دانلود پایان نامه

مديريت سیستم اطلاعات بیمارستانی

با وجود اینکه در مقالات زیادی به ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، معیارها و نتایج آن اشاره شده است بیشتر این مطالعات بر جنبه  کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت تمرکز داشته اند برخی نیز بر جنبه های فنی و اجتماعی تاکید کرده اند. و برخی جنبه های مالی و رضایت بیماران و نظر کاربران را مد نظرقرار داده اند. برای در قسمتی از پژوهش خود برای تعیین شاخصهای ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشتی به       اخص های ارزیابی پاسخگویی، ارزیابی ارتقاء عملکرد و ارزیابی توسعه دانش توجه کردند. سیستم یکپارچه کامپیوتری استان لیمبو و اقع در آفریقای جنوبی را ارزیابی کردند و شاخص هایی مانند بهینه بودن آموزش، مدیریت تغییر و پشتیبانی، میزان بهبود بخشیدن ارتباط بین سیستم ها، افزایش درآمد و کاهش هزینه ها و… را مطرح کردند (مختاری پور، 1390:182-181). مطالعه انجام شده توسط و همکاران به هفت معیار، مناسب بودن براي انجام وظايف، خود توصيف كنندگي، قابليت كنترل، سازگاري با انتظارات كاربران، پذیرش اشتباه بدون اصلاح(تحمل خطا)، مناسب بودن براي خصوصي سازي و مناسب بودن براي آموزش توجه کردند. در مدل Delone شش مورد مد نظر قرار گرفته بود، ازجمله: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، میزان استفاده از اطلاعات، رضایت کاربران، اثرات فردی و اثرات سازمانی نیز ارتباط بین خصوصیات سیستم، خصوصیات انفرادی، خصوصیات سازمان و اثرات بین آنها را در نظر گرفت.  kهم برای ارزیابی میزان رضایت کاربران، قابلیت کاربرد (مفید بودن)، تحلیل وظایف شناختی و تحلیل ویدئویی کامپیوتری را ارائه داد. اما با وجود پیچیده بودن ارزیابی سیستم اطلاعاتی باید همه جنبه های انسانی، فنی و سازمانی در ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد. ولی متاسفانه شاخص های جامعی که همه ی جنبه های ارزیابی این سیستم ها را در نظر گرفته باشد، در کشورمان وجود ندارد. این مطالعه با هدف ارائه شاخص های جامع تر با توجه به همه جنبه های ارزیابی سیستم های اطلاعاتی، انجام شد (شریفیان،1386: ۵۱-۴۵).