دانلود پایان نامه

-Styhre , Alexander (2008), The role of social capital in knowledge sharing .Construction management and economics , No 26 , pp 941-951
116 – Woolcoch, Michael; Marayan Deepa (1999), “Social Capital Implication for Development theory, Research and Policy”, Work Bank research observer, Vol 15(2).
117 – World Bank. (2009), What is Social Capital? Available at: http: //go. World bank. org / K4LUMW43B0
118- Zhang, L.(2007), social capital accumulation, business governance, and enterprise performance : a structural- eqation- model approach, thesis (M.Phili),Hong kong university of science and technology,Appears in collections: SOSC master these.
ضمائم و پيوستها
– الف پرسشنامه
پرسشنامه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش
رياست/کارکنان گرامي
با سلام؛
پرسشنامه اي که در ادامه ارائه مي شود با هدف جمع آوري اطلاعات مورد نياز به منظور بررسي”ابعاد سرمايه اجتماعي در بانک ” و”فرآيند مديريت دانش در بانک” تنظيم شده است از آنجا که نظر جنابعالي مهمترين منبع براي انجام اين تحقيق به شمار مي رود با صرف بخشي از وقت گرانبهاي خود ضمن پاسخ به سوالات نيل به هدف هاي تحقيق را فراهم بفرماييد. . باتشکر . گروه پژوهشي
نظر شما راجع به گويه هاي زير چيست؟
خيلي موافق
موافق
بي نظر
مخالف
خيلي مخالف
1
کارکنان اين بانک اطلاعات،ايده ها و ديگر منابعشان را براي انجام وظايف با يکديگر ترکيب ميکنند.
2
کارکنان به احساسات همديگر احترام مي نهند.
3
سازمان براي کارکردهاي گروه ها و تيم هاي کاري ارزش زيادي قائل است.
4
سازمان براي عضويت افراد در گروه ها فرصت هاي زيادي فراهم مي کند.
5
کارکنان بانک با يکديگر رابطه خوبي دارند.
6
کارکنان بانک معمولا هنگام تصميم گيري اطلاعات و نظرات خود را بايکديگرمبادله ميکنند.
7
کارکنان بانک اطلاعات را از روي ميل و داوطلبانه با همديگر تسهيم و تقسيم ميکنند.
8
کارکنان بانک هنگام بروزمشکل به شيوه اي مفيد و سالم با يکديگر بحث و گفتگو مي کنند.
9
در بانک ما تمايل زيادي به راه حل هاي همکارانه وجود دارد.
10
کارکنان اين بانک معمولا به همکاران خود کمک مي کنند.
11
روحيه گروهي و تيمي در ميان کارکنان اين بانک وجود دارد.
12
کارکنان اين بانک در امور مختلف مشارکت و همکاري مي کنند.
13
به طور کلي ارزش هاي کارکنان مشابهت و مطابقت زيادي با اهداف و ارزش هاي بانک دارد.
14
اهداف و ارزش هاي مشترکي در بين کارکنان اين بانک وجود دارد.
15
اعتقاد کارکنان بر اين است که نيت و اهداف کارکنان خير و خوب است.
16
کارکنان اين بانک به همديگر اعتماد دارند.
17
همکارانم در رفتار خود با من صادق و درستکار هستند.
18
همکارانم اطلاعات مهم را با من در ميان مي گذارند.
19
کارکنان هميشه يکديگر را از امور مطلع مي کنند.
20
به طور کلي کارکنان اين بانک قابل اعتمادند.
21
کارکنان اين بانک تفاوت هاي همکاران خود را به آساني مي پذيرند.
22
کارکنان بانک احساسات يکديگر را درک ميکنند و به راحتي با همديگر کنار ميآيند.
23
کارکنان به شيوه اي سالم و سازنده همديگر را نقد مي کنند.
24
کارکنان بانک به احساسات يکديگر احترام مي گذارند.
25
کارکنان و بانک نسبت به تحقق اهداف يکديگر متعهد هستند.
26
کارکنان خود را عضو يک خانواده مشترک تلقي مي کنند.
27
اصولا کارکنان نسبت به ارزش هاي بانک وفادار هستند.
28
بانک و مديران آن نسبت به ارزش هاي کارکنان وفادار هستند.
29
در بانک من، کارکنان ويژه اي مسؤل کسب دانش از منابع خارجي هستند.
30
خروجي کار من بر ورودي دانش خارجي متکي است.
31
کارکنان با تجربه از خارج در بانک استخدام مي‌شوند.
32
در بانک من، از چرخش شغلي حمايت مي‌شود.
33
از کارکنان با تجربه دعوت مي‌شود تا دانش و تجربه خود را ثبت کنند.
34
من پس از اتمام پروژه، درس هايي را از آن ياد مي‌گيرم.
35
من تشويق ميشوم تا راه حلهاي جايگزين را براي تخصيص هاي موجود در بانک پيدا کنم.
36
از پيشنهادات مرتبط با کار در بانک من حمايت مي‌شود.
37
از دانش موجود جهت توسعه دانش جديد در بانک استفاده مي‌شود.
38
من تشويق مي‌شوم تا بهترين اقدامات را براي استفاده آينده مشخص کنم.
39
من تشويق مي‌شوم تا عوامل موفقيت را جهت غني کردن دانشم، تحليل کنم.
40
من تشويق مي‌شوم تا خطاها و اشتباهات را جهت غني کردن دانشم، تحليل کنم.
41
قبل از اينکه داده‌ها و اطلاعات در بانک ذخيره شوند، گزينش و سازماندهي مي‌شوند.
42
در بانک من، دانش از طريق ابزار الکترونيکي ثبت مي‌شود.
43
در بانک من، دانش در حافظه کارکنان قرار دارد.
44
دانش در فايل مرجع شخصي نگهداري مي‌شود.
45
دانش در رويه هاي بانک من قرار دارد.
46
دانش به شکل مستنداتي مانند دفترچه هاي اداري، اقدامات کاري، استانداردهاي بانکي، درس هاي آموخته شده و. .. ثبت مي‌شود.
47
اطلاعات حساس/ محرمانه در بانک محدود شده اند.
48
دسترسي به برخي دانش ها ثبت مي‌شود.
49
من مي دانم دانش مورد نيازم را در کجا پيدا کنم.
50
من مي دانم که هنگام نياز به دانش، آنرا از چه کسي تقاضا کنم.
51
کارکنان با تجربه تشويق مي‌شوند تا نقش يک مرشد و مربي را براي کارکنان کم تجربه تر و جديد ايفا کنند.
52
دانش کسب شده از پروژههاي مختلف، براي تمام اعضاي بانک قابل دسترسي ميباشد.
53
دانش از طريق ابزارهاي الکترونيک به کل بانک انتقال داده مي‌شود.
54
در بانک من دانش از طريق ثبت شدن توزيع مي‌شود.
55
کارکناني که دانش را تسهيم مي‌کنند، پاداش دريافت مي‌کنند.
56
دانش از طريق تعامل روزانه با همکاران در بانک مانند: زمان هاي نهار، راهروها و تعاملات اجتماعي تسهيم مي‌شود.
57
دانش در بانک تنها از طريق تعاملات چهره به چهره انتقال داده مي‌شود.
58
چيدمان و فضاي بانک به گونه اي است که کارکنان را تشويق به تسهيم دانش مي‌کند.
59
تسهيم دانش به عنوان يک مقياس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید