دانلود پایان نامه

علل شکست برند ها

وجود برند برتر تضمین کننده تداوم موفقیت آن برند در طی زمان نیست.برندها با گذشت زمان دچار مشکلاتی می شوند و این مشکلات اگر به موقع رفع نشود منجر به شکست برندها می شوند.در این قسمت به برخی از این دلایل شکست اشاره می شود.( هیگ[1] ، 2003 )

 1-5-2فراموشی برند[2]

برندها با گذشت زمان و قدیمی شدن فراموش می شوند.زمانی که مشتریان فراموش کنندکه یک برند نشان دهنده چیست آن برند به بحران دچار می شود.یکی از موارد بروز فراموشی برند زمانی است که یک برند تثبیت شده و قدیمی تلاش می کند تا ناگهان هویت جدیدی عرضه کند.این مورد برای برند کوکاکولا هنگام جایگزینی نیویورک با فرمول قدیمی کوکاکولا رخ داد.

2-5-2 خودبینی برند[3]

گاهی اوقات برندها اهمیت و قابلیت خود را بیش از حد تخمین می زنند.این حالت زمانی رخ می دهد که یک برند گمان می کند که یک تنه می تواند بازار را تامین کند.این وضعیت برای برند پولاروید در بازار عکاسی رخ داد.

3-5-2خود بزرگ بینی برند[4]

خود بزرگ بینی برند یکی از تبعات خودبینی است.هنگام بروز این حالت برند می خواهد بازار تمام محصولات را قبضه کند و در دست بگیرد.

4-5-2تقلب برند[5]

برخی برندها کل فراگرد بازاریابی را عملی برای مخفی کردن واقعیت محصول خود تلقی می کنند.تقلب بیش از حد موجب دروغ های بسیار بزرگ می شود.در عصر گسترش ارتباطات و اینترنت دروغ به سرعت برملا شده برند را از بین می برد.

5-5-2فرسایش برند[6]

گاهی اوقات مشتریان از برند خود خسته و زده می شوند.این امر برای برندهای بسیار قدیمی رخ می دهد.

6-5-2پارانویای برند[7]

پارانویای برند هنکامی بروز می یابد که شرکت بیش از حد به رقبا بدگمان شود و هرچند وقت یکبار برند جدیدی عرضه کند.

7-5-2نا مربوط شدن برند

 با تکامل سریع بسیاری از بازارها برخی برندها از مد افتاده و قدیمی می شوند.

 

[1] Haig

[2] Brand amnesia

[3] Brand ego

[4] Brand megalomania

[5] Brand deception

[6] Brand fatigue

[7] Brand paranoia