دانلود پایان نامه

بازرسی مداوم پنهانی سبب می شود که آن ها به امانتداری و مدارا کردن به زیر دستان ترغیب شوند! اعوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر
بازرسی مداوم پنهانی
مأموران نخفی
کنترل
۵-۸ ۱۱- سپس در وضع منشیان و کارمندانت دقت کن و کارهایت را به بهترین آن ها بسپار..
دقت
سنجش عملکرد
کنترل
۲-۸ ۱۲- و در بذل و بخشش به او سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان که نیازمندیش از بین برود و حاجت و نیازی به مردم پیدا نکند.
بذل و بخشش
حقوق
حقوق و مزایا
۲-۸ ۱۳- و از نظرمنزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خودت بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد در نزد تو در امان باشد.
مقام و منزلت
مزایا
حقوق ومزایا
۳-۸ ۱۴-. .سپس حقوق کافی به آنها بده زیرا این کار آن ها را در اصلاح خویش تقویت می کند و از خیانت در اموالی که زیر دست آن ها است بی نیاز می سازد.
حقوق کافی
حقوق
حقوق و مزایا
۱۵۷- هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکار در نظرت مساوی باشند زیرا این کار سبب می شود که افراد نیکوکار در نیکی هایشان بی رغبت شوند و بدکاران در عمل بدشان تشویق کردند.
نگاه متفاوت به افراد نیکوکار و بدکار
پاداش و تنبیه بیرونی و
غیر مادی
تشویق و تنبیه
۱-۸ ۱۶- میدان امید سران سپاهت را توسعه بخش و پی در پی آن ها را تشویق کن! و کارهای مهمی که انجام داده اند پرشمار زیرا یادآوری کارهای نیک آن ها شجاعاتشان را به حرکت بیش تر وا می داردو..
توسعه میدان امید
تشویق و تنبیه بیرونی و غیر مادی
پاداش و تنبیه
۶-۸ ۱۷- و هرگاه کسی پس از نهی تو دست به احتکار زد او را کیفر کن! و در مجازات او بکوش ولی این مجازات نباید بیش از حد باشد
پس از نهی تو
ارزشیابی عملکرد
پاداش و تنبیه
۳-۸ ۱۸-اگر کسی از آن ها دست به خیانت زدو.. اورا زیر تازیانه کیفر بگیر! و به مقدار خیانتی که انجام داده او را کیفر نما!
کیفر خیانت
ارزشیابی عملکرد افراد
پاداش و تنبیه
۱-۸ ۱۹- سپس باید زحمات هر کدام از آن ها را به دقت بدانی و هرگز زحمت و تلاش کسی از آنان را به دیگری نسبت ندهی.. شرافت و آبروی کسی موجب نشود که کار کوچکش را بزرگ بشماری و همچنین حقارت و کوچکی کسی موجب نگردد که کار پر ارجش را کوچک به حساب آوری
قدردانی از زحمات افراد
ارزشیابی عملکرد افراد
پاداش و تنبیه
۳-۸ ۲۰- و از روی میل و استبداد آن ها را به کاری وا ندار..
به کاری واندار
پاداش درونی (علاقه و
تمایل به کار)
پاداش و تنبیه
۷-۸ ۲۱- هرگز سنت های پسندیده ای را که پیشوایان این امت به آن عمل کرده اند و ملت اسلام به آن انس و الفت گرفته اند و امور رعیت به وسیله آن اصلاح می گردد نقض مکن!
حظ سنت های پسندیده
حفظ فرهنگ
فرهنگ
۱-۸ ۲۲- میدان امید سران سپاهت را توسعه بخش و پی در پی آن ها را تشویق کن! و کارهای مهمی که انجام داده اند بر شمار زیرا یادآوری کارهای نیک آن ها شجاعاتشان را به حرکت بیش تر وا می دارد و..
توسعه میدان امید
ایجاد انگیزه
هدایت
۳-۸ ۲۳-. . و از روی میل و استبداد آن ها را به کاری وا ندار…
به کاری وا ندار
انگیزه درونی
هدایت
۲۴- و این فرمان را هنگامی می نوشت. ..به اصلاح اهل آن همت گمارد و..
اصلاح مردم
پیامد حکومت
هدایت
۷ ۲۵- به اهل ورع و صدق و راستی بپیوند و آنان را طوری تربیت کن که ستایش بی حد از تو نکنند.. زیرا مدح و ستایش بیش از حد عجب و خودپسندی به بار می آورد و..
تربیت کن
دوری از تملق
هدایت
۵ ۲۶- باید آن ها که نسبت به رغبت عیب جو ترند از تو دورتر و نزد تو مبغوض تر باشند زیرا مردم عیوبی دارند که والی درستر و پوشاندن آن عیوب از همه سزاوارتر است..
مبغوض تر
دوری از عیب جویی
هدایت
۵ ۲۷- با برخورد خوب عقده آن ها را که کینه دارند بگشا و اسباب هر دشمنی و عداوت را از خود قطع کن! و..
قطع اسباب دشمنی
برخورد خوب
هدایت
۱۰ ۲۸-. .و هر گاه رعایا نسبت به تو گمان بد برند، افشاگری کن! و عذر خویش را در مورد آنچه موجب بدبینی شده آشکارا با آنان در میان بگذار چه این که اینگونه صراحت، موجب تربیت اخلاقی تو، ارفاق و ملاطفت برای رعیت است
تربیت اخلاقی
بیان صریح و آشکار
هدایت
۱-۸ ۲۹-. .زیرا همین لطف و محبت های کم، آنان را وادار به خیر خواهی و حسن ظن نسبت به تو می کند.
خیرخواهی و حسن ظن
محبت
هدایت
۳۰۷- بدان که هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به وفاداری رعیت بهتر از احسان به آن ها و
احسان به آن ها
محبت
هدایت
۳۱۷-. . و تخفیف هزنیه ها بر آنان
تخفیف هزینه ها
تخفیف در مالیات
هدایت
۳۲۷ -. . و عدم اجبارشان به کاری که وظیفه ندارند نیست
عدم اجبار
وجود انگیزه درونی
هدایت
۱-۷-۴- مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی در واقع، جنبه ی انسانی مدیریت است و مهمترین عامل در افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولیدات و ارائه خدمات در سازمان به شمار می رود. این مدیران کسانی هستند که مسائل مربوط به نیروی انسانی را در تأمین یا تحقق اهداف سازمان و کارکنان پیگیری و اجرا می کنند. به عبارت دیگر، وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، رهبری و نظارت بر کلیه امور استخدامی، آموزش و بهسازی، نگهداری، ارزشیابی، برقراری ارتباطات، ایجاد انگیزه های کاری و به ویژه برنامه ریزی منابع انسانی را با همکاری و مشاوره ی سایر مدیران بر عهده دارد (ابطحی،۱۳۸۶ ، ۸-۷).
گزاره هایی در متن عهد نامه موجود اند که بر کیفیت گزینش کارکنان، تشویق و تنبیه، ایجاد انگیزه، حقوق و دستمزد، ارزشیابی عملکرد کارکنان و کنترل و بازرسی تأکید دارند. به همین دلیل محقق وظیفه ی مدیریت منابع انسانی را جزء وظایف مدیریت علوی قرار داده است؛ که به چند گزاره مربوطه در ذیل اشاره می شود:
«میدان امید سران سپاهت را توسعه ببخش و پی در پی آنان را تشویق کن! و کارهای مهمی که انجام داده اند بر شمار، زیرا یادآوری کارهای نیک آنها شجاعانشان را به حرکت بیشتر، وادار می کند. و آنان را که در کار کندی می ورزند به کار تشویق می نماید، ان شاءالله.»
«سپس در کارهای کارمندانت بنگر! و آن ها را با آزمایش و امتحان به کار وادار! و از روی میل و استبداد آن ها را به کاری وا ندار،…»
«آن گاه با جدیت هر چه بیش تر قضاوت های قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوتت را بگستر،آن چنان که نیازمندیش از بین برود و…»
شکل ۶-۴ :نمودار محوری مدیریت منابع انسانی
جدول۷-۴ :مقوله سازماندهی
گزاره
مفهوم
مقوله
مقوله کلی
۱۸- ای مالک بدان مردم از گروه های مختلف تشکیل یافته اند که هر کدام جزبه وسیله دیگری اصلاح و تکمیل نمی شوند.
گروه های مختلف
تقسیم کار افقی
سازماندهی
۲۸- که هر کدام جز وسیله دیگری اصلاح و تمکیل نمی شوند
گروه های مختلف
وابستگی دو جانبه
هماهنگی
۵-۸ ۳-… باید برای هر نوعی از کارها یک رئیس انتخاب کنی!
انتخب یک رئیس
تقسیم کار عمودی وحدت مدیریت و تفویض اختیار
سازماندهی
۴۲-. .زیرا تو مافوق آن ها و پیشوایت مافوق تو و خداوند مافوق کسی است که تو را زمامدار قرار داده است ! و..
اطاعت از مافوق
اصل سلسه مراتب
هماهنگی
۵۷ – با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین و با حکما و اندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز این گفت و گوها و بحث ها باید…
گفتگو و بحث ها
هماهنگی از طریق تشکیل انجمن متخصصین
هماهنگی
۶۸- قوام رعیت جز وسیله اینان ممکن نیست از طرفی برقراری سپاه جز با وسیله خراج مالیات اسلامی امکان پذیر نمی باشد.
قوام رعیت
وابستگی دو جانبه
هماهنگی
۷-۸ ۷- برای مراجعان خود وقتی مقرر کن که به نیاز آن ها مشخصاً رسیدگی کنی، مجلس عمومی و همگانی برای آنها تشکیل ده!
مجلس عمومی و
همگانی
تشکیل مجالس
عمومی
هماهنگی
۸۸– سپس این دو گروه سپاهیان و مالیات دهندگان جز با گروه سوم قوام و پایداری نمی پذیرد.
جزء با گروه سوم
وابستگی دو جانبه
هماهنگی
۹۸- و این گروه ها بدون تجار و پیشه وران و صنعتگران قوامی ندارند
بدون تجار و پیشه
وران
وابستگی دو جانبه
هماهنگی
۷-۸ ۱۰- هرگز سنت پسندیده ای را که پییشوایان این امت به آن عمل کرده اند و ملت اسلام به آن انس و الفت گرفته و امور رعیت به وسیله آن اصلاح می گردد، نقض مکن!
حفظ سنت های
پسندیده
حفظ فرهنگ
هماهنگی
۲-۷-۴- سازماندهی:
در مدیریت، سازماندهی را فرآیندی می دانند که طی آن با تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و ایجاد هماهنگی میان آن ها، برای کسب اهداف تلاش می شود (رضاییان، ۱۳۹۰،۲۷۳). سازماندهی در حکم فرآیندی است که به صورت پیوسته و مستمر ادامه دارد و حیات سازمانی به اطمینان از وجود ساختاری که اثربخشی وکارآیی را حاصل گرداند، بستگی خواهد داشت http:fig.ir/course/elearning/34-article003.htm1) ).
در واقع سازماندهی شامل وظایفی است که باید اجرا شود، تشخیص کسانی است که باید اجرا کنند، چگونگی گروه بندی وظایف و تعیین کسانی است که باید گزارش بگیرند (فیضی،۱۳۸۳،۱۵۶). به عبارت دیگر فرآیند سازماندهی شامل سه مرحله زیر است:
۱- طراحی و تعریف کارها و فعالیت های ضروری
۲- دسته بندی فعالیت ها بر حسب مشاغل و منصب های سازمانی تعریف شده.
۳- برقرار رابطه میان مشاغل و منصب های سازمانی، برای کسب اهداف مشترک (رضاییان، ۲۷۳،۱۳۹۰).
حضرت علی (ع) در عهدنامه، جامعه را دارای طبقات

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید