دانلود پایان نامه

تأکید بر بهبودی وضع مالیات دهندگان، وجود دارد. و این که مالیات جز با آبادانی و عمران شهر ها به دست نمی آید و باید در همه حال صلاح و بهبودی وضع مالیات دهندگان را در نظر گرفت و به تناسب شرایط محیطی و موقعیت مالیات دهندگان، از آنان مالیات گرفت. در ذیل به چند گزاره مربوط به مدیریت اموال عمومی اشاره می شود:
«خراج و مالیات را دقیقاً زیر نظر بگیر! بگونه ای که صلاح مالیات دهندگان باشد. زیرا در بهبودی وضع مالیات و بهبودی حال مالیات دهندگان، بهبودی حال دیگران نیز نهفته است.»
«باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج باشد، زیرا که خراج جز با آبادانی به دست نمی آید.»
«اگر رعایا از سنگینی مالیات و یا رسیدن آفات، یا خشک شدن آب چشمه ها و یا کمی باران و یا دگرگونی زمین در اثر آب گرفتن و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار برای زراعت و فاسد شدن آن به تو شکایت آورند؛ مالیات را به مقداری که حال آن ها بهبود یابد تخفیف ده و. ..»
شکل۹-۴ : نمودار محوری مدیریت اموال عمومی
جدول ۱۰-۴ :مقوله ی مدیریت ارتباطات و اطّلاعات
۱۱ – بدان ! افراد شایسته را با آن چه خداوند بر زبان بندگانش درباره آن ها جاری می سازد می توان شناخت بنابراین..
زبان بندگان
عامه مردم
منابع اطلاعات(داده ها)
۲۷– با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین و با حکما و اندیشمندان… که به وسیله آن وضع کشورت را اصلاح می کنی و..
گفتگو با
دانشمندان
ارتباط با
متخصصین
مدیریت ارتباطات و مجاری
انتقال اطلاعات
۲-۸ ۳- آن گاه با جدیت هر چه بیش تر قضاوتهای قاضی خویش را بررسی کن
بررسی قضاوت
های قاضی
کنترل کارمندان
مجاری انتقال اطلاعات
۳-۸ ۴- سپس با فرستادن مأموران مخفی، راستگو و وفادار کارهای آنان را زیر نظر بگیر!
زیر نظر گرفتن
مأموران مخفی
مجاری انتقال اطلاعات
۳-۸ ۵- اعوان وانصار خویش را سخت زیر نظر بگیر..
اعوان و انصار
کنترل زیر دستان
مجاری انتقال اطلاعات
۳-۸ ۶- اگر یکی از آن ها دست به خیانت زد و مأموران سری تو متفقاً چنین گزارشی را دادندبه همین مقدار از شهادت قناعت کن
مأموران سری منفقاً
مأموران مخفی
مجاری انتقال اطلاعات
۴-۸ ۷- خراج و مالیات را دقیقاً زیر نظر بگیر!
خراج و مالیات
منابع و مصارف
مالی
منابع اطلاعاتی
۶-۸ ۸- اما باید از وضع آنان چه آن ها که در مرکز فرمانداری تو زندگی می کند و چه آن ها که در گوشه و کنار هستند جستجو و بازرسی کنی
جستجو و بازرسی
مأموران سری
مجاری انتقال اطلاعات
۷-۸ ۹- در امور آنها گه به تو دسترسی ندارند و مردم به دیده تحقیر به آنها می نگرند بررسی کن
بررسی وضع مردم
مأموران سری
مجاری انتقال اطلاعات
۷-۸ ۱۰- درباره یتیمان و پیران از کار افتاده که هیچ راه چاره ای ندارند و.. بررسی کن
بررسی
نظارت بر قشر
پایین جامعه
مجاری انتقال اطلاعات
۷-۸ ۱۱- برای مراجعان خود وقتی مقرر کن تا به نیاز آن ها شخصاً رسیدگی کنی!
شخصاً رسیدگی
کنی
مجلس عمومی
مدیریت ارتباطات و مجاری
انتقال اطلاعات
۷-۸ ۱۲- مجلس عمومی و همگانی برای آن ها تشکیل ده و درهای آن را به روی هیچکس مبند.
مجلس عمومی و
همگانی
برقراری مجالس
عمومی
مدیریت ارتباطاعات و
مجاری انتقال اطلاعات
۱۳۹- هیچ گاه خود را زمانی طولانی از رعیت پنهان مدار..
پنهان نبودن
روابط عمومی
مدیریت ارتباطات و جاری
انتقال اطلاعات
۱۵۹- در نتیجه بزرگ در نزد آنان کوچک و کوچک بزرگ کار نیک زشت و کار بد نیکو شمرده شده و حق با باطل آمیخته می شود.
آمیخته شدن حق
با باطل
پیامد عدم ارتباط
با مردم
مدیرت ارتباطات و مجاری
انتقال اطلاعات
۱۶۱۰- و هر گاه رعایا نسبت به تو گمان بد بردند افشاگری کن و عذر خویش را در مورد آن چه موجب بدبینی شده آشکارا با آنان در میان بگذار و با صراحت بدبینی آنها را از خود برطرف کن
صراحت و
افشاگری
بیان صریح و آشکار
انتشار اطلاعات
۱۷۱– و مردم به کارهای تو همان گونه نظر می کنند که تو در امور زمامداران پیش از خود و همان را درباره تو خواهند گفت که تو درباره آن ها می گفتی
همان را درباره تو
خواهند گفت
حرف های عامه
مردم
منابع اطلاعات
۱۸۲- قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن..
رحمت و محبت
ارتباط غیر کلامی
مدیریت ارتباطات
۱۹۶- سپس از میان اینان افرادی که در گفتن حق از همه صریح تر و در مساعدت و همراهی نسبت به آن چه خداوند برای اولیایش دوست نمی دارد به تو کمتر کمک می کند مقدم دارد.
در گفتن حق
صریح تر
افراد عادل و با تقوا
مدیریت ارتباطات
۲۰۷– به اهل ورع و صدق راستی بپیوند
ورع و صدق و
راستی
افراد باتقوا
مدیریت ارتباطات
۲۲۷– و آنان را طوری تربیت کن که ستایش بی حد از تو نکنندو..
ستایش بی حد
دوری از تملق
مدیریت ارتباطات
۲۳۷- هر گز نباید افراد نیکوکار و بدکاردر نظرت مساوی باشند زیرا…
نظر مساوی
برخورد عادلانه در ارتباطات غیرکلامی
مدیریت ارتباطات
۱-۸ ۲۴- سپس روابط خود را با افراد باشخصیت و اصیل و خاندان های صالح و خوش سابقه برقرار ساز!
خاندان های اصیل
ارتباط با افراد
خوش سلیقه و
صالح
مدیریت ارتباطات
۱-۸ ۲۵- آن گاه از آنان آن گونه تفقد کن که پدر و مادر از فرزندشان تفقد و دلجویی می کنند
تفقد از سپاهیان
محبت
مدیریت ارتباطات
۱-۸ ۲۶- محبت و مهربانی تو نسبت به آنان قلب هایشان را به تو متوجه می سازد
محبت و مهربانی
محبت
مدیریت ارتباطات
۱-۸ ۲۷- سپس باید زحمات هر کدام از آن ها را به دقت بدانی و هرگز زحمت و تلاش کسی را از آنان را به دیگری نسبت ندهی و..
قدردانی از زحمت
و تلاش افراد
برخورد عادلانه
مدیریت ارتباطات
۵-۷-۴- مدیریت ارتباطات و اطلاعات
به دلیل اهمیت مقوله ارتباطات و اطلاعات و وفور داده های مربوط به این مقوله در عهد نامه مالک اشتر، محقق فرآیند مدیریت ارتباطات و اطلاعات را از داده ها استخراج نموده است. که در صفحه بعد نمودار آن ارائه شده است. قبل از رائه این نمودار، لازم است توضیحات مختصری در زمینه مقوله ارتباطات و اطلاعات آورده شود.
– تعریف ارتباطات
«ارتباطات، فرآیندی است آگاهانه یا نا آگاهانه، خواسته یا نا خواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیام هایی کلامی و یا غیر کلامی بیان گردیده، سپس ارسال، دریافت و ادراک می شوند. این فرآیند ممکن است ناگهانی، عاطفی و یا بیانگر اهداف خاص برقرار کننده ارتباطات، باشد» (برکو، ولوین، ۱۳۷۸، ۵).
مردم در سه سطح با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند: ارتباطات درون فردی، میان فردی و ارتباطات عمومی.
ارتباطات درون فردی، همان ارتباط با خود است و فعالیت هایی مثل پرورش افکار، تصمیم گیری، گوش دادن و خود نگری را شامل می شود. ارتباطات میان فردی، به ارتباط و مراودات بین دو فرد اطلاق می شود. مانند گفتگو، مصاحبه و مذاکرۀ گروهی. در ارتباطات عمومی، فرد پیامی را به جمعی از مخاطبین می فرستد.
این نوع ارتباط ممکن است مستقیم (مانند ارتباط چهره به چهره) و یا غیر مستقیم (مانند پخش توسط رادیو و تلوزیون) باشد (برکو، ولوین، ۱۳۷۸، ۶-۵).
– تعریف سیستم های اطلاعاتی
یک سیستم اطلاعاتی را می توان مجموعه ای از عناصر وابسته به هم تعریف کرد که وظیفۀ جمع آوری، پردازش، ذخیره و توزیع کردن اطلاعات را به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی و کنترل در یک سازمان بر عهده دارد. علاوه بر پشتیبانی از تصمیم سازی، هماهنگی و کنترل بخش های مختلف سازمان، یک سیستم اطلاعاتی می تواند به مدیران و کارکنان در تحلیل مشکلات، تجسم بهتر و تصویر کردن موضوعات پیچیده و هم چنین در تولید محصولات جدید کمک کند.
سه نوع فعالیت، اطلاعات مورد نیاز سازمان ها برای تصمیم گیری، کنترل، تجزیه و تحلیل مسائل و تولید کالاها و خدمات جدید را فراهم می کنند. این فعالیت ها عبارتند از: ورودی، پردازش و خروجی.
ورودی(input)، داده های خام را از محیط داخل و خارج گرفته و جمع آوری می کند، بخش پردازش(processing)، این داده های خام را از ورودی گرفته و به شکل معنی دار در می آورد (تولید اطلاعات). بخش خروجی(out put)، اطلاعات پردازش شده را به افرادی که به آن نیاز دارند، منتقل می کند. هم چنین سیستم های اطلاعاتی به بخش دیگری به نام بازخورد احتیاج دارند که اطلاعاتی را جهت ارزیابی و اصلاح بخش ورودی سیستم، تولید می کند ( لاودن، ۱۳۸۹،۴۰-۳۹).
مقوله اصلی مدیریت ارتباطات و اطلاعات که از متن عهد نامه استخراج شده است، دارای سه مقوله فرعی است: شناسایی منبع اطلاعات، مجاری انتقال اطلاعات و خروجی اطلاعات. که مقوله فرعی خروجی اطلاعات،خود موجب بازخورد می شود، به عبارتی موجب شناسایی منابع اطلاعاتی جدید و یا تصحیح و ارزیابی جدید از اطلاعات می شود.
فرآیند ارتباطات و انتقال اطلاعات دو مقوله به هم وابسته اند و فرآیند ارتباطات موجب انتقال اطلاعات خواهد شد. که چگونگی این فرآیند در نمودار محوری فرآیند ارتباطات مدیر ترسیم شده است.
به برخی از گزاره های موجود در متن عهد نامه که موجب استخراج مقوله های فرعی مدیریت ارتباطات و اطلاعات شده است در ذیل اشاره می شود:
«بدان! افراد شایسته را با آن چه خداوند بر زبان بندگانش درباره ی آنها جاری می سازد می توان شناخت، بنابراین باید محبوبترین ذخیره در پیش تو عمل صالح باشد؛…» منابع اطلاعات.
«با دانشمندان زیاد گفتگو بنشین و با حکما و اندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز این گفت وگوها و بحث ها باید درباره اموری باشد که به وسیله ی آن وضع کشورت را اصلاح می کنی و. …» فرآیند ارتباطات مدیر مجاری انتقال اطلاعات.
«هیچ گاه خود را زمانی طولانی از رعیت پنهان مدار! این چهره پنهان داشتن زمامدار، آگاهی آن ها را از مسائل نهانی قطع می کند.» فرآیند ارتباطات مدیرمجاری انتقال اطلاعات.
«هر گاه رعایا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید