دانلود پایان نامه

اجتماعي، شماره 28، صص190-160.
58- نصير زاده،سميه(1392)مدلي براي الويت دهي عوامل مديريت دانش در بهبود عملكرد مديريت ارتباط با مشتري ،فصلنامه راهبردي آموزش، شماره26،صص151-147.
59- نيکومرام، هاشم- تبريزي، آمنه- صالحي اميري، سيد رضا و همکاران(1392)، سرمايه اجتماعي، تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تحقيقات، ناشر مرکز تحقيقات استراتژيک.
– منابع لاتين
60- Acquaah , moses, (2007), Managerial social capital,strategic orientation,and organizational performance in an emerging economy, Strategic management, journal, no 28, pp. 1235-1255.
61- Alguezaui and Filieri (2010), Investigating The Role of Social Capital in innovationn: sparse versus dense network , journal of knowledge management , Vol.14, No. 6 , pp. 891- 909.
62- Bhandar, mamata- ling pan, shan – Tan, bernard C,Y (2007) ,Towards understanding the roles of social capital in knowledge integration, journal of american society, vol 58 ,pp.263-274.
63- Bhatt, G.D. (2001), Knowledge management in organizations: examining the interaction between technologies, techniques, and people, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 68-75
64- Bourdieu, Pierre, (1997)[(1983)]”the forms of capital”in A.H.Halsey, Philip, Brown, lauder weus, Amy stuart(eds) Education, culture, economy society, London, oxford university press.
65- Brito,E.,Cardoso,L.and Ramalho,C.(2010).Knowledge Management in Local Government Sector: the Role of the Quality Certification,European Conference on Intellectual Capital 2,portugal,pp.127-166
66-Chong, C.W., T. Holden, P. Wilhelmij, & R.A. Schmidt (2000), Where does knowledge management add value?, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No.4, pp. 366-80.
67- Chow, Wing S., Chan, Lai Sheung., (2008), Social network, social trust and shared goals in organizational knowledge sharing, Information & Management ,Vol. 45,No. 7, pp. 458-465.
68- Civi,E.(2000), Knowledge management as a competitive asset: a review, Marketing Intelligence & Planning, Vol.18, No. 4, pp. 166-74.
69-Curado,M.and ramos,I.(2010).Knowledge Management in Organizations: A new Proposal, European Conference on Knowledge Management 11,portugal,pp.323-333.
70- Davenport, T.H. & L. Prusak .(1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Boston, MA: Harvard Business School Press.
71- Duffy, J. (2000), Knowledge management: to be or not to be, Information Management Journal, Vol. 34, No. 1, pp. 7-64.
72-Edvinsson, leif (2006), Aspects on the city as a knowledge tool, journal of knowledge management , Vol 10 , No 5 , pp 6-13
73- Fukuyama, Francis (1999) , Social Capital and Civil society , IMF conferences on second Generation Reforms, www.IMF.com base Prepared for delivery at IMF social capital and civil society. Htm.
74- Fukuyama, F(1995), Trust: the social virtues and the creation of prosperity, London:Hamish Hamilton, p. 10.
75- Egbu, charles (2004), Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry, Emerald site,Vol 11, No 5 .
76- Hau, Yang S., Kim, Byoungsoo, Lee, Heeseok., Kim, Young G, (2012), The effects of indi- vidual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit nowledge sharing intentions, International Journal of Information Management Available online 25 December.
77- Hildreth, P. and Kimble,C,(2004), Knowledge Networks: Innovation through ommunities of Practice, Idea Group Publishing, p45.
78-Hoffman,james and et al (2005) , Social capital, knowledge management and sustained superior performance , journal of knowledge management, Vol 9 ,No 3 , pp. 93-100 .
79- Humpheres, S. E.(2005), English and social capital in American university in the Republic of Panama, ph.D.Dissertation, Department of Middle and Secondary Educationinpartial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Spring Semeste
80- Hung, W.C., (2006), Researching the researcher: A social network analysis of the multi- disciplinary knowledge creation process, MSc. Thesis, University of Waterloo, Ontario, Canada, p. 122.
81- Inkpen, A. C. (1998), Learning and Knowledge acquisition through international strategic alliances, Academy of Management Executive,Vol 12,NO 4, p.146
82 -jacobs,j(1965) ,the death and life of great American cities .london :penguin books.
83- Jyrama, A. and Ayvari, A., (2005). Can the Knowledge-Creation Process Be Managed? A Case Study of an Artist Training Project, International Journal of Arts Management,Vol. 7, No.2, pp. 4-14.
84- Krause,D.R,R.B. Handffield &B.T.Bevlerly(2006) , The relationships between supplier evelopment,commitment,social capitalaccumulation and performance improvement,journal of operations management ,Vol.25, No.2.
85-Lang, J.C. (2001). Managerial concerns in knowledge management, Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 43-57.
86-Lee, Robert (2009) , Social capital and business and management: setting a research agenda , International journal of management reviews, Vol 11 , No 3 , pp 247-273
87-Leana, C. R. & Van Burren, H. J. (1999),”Organizational Social Capital and Employment Proactives, Academy of management reviews.
88- Lin, Nan. (2001). Building a Network Theory of Social Capital In Social Capital : Theory and Research. N. Lin, R. S. Burt and K. S. Cook (eds). New York, Aldine de Gruyter: pp.29-3.
89- Lin,Nan,(1999)”building a network theory of social capital”.in Nam lin katern cook and Ronals S.Burt, social capital:theory and research,New York:Aldine de Gruyter.
90 – Lin,Nan,(2001) , social capital: A theory of social structure and action,Cambridge university press.
91- Malhotra,Y.(1998).Deciphering the knowledge management hype, Journal for Quality & Participation, Vol. 21, No. 4, pp. 58-60.
92- Manning , Paul (2010) , Explaining and developing social capital for knowledge management purposes , journal of knowledge management ,Vol 14, No 1 , pp 83-99 .
93- Manu,christopher – Walker,derek (2006) , Making sense of knowledge transfer and social capital generation for a pacific island aid infrastructure project,Emerald, Vol 13 , No 5 .
94- McElroy, M. W., Jorna, R. J. ,and van Engelen, J. (2006), Rethinking social capital theory: a knowledge management perspective, Journal of Knowledge Management, Vol.10,No.5 ,pp.13-124.
95- Meso, P. & R. Smith, (2000). A resourcebased view of organizational knowledge management systems, Journal of Knowledge Management, Vol. 4, No. 3, pp. 224-34.
96- Monnavarian,abbas – Amini, azadeh (2009) , Do interactions within networks leads to knowledge management? Business strategy series , Vol 10 , No 3 ,pp 139-155 .
97- Murphy,peter – Pauleen,david (2007) , Managing paradox in a world of knowledge ,management decision , Vol 45 , No 6 , pp 1008-1022 .
98- MU,jifeng -peng,gang and Love,edwin (2006) , Interfirm networks , social capital and knowledge flow , journal of knowledge management , vol 12 , no 4 . pp 86-100 .
99- Nahapiet,J.,; Ghoshal ,S.(1998). “Social capital ,intellectual capital and the organizational advantage”, Academy of Management Review, Vol 23, No.2, pp 242-266.
100- Ndlela,L.T.,du Toit,A.S.A.(2001). Establishing a knowledge management programme for competitive advantage in an enterprise, International Journal of Information Management 21,pp.151-165.
101- Ndlela,M.N.(2010). Knowledge Management in the Public Sector: Communication Issues and Challenges at Local Government Level, European Conference on Knowledge Management 11,Portugal, pp.711-716.
102- Noghani, M- Razavizadeh N(2013) ,Social capital and health: a return to social and sociological traditions. Journal of Research and Health, Vol 3, No. 1, pp 286-294.
103- Nonaka, I, andTakeuchi,H. (1995).The knowledge ecreating company, New York Oxford University Press..
104- Nonaka, I. (1991). The knowledge creating company, Harvard Business Review, Vol. 34, No. 6, pp. 96-104.
105- Prusak.L &D .cohen (2001), in Good company How social capital makes organization work, Harward Business school press.
106- Putnam, R.D. (2000), Bowling alone: the collapse and revival of American community , Simmon & Schuster.
107- Ratten,Vanessa – Suseno,yuliani (2006) , Knowledge development , social capital and alliance learning , International journal of educational management, Vol 20, No 1 , pp 60-72.
108 -Requena,Gloria parra and et al (2010) , The mediating effect of cognitive social capital on knowledge acquisition in clustered firms , growth and change , Vol 41,No 1, pp 59-84.
109 -Retna, S Kala & Tee NG Pak, (2011), Communities of practice: dynamics and success factors. Leadership & Organization Development Journal Vol. 32, No. 1, pp. 41-59.
110 -Rhodes , Jo and Lok,peter and et al (2008), An integrative model of rganizational learnin and social capital on effective knowledge transfer and perceived organizational performance, journal of workplace learning , Vol 20 , No 4 , pp 245-258
111- Robert Dlputna (2000) . Bowling Alone: The collapse and Revival of American community. NY simon and sehuster. P. 19.
112 -Sano.Y.(2008),the role of social capital in a common property resource system in coastal areas: A case study of community -based coastal resource management in Fiji,SPC Traditional Marine resource management and knowledge information bulletin,24-Desember2008.
113 – Shieu, Y., Chang, C., Yang, S. and Chen, C. (2010), Organizational knowledge transfer within ultinational corporations, Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol. 2 No. 1, pp. 76-92
114 -Smedlund , Anssi (2008) , The knowledge system of a firm : social capital for explicit,tacit and potential knowledge . journal of knowledge management, Vol 12 , No1 ,pp 63-77
115

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید