي توليد، پردازش، نگهداري، توزيع و انهدام سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات به معني فراگير آن (شامل متن، صوت و تصوير) است.

فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي كلمه “فاوا” را كه مخفف شده عبارت “فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد” را به جاي “ICT” بكاربرده است.

Create[1]

Formalize[2]

Organize[3]

Distribute[4]

Use[5]

Evolution[6]

Process Template knowledge[7]

Process instance knowledge[8]

Process-related knowlede[9]

[10]– Information Technology Association of America

[11] -Information & Communication Technology