دانلود پایان نامه

فواید آموزش نیروی انسانی

 1. به کاهش تضادها و فشارهای عصبی در سازمان کمک میکند.
 2. به افراد در حل مشکل و اخذ تصمیم به گونهای اثربخش کمک میکند.
 3. توسط آموزش، انگیزش رشد، احساس مسئولیت و حس تشخیص افراد ارتقاء مییابد.
 4. عتماد به نفس و دستاوردهای فردی را ارتقاء میدهد.
 5. در ارتقاء مهارتهای رهبری، ارتباطات و سلوک رفتار کمک میکند.
 6. رضایت حرفهای را افزایش میدهد.
 7. با افزایش مهارتها افراد را به سوی دستیابی به اهداف شخصیشان سوق میدهد.
 8. نیازهای شخصی کاراموزان و آموزش دهندگان را ارضاء میکند.
 9. مسیر رشد آتی کارآموز را فراهم میکند.
 10. حس یادگیری را ارتقاء میدهد.
 11. ترس از قبول وظایف جدید را کاهش میدهد.

 

 1. ارتباطات بیان افراد و گروهها را بهبود میبخشد.
 2. به توجیه کارکنان جدید و انهایی که به گروه بالاتر رفته اند یا به مشاغل جدید منصوب شده اند، کمک می کند.
 3. سیاستهای سازمان مقررات و قوانی را پایدار میکند.
 4. اخلاقیات را پایدار میکند.
 5. پیوستگی را در گروه به وجود میآورد
 6. فضای مناسبی را برای رشد هماهنگی و یادگیری فراهم میکند.
 7. سازمان را به محل بهتری برای کار و زندگی تبدیل میکند.
 8. موجب بهبود منافع و یا برخورد مثبتتری در افراد میشود.
 9. دانشکاری و مهارتها را درتمام سطوح سازمان بهبود میبخشد.
 10. روحیه نیروی کار را بهتر میکند.
 11. به افراد کمک میکند تا خود را با اهداف سازمان همسو کند.
 12. به ایجاد یک تصور بهتر از سازمان کمک میکند.
 13. اعتبار صراحت و اعتماد را در سازمان رواج می دهد.
 14. روابط بین فرا دست و زیردست را بهبود میبخشد.
 15. به توسعه سازمانی کمک میکند.
 16. به تهیه دستورالعملهای کاری کمک میکند.
 17. به درک و اجرای سیاستهای سازمانی یاری میدهد.
 18. درباره نیازهای آتی سازمان در تمام زمینهها اطلاعات لازم را فراهم میکند.
 19. حل مشکلات و اخذ تصمیم به گونهای اثربخشتر در سازمان شکل میگیرد.
 20. به ارتقاء سازمان از درون کمک میکند.
 21. به درک و اجرای سیاستهای سازمانی یاری میدهد.
 22. به افزایش کارایی یا بهبود شرایط کاری کمک میکند.
 23. به کاهش هزینه ها در بسیاری از زمینهها مانند تولید، امور اداری و پرسنلی و… کمک میکند.
  35. احساس مسئولیت سازمانی در افراد را در زمینههای کارآمدی و کسب دانش به وجود میآورد.
  36. روابط کاری را بهتر میبخشد.
 24. هزینه های مشاورهای برون سازمانی را کاهش میدهد.
 25. رفتارهای ناسالم را کاهش میدهد.
 26. فضای مناسب برای رشد و ارتباطات به وجود میآورد.- کارکنان را در تطبیق خود را تغییرات یاری میدهد