دانلود پایان نامه

محاسبه ارزش افزوده اقتصادی

استرن و استيوارت در رسيدن به بازده اقتصادي نزديك به 164 تعديل بالقوه را مشخص كردند . عليرغم اين موضوع بيشتر متخصصين پيشنهاد مي كنند كه بيش از 5 تعديل با مفهوم استفاده نكنند .

انتخاب تعديل مناسب به ويژگي هر شركتي بستگي دارد با توجه به اين موضوع يانگ وابيرم (و دليل عمده براي تعديلات كم را ذكر كردند(یانگ و اوبیرم[1]، 2013،157).

1ـ مديران دوست ندارند تغييراتي را انجام دهند كه انحراف با اهميتي از اعداد حسابداري داشته باشند زيرا اين موجب مي شود كه مديران ،‌سهامدارا ن و بازار به ارزش افزوده اقتصادی با بي اعتمادي نگاه كنند .

2ـ مديران به كاركناني نياز دارند كه معيار را درك كنند و فرايند تصميم گيري خود را بهبود بخشند          ( اسکالونا[2]، 2002،25).

استيوارت به دليل حجم زياد اين تعديلات كه موجب انتقاد به ارزش افزوده اقتصادی از طرف منتقدان و همچنين بوجود آمدن روشهاي مبتني بر مديريت مبتني بر ارزش  به غير از ارزش افزوده اقتصادی همچنين CVA ارزش افزوده نقدي و …. شده است ، در حدود 5 الي 15 تعديل را به شركتهايي كه مشاوره مي دهند پيشنهاد مي كند . استيوارت در اين باره مي گويد : ما صرفاً تعديلاتي را با توجه به تعريف ارزش افزوده اقتصادی توصيه مي كنيم كه از عهدة آزمونهاي زير برآيند :

آيا آنها تأثير با اهميتي بر ارزش افزوده اقتصادی دارند ؟

آيا مديران مي توانند به نتايج حاصله تأثير گذار باشند ؟

آيا براي نيروهاي سطوح عملياتي به سهولت قابل درك هستند ؟

آيا اطلاعات مورد نياز براي رديابي يا تجزيه و تحليل نسبتاً آسان مي باشد ؟ (ویزرد[3]، 2009،9) .

در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ،– اجاره هاي بلند مدت عملياتي و مبلغ استهلاك سرقفلي حاصل از ادغام و خريد نيز اضافه مي شود . هزينه هاي بهره اجاره هاي عملياتي و ذخيره لايفو از هزينه ها كم مي شود . در اين تحقيق چون قصد داريم كه NOPAT و سرمايه را از رويكرد مالي بدست آوريم بيشتر تأكيد بر رويكرد مالي است .

[1]-Young and O’ byrm

[2]-Ruben Escalona

[3]-Weissered