دانلود پایان نامه

مديريت فرآیند بسته بندي

از جمله مهمترين اقداماتي كه مي بايست در ارتباط با بسته بندي سالم ، رقابتي ، جذاب و ترغيب كننده منطبق با شرايط رقابتي در بازار و نيازها و الزامات جامعه مصرف كننده در جهت برآورده نمودن رضايتمندي در مشتريان ، انجام دهد ، مديريت فرايند بسته بندي محصولات مي باشد. (اصلانی، 1381) و (خاکبیز، 1385)

در اين فرآيند فاكتورهاي متعددي نحوه بسته بندي محصولات را تحت تاثير قرار مي دهند كه طراحي بسته بندي را نيازمند تجزيه و تحليل و بررسي بر پايه اطلاعات اكتسابي از بخشهاي متفاوت موثر بر چگونگي انجام بسته بندي خواهد كرد. عدم تلفيق و انسجام تمامي اطلاعات در جهت اتخاذ تصميمات هدفمند و استراتژيك كه تمامي بخشهاي موثر بر اين امر را به مشاركت بر انگيزد، بي گمان نتيجه اي جز گمراهي فرآيند طراحي بسته بندي و تنزيل و هدررفت سرمايه هاي مادي و انساني به همراه نخواهد داشت. از آنجايي كه بسياري از فعاليتها به نوعي تاثير گذار و يا تحت تاثير بسته بندي  هستند ، تعجب آور نيست كه مسئوليت بسته بندي را مي توان در بخشهاي مختلف یک واحد تولیدی مشاهده نمود. در واقع كسب اطلاعات كافي، مرتبط و به هنگام از طريق بخشهاي مختلف، تصميمات بهتري را در زمينه طراحي موفق محصولات را بدنبال خواهد داشت.

به منظور رسيدگي سريع و موثر به مسائل و كسب اطمينان از اينكه بسته بندي بطرز مناسبي با اصول فروش و سيستمهاي توزيع آن منطبق شده است ، بايد تيمي را سازماندهي نمود كه اعضاي آن از تخصصهاي متفاوتي از دانش تجاري بسته بندي و اصول مترتب به آن برخوردار باشند . اعضاي چنين سيستمي بايد از فرصتهاي پيش رو مطلع بوده تا در زمان مناسب اقدامات مقتضي و لازم را در اين زمينه انجام دهند.  اين گونه اقدامات بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر كاهش هزينه ، كاهش شكايات و تسهيل فرايند توزيع و انتقال كالا،  به فروش بيشتر آن محصول نيز كمك نمايد. علاوه بر آن، در زمان بروز مشكل و يا آن هنگام كه ايده پردازي ها و تلنگرهاي ذهني پديدار مي شوند، ارتباط مستمر و سازنده اعضاي تيم با يكديگر و همچنين وجود تعهد لازم در ميان اعضاء بسيار مهم و حياتي خواهد بود. (Chan and Choy,2006)

مديريت بسته بندي ، پيچيدگي فرآيند بسته بندي و سير اطلاعاتي موجود در آن را توصيف مي نمايد و حامل اين پيام مهم و اساسي است كه طراحي و نحوه انجام بسته بندي محصول نه تنها به همكاري و هماهنگي گروه هاي متفاتي وابسته است، بلكه فرآيندي مستمر و پويا نيز مي باشد.

تيم مديريت بسته بندي شامل متخصصاني از بخشهاي مختلف سازمان است كه نگرشهاي متفاوتي را نسبت به بسته بندي ابراز مي دارند. طراحي نهائي بسته بندي كه از توافق جمعي اين گروه از متخصصان بخشهاي مختلف سازماني محقق مي گردد ، مي تواند تداعي كننده تجميع و تلفيق نيازهاي مصرف كننده با هزينه رقابتي و مطلوبيت بهينه محصول در قالب بسته بندي ممتاز و رقابتي براي مشتريان باشد. (Chan and Choy,2006)

براي هر يك از اعضاي تيم بسته بندي مي توان وظايف و مسئوليتهايي را تعريف نمود كه با ايفا و انجام آنها ، مديريت بسته بندي به توفيق قابل ملاحظه اي در ارائه بسته بندي اجتماعي دست يابد.