دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر انتخاب استراتژي بازاريابي شركت

2-28-1- ميزان منابع و امكانات شركت

شركت ها در صورت داشتن محدوديت در منابع و امكانات از استراتژي بازاريابي تمركزي و در صورت داشتن منابع قوي از استراتژي تفكيكي[1] استفاده مي نمايند.

2-28-2- ميزان تشابه محصولات

در صورتي كه خريداران قادر باشند تفاوت هاي واقعي محصولات يك صنعت را تشخيص دهند، استراتژي تفكيكي بهتر است، در غير اين صورت استراتژي غير تفكيكي مناسب مي باشد.

2-28-3- ميزان تجانس[2]

در صورت متناجس بودن بازارها استراتژي غير تفكيكي بهتر است در غير اين صورت استراتژي هاي تفكيكي يا تمركزي با توجه به منابع و امكانات شركت مناسب مي باشد.

2-28-4- سيكل عمر كالاها

استفاده از استراتژي بازاريابي غير تفكيكي و يا تمركز براي كالايي كه در ابتداي  منحني عمر خود قرار دارند و تفكيكي براي مراحل بعدي مي باشد.

2-28-5- استراتژي هاي بازاريابي رقبا

زماني كه رقبا از استراتژي غير تفكيكي استفاده ميكنند، استفاده از استراتژي هاي بازاريابي تفكيكي يا تمركزي مفيد است.

[1] Denotative

[2] Homogeneiy