دانلود پایان نامه

اجرای تصمیمات
۷-۸ ۱۰۲- آن چه می بخشی به گونه ای ببخش که گوارا باشد بی منّت و بی خشونت
بی منّت و بی
خشونت
دوری از منّت
گذاری
بعداز اجرای تصمیمات
۷-۸ ۱۰۳-وخودداری از بخشش را با لطف و معذرت خواهی توأم کن!
لطف و معذرت
خواهی
تواضع(تقوا)
بعداز اجرای تصمیمات
۹ ۱۰۴-بدان قسمتی از کارهاست که شخصاً باید آنها را انجام دهی، ونباید به دیگران واگذار کنی،…
شخصاً انجام دهی
مسئولیت
پذیری
مرحلۀ اجرای تصمیمات
۹ ۱۰۵- نمازی بخوان همچون نمازی که ناتوان ترین آن ها می خواند ونسبت به مؤمنان رحیم ومهربان باش!
رحیم ومهربان
محبت
معیارها واهداف
۹ ۱۰۶- بنابراین از بدنت شب و روز در اختیار فرمان خدا بگذار!
در اختیار خدا بگذار
تقوا
معیارها واهداف
۹ ۱۰۷-وآن چه موجب تقرب تو به خداوند می شود.
تقرب
تقوا
معیارها و اهداف
۹ ۱۰۸- باید بهترین اوقات وبهترین ساعات عمرت را برای خلوت با خدا قرار دهی!
خلوت باخدا
تقوا
معیارها واهداف
۹ ۱۰۹- هر چنداگر نیّت خالص داشته باشی وامور رعایا روبه راه شود همه ی کارهایت عبادت وبرای خدا است.
نیت خالص
تقوا
معیارها واهداف
۹ ۱۱۰- هیچ گاه خود را زمانی طولانی از رعیت پنهان مدار!…
پنهان مدار
حضورداشتن
شناخت مسأله
۹ ۱۱۱-واین چهره پنهان داشتن زمامداران،آگاهی آن ها را از مسائل نهانی قطع می کند…
چهره پنهان داشتن
حضورداشتن
شناخت مسأله
۹ ۱۱۲- چراکه زمامدار به هر حال بشراست واموری که از او پنهان است نمی داند.
پنهان است
حضورداشتن
شناخت مسأله
۱۰۱۱۳- ودر ا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید