دانلود پایان نامه

دانشمندان
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب یک راه حل
۴۷۸-ای مالک بدان! مردم از گروههای مختلف تشکیل یافته اند که هر کدام از این گروه ها جز بوسیلۀ دیگری اصلاح وتکمیل نمی شوندو…
گروه های مختلف
توجه به همۀ
اجزاء جامعه
شناخت مسأله
۴۸۸-سپس قشر پایین جامعه، نیازمندان واز کارافتادگان هستند که باید به آنها مساعدت وکمک نمود…
قشر پایین جامعه
محبت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۴۹۸-ونیز هریک از نیازمندان به مقدار اصلاح کارشان بروالی حق دارند وهرگز والی…
ادای حق
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۱-۵۰۸-فرماندۀ سپاهت را کسی قرار ده که در پیش تونسبت به خدا و پیامبر وامام تو خیرخواه تر از همه وپاک دل تر وعاقل تر باشد.
خیرخواه تر وپاکدلتر
تقوا وعدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۱-۵۱۸-آن گاه از آنان آن گونه تفقّد کن که پدرومادر از فرزندشان تفقّد ودلجویی می کنند
تفقّد ودلجویی
محبّت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۱-۵۲۸-ونیز نباید لطف و محبّتی که بوسیله آن آنها را نیرو می بخشی و در نظر تو بزرگ آید.
بزرگ آید
دوری از منّت
گذاری
بعداز اجرای تصمیم
۱-۵۳۸-ونیز نباید لطف و محبّتی که بابررسی وضع آن ها می نمایی هر چند اندک باشد، خرد وحقیر بشماری، زیرا…
فردوحقیر
عدم تصغیر
امور
بعداز اجرای تصمیم
۱-۵۴۸-هرگز از بررسی جزئیات امور آن ها به خاطر انجام کارهای بزرگ ایشان چشم مپوش!
بررسی جزئیات امور
توجه با امور
جزئی اثربخش
ارزیابی راه حلهاو انتخاب
یک راه حل
۱-۵۵۸-برگزیده ترین فرماندهان لشکر تو باید کسانی باشند که در کمک به سپاهیان بیش از همه مواسات کنندو…
مواسات کنند
عدالت وتقوا
معیارها واهداف
۱-۵۶۸- محبّت و مهربانی تو نسبت به آنان قلب هایشان را به تو متوجه می سازد…
محبت ومهربانی
محبّت
معیارها واهداف
۱-۵۷۸-بدان برترین چیزی که موجب روشنایی چشم زمامداران می شود، برقراری عدالت در همۀ بلاد وآشکار شدن علاقه رعایا نسبت به آنهاست
برقراری عدالت
عدالت
معیارها واهداف
۱-۵۸۸-مشکلاتی که در احکام برایت پیش می آید واموری که برتو مشتبه می شود به خدا و پیامبرش ارجاع ده…
ارجاع به خداو
پیامبر
پیروی از قرآن
وسنت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲-۵۹۸-سپس از میان مردم، برترین فرد، در نزد خود را برای قضاوت برگزین.
برترین فرد
بهترین گزینه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲-۶۰۸-از کسانی که مراجعه ی فراوان، آن ها را در تنگنا قرار ندهد.
مراجعۀ فراوان
شرح صدر
شناخت مسأله
۲-۶۱۸-و برخورد مخالفان را با یکدیگر او را به خشم و کج خلقی واندارد.
خشم وکج خلقی
شرح صدر
شناخت مسأله
۲-۶۲۸-در اشتباهاتش پافشاری نکند
پافشاری
غلبه برهوای
نفس( دام
تعهدات
پیشین)
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲-۶۳۸-وبازگشت به حق، هنگامیکه برای آنها روشن شد، برآنها سخت نباشد.
بازگشت به حق
دوری از تعصّب
بعداز اجرای تصمیم
۲-۶۴۸-طمع را از دل بیرون کرده،
طمع
غلبه برهوای
نقس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲-۶۵۸-… و در فهم مطالب به اندک تحقیق بدون بررسی لازم اکتفا نکند.
فهم مطالب
جست و جو
وبررسی
شناخت مسأله
۲-۶۶۸- از کسانی که در شبهات از همه محتاط تر و در یافتن وتمسّک به حجّت و دلیل از همه مصرتر باشد.
محتاط تر
تمسّک به
حجت ودلیل
مرحله شناخت مسأله
۲-۶۷۸- با مراجعه مکرّر شکایت کنندگان کمتر خسته شودو…
مراجعه مکرّر
شرح صدر
مرحله شناخت مسأله
۲-۶۸۸- ودر کشف امور شکیباتر و…
شکیباتر
شرح صدر
مرحله شناخت مسأله
۲-۶۹۸-وبه هنگام آشکار شدن حق در فصل خصومت از همه قاطع تر باشد.
قاطع تر
صلابت
واستواری در
امور
مرحله اجرای تصمیمات
۲-۷۰۸- از کسانی که ستایش فراوان،آن ها را فریب ندهد…
ستایش فراوان
غلبه برهوای نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲-۷۱۸-وتمجیدهای بسیار، آنان را متمایل به جانب مدح کننده نسازد؛
تمجیدهای بسیار
دام ظاهر نگری
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲-۷۲۸-آن گاه با جدیّت هر چه بیشتر قضاوت های قاضی خویش را بررسی کن و…
بررسی کن
کنترل وبررسی
اجرای تصمیمات
۲-۷۳۸-و در بذل و بخشش به او سفرۀ سخاوتت را بگستر، آن چنان که نیازمندیش از بین برود و…
بذل وبخشش
رفاه
معیارها واهداف تصمیمات
۲-۷۴۸-سپس در کارهای کارمندانت بنگر! وآن ها را با آزمایش وامتحان به کار وادار!
آزمایش وامتحان
کنترل وبررسی
اجرای تصمیمات
۲-۷۵۸-واز روی میل واستبداد آن ها را به کاری واندار،…
میل واستبداد
پرهیز از خود
رأیی و
استبداد(غلبه
برهوای نفس)
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲-۷۶۸-واز میان آن ها افرادی که با تجربه تر وپاک تر و پیشگام تر در اسلامند برگزین
باتجربه وپاک تر
سابقه وتجربه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲-۷۷۸- سپس حقوق کافی به آن ها بده…
حقوق کافی
رفاه
معیارها واهداف تصمیمات
۳-۸ ۷۸-سپس با فرستادن مأموران مخفی، راستگو و باوفا، کارهای آنان را زیر نظر بگیر!
زیر نظر گرفتن
کنترل ونظارت
اجرای تصمیمات
۳-۸ ۷۹-اگریکی از آنها دست به خیانت زد وماموران سرّی تو متفّقاً چنین گزارشی را دادند، به همین مقدار از شهادت قناعت کن و…
مأموران سرّی
جمع آوری
اطلاعات از
چندمجرا
شناخت مسأله
۴-۸ ۸۰-خراج ومالیات را دقیقاً زیر نظر بگیر! به گونه ای که صلاح مالیات دهندگان باشد…
صلاح مالیات دهندگان
رفاه امت
معیارها واهداف تصمیمات
۴-۸ ۸۱-باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج باشد،…
آبادی زمین
عمران
معیارهاو اهداف تصمیمات
۴-۸ ۸۲-اگر رعایا از سنگینی مالیات ویا رسیدن آنان،. .. به تو شکایت آورند؛ مالیات را به مقداری که حال آنها بهبود یابد تخفیف ده و…
تخفیف درمالیات
رفاه
معیارهاو اهداف تصمیمات
۴-۸ ۸۳-زیراکه آن ذخیره و گنجینه ای است که آن ها بالاخره آن را در عمران وآبادی کشورت بکار می بندند و…
ذخیره وگنجینه
عمران
معیارها واهداف تصمیمات
۴-۸ ۸۴-ودر گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن میگویند.
گسترش عدالت
عدالت
معیارها واهداف تصمیمات
۴-۸ ۸۵-ونیز می توانی با این عمل که آن ها را به عدالت ومهربانی عادت داده ای، به آنان مطمئن باشی؛…
اطمینان به رعیت
وفاداری رعیت
معیارها واهداف تصمیمات
۵-۸ ۸۶-چراکه مردان زرنگ طریقۀ جلب نظر وخوش بینی زمامداران را با ظاهرسازی وتظاهر به خوش خدمتی خوب می دانند.
ظاهرسازی
عدم ظاهر نگری
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۵-۸ ۸۷- سپس در انتخاب این منشیان هرگز به فراست وخوش بینی وخوش گمانی خود تکیه مکن،…
فراست وخوش بینی
دوری از خوش
بینی
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۵-۸ ۸۸- بلکه آنها را از طریق پست هایی که برای حکومت های صالح پیش از تو داشته اند بیازمای.
حکومت های صالح پیش ازتو
تجربه وسابقه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۵-۸ ۸۹- بنابراین برکسانی اعتمادکن که در میان مردم خوش سابقه تر و در امانتداری معروف ترندو…
خوش سابقه معروف
تجربه وسابقه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۵-۸ ۹۰- وبه خوبی باید بدانی هر عیبی در منشیان تویافت شود-که تو از آن بی خبر باشی –شخصاً مسئول آن خواهی بود!
مسئول آن خواهی بود
مسئولیت
پذیری
اجرای تصمیمات
۵-۸ ۹۱- اما باید از وضع آنان، چه آنها که در مرکز فرمانداری تو زندگی می کنندوچه آن ها که… جستجو وبازرسی کنی؛…
جست وجو و بازرسی
کنترل وبررسی
اجرای تصمیمات
۵-۸ ۹۲- از مناطقی که عموم مردم با آن سروکار ندارند وجرأت رفتن به آن سامان را نمی کنند توجه داشته باش…
توجه داشته باش
توجه به همۀ
اجزاء
جامعه
مرحله شناخت مسأله
۶-۸ ۹۳- و در این توصیه بین بازرگانان که در شهر و یا ده هستند،. .. تفاوت مگذار!
تفاوت مگذار
عدالت
معیارها واهداف
۷-۸ ۹۴-بنابراین هرگز نباید سرمستی زمامداری تو را به خود مشغول سازد
سرمستی زمامداری
تقوا(تواضع)
معیارها واهداف
۷-۸ ۹۵-چراکه هرگز به خاطر کارهای فراوان ومهمی که انجام می دهی از انجام نشدن کارهای کوچک معذور نیستی
معذور نیستی
انجام امور
جزئی و
اثربخش
مرحله اجرای تصمیمات
۷-۸ ۹۶-در امور آن ها که به تو دسترسی ندارند ومردم به دیدۀ تحقیر به آن ها می نگرند، بررسی کن و…
بررسی کن
جستجو و
بررسی
شناخت مسأله
۷-۸ ۹۷- سپس با آن گروه طوری رفتار کن که به هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد،…
عذرت پذیرفته باشد
تقوا
معیارها واهداف تصمیمات
۷-۸ ۹۸-دربارۀ یتیمان وپیران از کارافتاده که هیچ راه چاره ای ندارندو… بررسی کن؛
بررسی کن
جستجو و
بررسی
شناخت مسأله
۷-۸ ۹۹-برای مراجعان خود وقتی مقرّر کن که به نیاز آن ها شخصاً رسیدگی کن!
شخصاً رسیدگی کن
مسئولیت
پذیری
اجرای تصمیمات
۷-۸ ۱۰۰-وبه خاطر خداوندی که تو را آفریده تواضع کن و…
تواضع کن
تواضع(تقوا)
اجرای تصمیمات
۷-۸ ۱۰۱- سپس خشونت و کندی آن ها را در سخن تحمل کن، در مورد آنها هیچ گونه محدودیت واستکبار، روا مدار!
تحمل کن
صبروتحمل

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید