دانلود پایان نامه

Halloysite
6 – Vermiculite
7 – Attapulgite
9 – Cation Exchangeable Capacity
10 – Specific Surface Area
2 – Isomorph
1 – Calcite Quick Lime
2 – Hydrated Lime
3 – Dolomite Quick Lime
4 – Dolomitic Hydrated Lime
1 – Bell
17 – Committee on Lime and Lime- Fly Ash Stabilization
1 – Flocculation
19 – Grim
1 – Pozzolanic Reactions
2 – Carbonation Reactions
22 -Goldberg and Klein
23- Davidson and Handy
24 -Bagonza
25 -Mukhtar
1 – Bell
27- Hammond
28- Ahnberg and Johanson
29- Fly Ash
30- Slag
31- Binder
32- Osinubi and Nmaiwu
33- Ahnberg
34- Cement
35- Quick Lime
36- Fly Ash
37- Slag
38- Kumar
1 – Ettringite
2 – Thaumasite
41- Mitchell and Dermatas
1 – Anisotropic
1 – Ferris
2 – Texas
3 – California
4 – Colorado
1 – Ground Granulated Blast Furnace Slag
1 – Penner
49 – Janoo
50 – Thompson
51 – Simonsen
4 – Isacsson
53- Wang
1 – Hohmann-Porebska
2 – Smectite
1 – Liu
1 – Christ and Park
2 – Ultrasonic
59 – Harichane
1 – Unconfined Compressive Strength Test
1 – Unconfined Compression Strength (UCS)
62- Durability Index
63- Soil Improvement Ratio
—————
————————————————————
—————
————————————————————
مقدمه…………………………………………………………………………………….6
تثبيت خاک رس با آهک و سرباره فولادسازي و اثر سولفات بر خاک رس تثبيت شده با آهک……………….72
دوام خاک در برابر يخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگي …………………………………………96
مصالح و روش‌هاي آزمايش‌ …………………………………………………………………..114
نتايج آزمايش‌ها و تحليل نتايج…………………………………………………………………………………………………………………………………..157
نتيجه‌گيري و پيشنهادها …………………………………………………………………… 162
فهرست مراجع 165
فهرست مراجع …………………………………………………………………………….174

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید