دانلود پایان نامه

نسبت به تو گمان بد ببرند، افشاگری کن و عذز خویش را در مورد آن چه موجب بدبینی شده آشکارا به آنان در میان گذار»انتشار اطلاعات.
«باید آن ها که نسبت به رعیت عیب جوترند از تو دورتر و ترد تو مبغوض تر باشند، زیرا مردم عیوبی دارند که والی در ستر و پوشاندن آن عیوب از همه سزاوارتر است.» مخفی کردن اطلاعات مرحله خروجی اطلاعات.
۱-با رعایت اصول اخلاقی ۱-. افراد درستکار
۲- محبت برقراری ارتباط با ۲- با خاندان های اصیل و خوش سابقه
۳- عدالت ۳- برقراری مجالس عمومی جمع آوری اطلاعات در
۴- هماهنگی با فرهنگ عام ۴-برقراری مجالس خصوصی خصوص مدیریت جامعه
با متخصصین و دانشمندان
شکل۱۰-۴ نمودار محوری فرآیند ارتباطات
عامه مردم، دانشمندان و ۱- شناسایی منابع اطلاعاتی
متخصصین، منابع و مصاف مالی
مجالس عمومی
جمع آوری اطلاعات کنترل زیر دستان و نظارت
بر گروه های مختلف جامعه فرایند مدیریت
در خصوص مدیریت جامعه ۲ – مجاری انتقال اطلاعات ارتباطات و اطلاعات
فرایند ارتباطات مدیر
مخفی کردن اطلاعات
یا ۳- خروجی اطلاعات
نشر اطلاعات با بیان صریح
شکل ۱۱-۴:فرایند مدیریت ارتباطات و اطلاعات
۸-۴- مقوله هسته ای و اصلی فرآیند مدیریت اسلامی چه نام دارد؟
جدول ۱۱-۴ :مقوله تصمیم گیری
گزاره
مفهوم
مقوله فرعی
مقوله اصلی
۱-این فرمان را هنگامی که وی را زمامدار و والی کشور مصر قرار داد تا مالیات های آن سرزمین را جمع آوری کند
جمع آوری مالیات
عمران
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
۲-بادشمنان آن کشور بجنگد
جنگ بادشمن
امنیت
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
۳-به اصلاح اهل آن همّت گمارد.
اصلاح مردم
رشد وهدایت
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
۴-وبه عمران وآبادی شهرها، قصبات وروستاها وقریه های آن بپردازد
عمران وآبادی
عمران
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
۵۱-نخست او را به تقوا وترس از خداوند، ایثار و فداکاری در راه اطاعتش. .. فرمان می دهد.
تقوا وترس از خداوند
تقوا
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
۶۱-ومتابعت از آن چه در کتاب خدا(قرآن) به آن امر شده است، فرمان می دهد…
متابعت از قرآن
تقوا
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
۷۱-به او فرمان می دهد که آیین خدا را با قلب، دست وزبان یاری کندچرا که خداوند متکفّل یاری کسی شده که او را یاری نماید.
یاری خدا(امر به معروف ونهی از منکر،جهاد،انفاق،ایمان)
تقوا
معیارهاواهداف تصمیم
گیری
۸۱-ونیز به او فرمان می دهد که خواسته های نابه جای خود را در هم بشکندو…
خویشتن داری
جلوگیری از
هوای نفس
مرحله ارزیابی راه حل ها
و انتخاب یک راه حل
۹۱-زیرا نفس امّاره همواره انسان را به بدی وادار می کند. .. مگر این که رحمت الهی شامل حال او شود.
نفس اماره
جلوگیری از
هوای نفس
مرحله ارزیابی راه حل ها
و انتخاب یک راه حل
۱۰۱-بنابراین باید محبوبترین ذخیره در پیش تو، عمل صالح باشد.
عمل صالح
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۱۱۱-زمام هوا و هوس خویش را در دست گیر.
خویشتن داری
جلوگیری از
هوای نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۱۲۱-وآن چه برایت حلال نیست نسبت به خود بخل روا دار،…
خویشتن داری
جلوگیری از
هوای نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۱۳۱-بدان! افراد شایسته را با آن چه خداوند برزبان بندگانش دربارۀ آن ها جاری می سازد می توان شناخت،…
زبان بندگان
شناسایی منبع
اطلاعات
شناخت مسأله
۱۴۲-قلب خویش را نسبت به ملّت خود مملوّ از رحمت و محبّت و لطف کن
رحمت ومحبّت
محبّت
معیارها واهداف تصمیم گیری
۱۵۲-وهم چون حیوان درنده ای مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری!
انصاف
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۱۶۲-… در این موارد از عفو وگذشت خود آن مقدار به آنها عطاکن، که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند.
عفو و گذشت
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۱۷۲-هرگز از عفو و بخششی که نموده ای پشیمان مباش و…
عدم پشیمانی
صلابت و
استواری در
امور
مرحله بعد از اجرای
تصمیمات
۱۸۲-وهیچ گاه از کیفری که نموده ای به خود مبال.
به خود نبالیدن
تواضع
مرحله بعد از اجرای
تصمیمات
۱۹۲-ونیز هرگز نسبت به کار خشم آلودی که پیش می آید و راه چاره دارد سرعت به خرج مده.
کارخشم آلود
جلوگیری از
هوای نفس
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۲۰۲-مگومن مأمورم و براوضاع مسلّطم، امر می کنم وباید اطاعت شود که…
امرمی کنم
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۲۱۲-آن گاه که در اثر موقعیت وقدرتی که در اختیار داری، کبر وعجب وخودپسندی در توپدیدآیاد، به عظمت ملک خداوند که مافوق توست. .. نظر افکن.
یادخدا و پرهیز از غرور
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۲۲۳-از همتایی در علوّ و بزرگی با خداوند برحذر باش! و از تشبّه به او در جبروتش خود را برکنار دار!…
پرهیزازغرور
تقوا
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۲۳۳-نسبت به خداوند و نسبت به مردم از جانب خود واز جانب افراد خاص خاندانت و. .. انصاف به خرج ده!
انصاف
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۲۴۳-وکسی که به بندگان خدا ستم کند، خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد بود.
دوری از ستم
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۲۵۴-باید محبوبترین کارها نزد تو اموری باشند که با حق وعدالت موافتر و… است.
حق وعدالت
عدالت
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۲۶۴-باید محبوب ترین کارها تر وتواموری باشندکه… با رضایت عامّه مردم هماهنگ تراست.
رضایت عامّه
رضایت عامّه
معیارها واهداف
تصمیم گیری
۲۷۴-ولی پایه دین و… عموم ملّت هستند! بنابراین باید گوش تو به آن ها ومیلت با آنان باشد.
عموم ملّت
رضایت عامّه
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۲۸۵-باید آنها که نسبت به مردم عیب جوترند از تو دورتر و نزدتو مبغوض تر باشند، زیرا…
دوری از عیب جویان
مخفی کردن
عیوب پنهانی
مردم(تقوا)
معیارها واهداف تصمیم
گیری
۲۹۵-درصدد مباش که عیب پنهانی آن ها را بدست آری، بلکه وظیفۀ توآن است که آن چه برایت ظاهر گشته اصلاح کنی و…
عیوب پنهانی
مخفی کردن
عیوب پنهانی
مردم(تقوا)
معیارها و اهداف تصمیم
گیری
۳۰۵-با برخورد خوب عقدۀ آن ها را کینه دارند بگشا واسباب هر دشمنی وعداوت را از خود قطع کن!
قطع اسباب کینه و دشمنی
تدبیر
ودوراندیشی
ارزیابی راه حل ها
وانتخاب یک راه حل
۳۱۵-واز آن چه برایت روشن نیست تغافل نما!
تغافل
تغافل در
موارد مبهم
ارزیابی راه حل ها
وانتخاب یک راه حل
۳۲۵-به تصدیق سخن چینان تعجیل مکن!
عدم تصدیق سخن چینان
تدبیر و
دوراندیشی
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۳۳۶-بخیل را در مشورت خود دخالت مده!
عدم مشورت با بخیل
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۳۴۶-ونیز با افراد ترسو مشورت نکن!
عدم مشورت با ترسو
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۳۵۶-هم چنین حریص را به مشورت مگیر!
عدم مشورت با حریص
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۳۶۶-کسی که با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جزء صاحبان سرّ تو باشد،…
صاحبان سرّ
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۳۷۶-از کسانی که از نظر فکرونفوذ اجتماعی کمتر از آن ها نیستند و… بنابراین آن ها را از خواصّ و دوستان خود وراز داران خویش قرار ده!
رازداران
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۳۸۶-سپس از میان اینان افرادی که در گفتن حق از همه صریح تر و… مقدم دار، خواه موافق میل تو باشند یا نه،…
درگفتن حق حریص تر
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۳۹۷-به اهل ورع وصدق و راستی بپیوند.
پیوند با اهل ورع
مشورت
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۴۰۷-وآنان را طوری تربیت کن که ستایش بی حدّ از تو نکنندو…
پرهیز از تمجید وستایش
تقوا
معیارها واهداف تصمیمات
۴۱۷-هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکار در نظرت مساوی باشند زیرا… هر کدام از این ها را مطابق کارش پاداش ده.
پرهیزاز نگاه مساوی
عدالت
معیارها واهداف تصمیمات
۴۲۷-بدان که هیچ وسیله ای برای جلب اعتماد والی به وفاداری رعیت بهتر از احسان به آن ها وتخفیف هزینه ها برآنان… نیست
جلب اعتماد والی
محبت
معیارها واهداف تصمیمات
۴۳۷-سزاواراست به آنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته و در آزمون ها سرافرار شده اند خوشبین تر باشی وبه عکس…
سرافرازی در آزمون ها
تجربه وسابقه
ارزیابی راه حل ها وانتخاب
یک راه حل
۴۴۷-هرگز سنّت پسندیده ای را که پیشوایان این امّت به آن عمل کرده اندو… نقض مکن،
عدم نقض سنّت
حفظ فرهنگ
معیارها واهداف تصمیم گیری
۴۵۷-ونیز سنّت و روشی که به این سنّت های گذشته زیان وارد می سازد احداث منما که…
سنّت های گذشته
حفظ فرهنگ
معیارها واهداف تصمیم گیری
۴۶۷-با دانشمندان زیاد به گفتگو بنشین وبا حکما واندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز،…
گفتگو با

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید