دانلود پایان نامه

اهميت مطالعه و درک رفتار مصرف کننده

توسعه مطالعات رفتار مصرف کننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز درگسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخيل بوده اند که عبارتند از سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه هاي کوتاه ترعمر محصولات، افزايش جنبش هاي حمايت از مصرف کنندگان به وسيله گرو ههاي خصوصي وسياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد و بازاريابي خدمات.

در چنين فضايي، داشتن درک صحيح از مصرف کنندگان و فرآيند مصرف، مزيت هاي متعددي را دربر دارد. اين مزيت ها شامل کمک به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يک مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف کنندگان، کمک به قانونگذاران و تنظيم کنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش کالا و خدمات و در نهايت به مصرف کنندگان در جهت تصميم گيري بهتر است. رفتار مصرف کننده در طراحي هاي تبليغاتي نيز نقش حياتي ايفا ميکند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف کننده مي تواند در فهم عوامل مربوط به علوم  اجتماعي که رفتار انسان را تحت تأثير قرار مي دهند، به ما کمک کند. براين اساس، تحليل رفتار مصرف کننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخشبندي بازار وتعيين موقعيت و متمايزسازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.

 • تحليل و مطالعه رفتار مصرفکننده به دنبال پاسخ به سوالات زير است:
 • مردم چگونه از نيازشان به کالا يا خدمات خاصي آگاه مي شوند؟
 • مصرف کنندگان چگونه کالا يا خدمات خود را پيدا مي کنند؟
 • مصرف کنندگان چگونه انتخاب نهايي را به عمل مي آورند؟
 • چه اتفاقي ميافتد وقتي کالا يا خدمت شما، ارائه مي شود؟
 • محصول شما چگونه انتخاب مي شود؟
 • چگونه پول محصول شما پرداخت مي شود؟
 • محصول شما چگونه ذخيره مي شود؟
 • چگونه محصول شما جابجا مي شود؟
 • مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي کنند؟
 • آيا امکان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟
 • چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي شود؟