دانلود پایان نامه

آزمايش تر و خشک شدگي بيشتر است.
مدول الاستيسيته به‌دست آمده از نمودارهاي تنش-کرنش نشان داد افزودن سرباره در مجاورت آهک، سبب افزايش مدول الاستيسيته خاک مي‌شود و با افزايش سيکل‌هاي يخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگي مدول الاستيسيته نمونه‌ها کاهش مي‌يابد که علت اين کاهش نرم شدن و کاهش سختي نمونه‌ها در مجاورت با آب است.
بررسي نسبت بهبود مقاومت خاک (SIR)، نشان داد که افزودني‌ها سبب افزايش مقاومت خاک رس خالص شدند، بيشترين مقدار (SIR) در نمونه تثبيت شده با آهک و سرباره به‌دست آمد در واقع سرباره در مجاورت آهک مقاومت خاک رس خالص را در حدود 5 برابر افزايش داد.
مقايسه ترکيبات مختلف آزمايش‌هاي دوام در حالت خاک بدون آلودگي و خاک آلوده به سولفات سديم و منيزيم نشان داد که آزمايش‌هاي يخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگي، تاثير مخرب بيشتري در کاهش مقاومت نمونه‌هاي آلوده به سولفات سديم دارد. همچنين افت مقاومت خاک آلوده به سولفات منيزيم نيز از خاک بدون آلودگي بيشتر است و اين در حالي است که قبل از اعمال آزمايش‌هاي دوام، مقاومت نمونه‌هاي آلوده به سولفات سديم و منيزيم پس از دوره عمل‌آوري 28 روزه در مقايسه با حالت بدون آلودگي، اندکي افزايش يافت.
فصل ششم
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
6-1- مقدمه
در اين فصل نتايج کلي به‌صورت خلاصه جمع‌بندي شده و همچنين پيشنهادهاي لازم جهت ادامه مسير اين تحقيق و کار در زمينههاي بعدي ارائه شده است.
6-2- نتايج
1. استفاده از سرباره در مجاورت آهک سبب افزايش مقاومت و دوام خاک رس در برابر فرايندهاي يخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگي گرديد. استفاده از سرباره به‌تنهايي نيز سبب افزايش مقاومت و دوام خاک رس شد؛ اما ميزان افزايش مقاومت در مقايسه با نمونه تثبيت شده با آهک و سرباره اندک بود.
2. سرباره سبب افزايش مدول الاستيسيته خاک شد که در نهايت منجر به افزايش سختي و کاهش نشست مي‌شود. همچنين افزايش سيکل‌هاي يخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگي، مدول الاستيسيته نمونه‌ها را کاهش داد.
3. در کليه نمونه‌ها که تحت آزمايش‌هاي دوام قرار گرفتند، بيشترين افت مقاومت مربوط به اولين سيکل آزمايش است و بعد از آن افت مقاومت کمتري مشاهده شد.
4. با افزايش سيکل‌هاي تر و خشک شدگي، شيب نمودارها ملايمتر شده که اين افت شيب به‌دليل نرم شدن نمونه‌ها و کاهش سختي نمونه‌ها است.
5. در بين نمونه‌ها، نمونه K+4%L+12%S بيشترين مقاومت را داشته و بيشترين سيکل يخ زدن و آب شدن را تحمل کرده که حاکي از افزايش مقاومت سرباره در حضور آهک است.
6. پس از اعمال سيکل‌هاي يخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگي نمونه‌هاي آلوده به سولفات سديم، نسبت به نمونه‌هاي داراي سولفات منيزيم، افت مقاومتي بيشتري ازخود نشان دادند.
7. با مقايسه نمودارها مشخص مي‌شود اثر مخرب آزمايش يخ زدن و آب شدن، از آزمايش‌هاي تر و خشک شدگي بيشتر است که دليل افت کمتر مقاومت در آزمايش‌هاي تر و خشک شدگي، به نفوذپذيري کم کائولينيت در نمونه‌ها مربوط مي‌شود.
8. بيشترين نسبت بهبود مقاومت خاک (SIR) در نمونه تثبيت شده با آهک و سرباره به‌دست آمد، سرباره و آهک مقاومت خاک را در حدود 5 برابر افزايش داد.
9. با توجه به اينکه جايگزيني بخشي از آهک با سرباره، سبب بهبود مقاومت نمونه‌ها و کاهش اثرات مخرب در آزمايش‌هاي دوام شد، لذا نتايج اين تحقيق مي‌تواند در استفاده از سرباره (که ماده زائدي است)، در تثبيت خاک‌هاي رسي مفيد واقع شود.
6-3- پيشنهادها
1. در اين تحقيق آزمايش‌هاي دوام بر روي تعداد محدودي از ترکيب‌ها با بيشترين مقاومت فشاري محدود نشده انجام شد که لازم است روي ساير نمونه‌ها صورت پذيرد.
2. بررسي اثر سيکل‌هاي تر و خشک شدگي، در مجاورت آب آلوده به سولفات سديم و منيزيم و کلسيم.
3. بررسي اثر سرباره بر خواص خميري خاک رس تثبيت شده.
4. بررسي آزمايش‌هاي دوام بر روي کاني‌هاي ديگر خاک رس.
5. بررسي تورم ناشي از يخ زدن و آب شدن و تاثير سولفات بر ميزان تورم.
6. بررسي اثر انواع نمک‌ها بر دوام خاک رس تثبيت شده با آهک و سرباره.
تذكر: مراجع ستارهدار، مراجعي هستند كه به‌طور مستقيم در دسترس نبوده و دسترسي به مطالب آن‌ها از طريق ديگر مراجع اصلي صورت گرفته است.
[1] اسکروچي، ع. م. (1387)، آزمايشگاه مکانيک خاک، چاپ دوم، نشر کتب دانشگاهي.
[2] اشرودر، دبليو. ال. و ديکنسون، اس. اي. (1381)، خاک‌ها در طرح‌هاي اجرايي، ترجمه اروميه‌اي، ع.، چاپ اول، دفتر نشر آثار علمي دانشگاه تربيت مدرس.
[3] اکرمي، ع. (1385)، بررسي خاک رس تثبيت‌شده با آهک و سربارة کوره و اثر سولفات بر آن، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه بو‌علي‌سينا.
[4] بختياري، ا. (1390)، تاثير دوده سيليسي بر دوام خاک رس تثبيت شده با آهک در مجاورت سولفات، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه بو‌علي‌سينا.
[5] بهنيا، ک. و طباطبائي، ا. م. (1384)، مکانيک خاک، چاپ يازدهم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 457 ص.
[6] بندهزاده، ا. (1390)، بررسي عامل زمان و درصد مخلوط آهک و خاکستر بادي بر خواص فيزيکي و مکانيکي خاک ريزدانه، مجله علمي-پژوهشي عمران مدرس، دوره يازدهم، شماره 3، ص.‌ص. 91-98.
[7] پژوهشکده حمل و نقل (1388)، راهنماي تثبيت لايه‌هاي خاکريز و روسازي راه‌ها، تهران، چاپ دوم، وزارت راه و ترابري، 223 ص.
[8] جسماني، م، معماريان، ح. و جمشيدي، م. (1387)، بررسي ويژگيهاي ژئوتکنيکي خاک کوير ميقان به منظور اصلاح و تثبيت آن، نشريه انجمن زمين‌شناسي مهندسي، جلد اول، شماره 1، ص‌.ص. 23-34.
[9] جهانشاهي، م. (1379)، تثبيت خاک‌هاي گچ‌دار با آهک و روش اختلاط دو مرحله‌اي جهت جلوگيري از تورم اين خاک‌ها، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران.
[10] حامي، ا. (1382)، مصالح ساختمان، چاپ چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران، 302 ص.
[11] داس، ب. ام. (1373)، مکانيک خاک پيشرفته، ترجمه يزدچي، م.، چاپ اول، ميهن، 653 ص.
[12] داس، ب. ام. (1384)، اصول مهندسي خاک، جلد اول – مکانيک خاک، ترجمه صالح‌زاده، ح.، چاپ هفتم، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، 460 ص.
[13] داس، ب. م. (1383)، اصول مهندسي ژئوتکنيک، جلد دوم – مهندسي پي، ترجمه طاحوني، ش.، چاپ هشتم، مؤسسه انتشاراتي پارس آئ?ن، 992 ص.
[14] دريائي، م. و کاشفيپور، س. م. (1389)، بررسي تغييرات مقاومت محوري خاک رس بهسازي شده با آهک توسط افزودن ماسه بادي، دومين سمينار مسائل ژئوتکنيکي شبکه‌هاي آبياري زهکشي، ارديبهشت 89، موسسه تحقيقات فني و مهندسي وزارت جهاد کشاورزي، ص‌.ص. 230-239.
[15] دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني (1382)، دستورالعمل تثبيت لايه‌هاي خاکريز و روسازي راه‌ها (نشريه 268)، تهران، چاپ اول، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، معاونت امور پشتيباني، مرکز مدارک علمي و انتشارات، 92 ص.
[16] دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني (1382)، مشخصات فني و عمومي راه (نشريه 101)، تجديد نظر اول، ويرايش دوم، تهران، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، معاونت امور پشتيباني، مرکز مدارک علمي و انتشارات، 754 ص.
[17] دفتر تدوين ضوابط و معيارهاي فني (1390)، آيين‌نامه روسازي آسفالتي راه‌هاي ايران، (نشريه 234).، تهران، تجديد نظر اول، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، معاونت امور پشتيباني، مرکز مدارک علمي و انتشارات، 279 ص.
[18] روشن‌اميد، ح. (1385)، تأثير دوده سيليسي بر خاک تثبيت‌شده با آهک در مجاورت سولفات، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه بو‌علي‌سينا.
[19] سالاري، م. (1384)، تأثير رطوبت اوليه و حرارت عملآوردن بر روي مقاومت خاک تثبيت شده با آهک، پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران، دانشکده فني، دانشگاه تبريز.
[20] صفا، م. (1392)، تثبيت خاک رس با آهک و سرباره فولاد سازي ذوب آهن اصفهان (BOS) و تاثير نمک‌هاي معدني بر رفتار آن، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه بو‌علي‌سينا.
[21] طباطبائي، ا. م. (1389)، روسازي راه و فرودگاه، انتشارات دانشگاه تهران، 448 ص.
[22] طباطبايي، ا. م. (1384)، روسازي راه، تهران، چاپ يازدهم، نشر کتاب دانشگاهي، 565 ص.
[23] غياثيان، ح. و آذري، ن. (1381)، تثبيت لايه‌هاي خاکريز و روسازي راه‌ها و بررسي آب سولفاته بر مقاومت تک‌محوري خاک تثبيت‌شده با آهک، سومين همايش بين‏المللي مهندسي ژئوتکنيک و مکانيک خاک ايران، پژوهشگاه نيرو، تهران، ص.‌ص. 91-100.
[24] کاووسي، ا. و هاشميان، ل. (1380)، بررسي تثبيت خاک با استفاده از آهک در فرودگاه پارس، نخستين کنفرانس بهسازي زمين، 14 تا 15 اسفند، دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران، ص.‌ص. 1-13.
[25] کباري، س. (1378)، مصالح‌شناسي، تهران، چاپ هفتم، چاپ درخشان تکثير، 264 ص.
[26] ليتکوهي، س. (1381)، بهسازي خاک در ايران گذشته، حال و آينده، سومين همايش بينالمللي مهندسي ژئوتکنيک و مکانيک خاک ايران، 18 تا 20 آذر، پژوهشگاه نيرو، تهران.
[27] مرادي، م. (1380)، تأثير نمک‌هاي سولفات محلول در آب در ميزان تورم و مقاومت خاک‌هاي رسي اصلاح‌شده با آهک، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران.
[28] مير‌جعفري، س. ي. (1388)، تأثير دوده سيليسي بر خاک تثبيت‌شده با آهک در مجاورت سولفات، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه بو‌علي‌سينا.
[29] نادري، ح. (1388)، تأثير سرباره دانهاي کوره بلند ذوبآهن اصفهان (GGBS) بر مقاومت و خصوصيات تورمي خاک تثبيت شده با آهک در مجاورت سولفات، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه بو‌علي‌سينا.
[30] نجاتي، م. (1389)، تأثير سرباره دانهاي کوره بلند ذوبآهن اصفهان (GGBS) بر دوام خاک تثبيت شده با آهک در مجاورت سولفات، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه بو‌علي‌سينا.
[31] وکيلي، ا. و زمرديان، م. (1388)، ارزيابي پتانسيل واگرايي و خصوصيات فيزيکي و مکانيکي خاک رس واگراي تثبيت شده با آهک و پوزولان، هشتمين کنگره بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز، ص.‌ص. 219-231.
[32] هاشمي طباطبائي، س. و آقايي، ع. (1387)، مقايسه تاثير آهک زنده و شکفته بر ويژگي‌هاي ژئوتکنيکي خاک اصلاح شده، نشريه علوم زمين، سال هفدهم، شماره 67، ص.‌ص. 14-21.
[33] Abdi, M. R. (2010), Effects of Basic Oxygen Steel Slag (BOS) on Strength and Durability of Kaolinite, International Journal of Civil Engineering, Vol. 9, No. 2, pp. 81-89.
[34] Abdi, M. R. and Wild, S. (1993), Sulphate Expansion of Lime-Stabilized Kaolinite: I. Physical Characteristics, Clay Minerals, Vol. 28, No. 4, pp. 555-567
[35] Abduljauwad, S. N. (1993), Treatment of Calcareous Expansive Clays, Fly Ash for Soil Improvment, Geotechnical Special Publication, ASCE, No. 36, pp. 100-115.
[36] Ahnberg, H. (2006), Strength of Stabilized Soils, a Laboratory Study on Clays and Organic Soils, Stabilized with Different Type of Binder, Ph.D Thesis, Department of Construction Sciences, LTH, Lund University.
[37] *Ahnberg, H. and Johanson, S. (2005), Increase in Strength with Time in Soils Stabilised with Defferent Types of Binder in Relation to the Type and Amount of Reaction Products, Reprinted with Permission from the Swedish Deep Stabilization Research Centre, Proceedings of the International Conference on Deep Mixing Stockholm, Vol. 1.1
[38] Akagawa, S. and Nishisato, K. (2009), Tensile Strength of Frozen Soil in the Temperature Range of the Frozen Fringe, Cold Regions Science and Technology, Vol. 57, pp.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید