دانلود پایان نامه

‏3-2: ضريب آلفاي کرونباخ
متغيرها
ضريب آلفاي کرونباخ
تعداد گويههاي متغير
سرمايه اجتماعي
86/0
28 گويه (28-1)
بعد ساختاري
856/0
8 گويه (8-1)
بعد شناختي
855/0
7 گويه (15-9)
بعد ارتباطي
856/0
13گويه (28-16)
مديريت دانش
85/0
38 گويه (66-29)
3-6 روش تجزيه و تحليل دادهها
جهت تجزيه و تحليل دادهها در اين پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS15 استفاده شده است.
بخش اول آمار توصيفي: براي تجزيه و تحليل توصيفي پژوهشي دادههاي جمع آوري شده انجام ميشود. از شاخص فراواني، درصد فراواني و از شاخصهاي مرکزي مثل ميانگين و شاخصهاي پراکندگي مثل انحراف استاندارد استفاده شده است(سکاران، اوما،1391: ص347).
بخش دوم آمار استنباطي: در اين بخش جهت بررسي نرمال بودن دادهها براي استفاده از آزمون پارامتري يا ناپارامتري از آزمون کولموگروف- اسميرنوف استفاده شده و جهت آزمون فرضيههاي تحقيق از آزمون رگريسيون خطي ساده (دو متغيره) که ميزان تغييرپذيري متغير وابسته را نشان ميدهد، استفاده شده است (مومني، فعال قيومي،1391: ص119).
4 فصل چهارم تجزيه و تحليل دادههاو يافتههاي تحقيق
مقدمه
تجزيه و تحليل دادهها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع پژوهش از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر پژوهشهايي که متکي بر اطلاعات جمعآوري شده از موضوع مورد پژوهش ميباشد؛ تجزيه و تحليل اطلاعات از اصليترين و مهمترين بخشهاي پژوهش محسوب ميشود. دادههاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار ميگيرد.
بنابراين مطالب اين فصل در دو بخش کلي تحت عنوان “تحليل هاي توصيفي پژوهش” و “تجزيه و تحليل استنباطي” تنظيم شده است.
4-1 بخش اول: تحليلهاي توصيفي پژوهش
در اين بخش، شاخصهاي توصيفي نمونههاي تحقيق طي جدول هاي 4- 1 تا 4- 5 آورده شده است.
* سرمايه ساختاري
جدول 4-1: شاخص هاي توصيفي متغير سرماي? ساختاري
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
بيشترين
کمترين
سرماي? ساختاري
96
35/4
994/1
75/4
13/3
همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ميانگين مربوط به مؤلفه سرماي? ساختاري 35/4 و انحراف استاندارد آن 994/1 مي باشد که دامنه نمرات آن بين 13/3 و 75/4 است. در ادامه، نمودار هيستوگرام مربوط به سرماي? ساختاري نمايش داده شده است.
نمودار 4-1: هيستوگرام متغير سرماي? ساختاري
* سرمايه شناختي
جدول 4-2: شاخصهاي توصيفي متغير سرماي? شناختي
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
بيشترين
کمترين
سرماي? شناختي
96
34/4
081/2
5
14/3
همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ميانگين مربوط به مؤلفه سرماي? شناختي 34/4 و انحراف استاندارد آن 081/2 مي باشد که دامنه نمرات آن بين 14/3 و 5 است. در ادامه، نمودار هيستوگرام مربوط به سرماي? شناختي نمايش داده شده است.
نمودار 4-2: هيستوگرام متغير سرماي? شناختي
* سرمايه ارتباطي
جدول4-3: شاخصهاي توصيفي متغير سرماي? ارتباطي
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
بيشترين
کمترين
سرماي? ارتباطي
96
38/4
785/2
85/4
54/3
همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ميانگين مربوط به مؤلفه سرماي? ارتباطي 38/4 و انحراف استاندارد آن 785/2 مي باشد که دامنه نمرات آن بين 54/3 و 85/4 است. در ادامه، نمودار هيستوگرام مربوط به سرماي? ارتباطي نمايش داده شده است.
نمودار 4-3: هيستوگرام متغير سرماي? ارتباطي
* سرمايه اجتماعي
جدول 4-4: شاخصهاي توصيفي متغير سرماي? اجتماعي(جمع کل مؤلفهها)
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
بيشترين
کمترين
سرماي? اجتماعي
96
36/4
969/4
76/4
61/3
همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ميانگين مربوط به سرماي? اجتماعي 36/4 و انحراف استاندارد آن 969/4 ميباشد که دامنه نمرات آن بين 61/3 و 76/4 است. در ادامه، نمودار هيستوگرام مربوط به سرماي? اجتماعي نمايش داده شده است.
نمودار 4-4: هيستوگرام متغير سرماي? اجتماعي
* مديريت دانش
جدول 4-5: شاخصهاي توصيفي متغير مديريت دانش
متغير
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
بيشترين
کمترين
مديريت دانش
96
30/4
24/12
61/4
74/2
همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ميانگين مربوط به متغير مديريت دانش 30/4 و انحراف استاندارد آن 24/12 ميباشد و دامنه نمرات آن بين 74/2 و 61/4 است.
در ادامه ، نمودار هيستوگرام مربوط به متغير مديريت دانش نمايش داده شده است.
نمودار4-5: هيستوگرام متغير مديريت دانش
4-2 بخش دوم: تجزيه و تحليل استنباطي
4-2-1 بررسي فرض نرمال بودن دادهها
در اين بخش، به بررسي دادهها براي تصميم گيري در مورد استفاده از آزمونهاي پارامتري يا ناپارامتري پرداخته خواهد شد. براي اين منظور به بررسي نرمال بودن دادهها ميپردازيم.
فرضيههاي مربوط به اين قسمت عبارتند از :
دادهها از توزيع نرمال برخوردار نيستند. HO:
دادهها از توزيع نرمال برخوردار هستند. H1:
جدول4-6: آزمون کولموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن داده ها
همانطور که در جدول فوق ملاحظه ميشود مقدار آمار? z کولموگروف- اسميرنوف کوچکتر از 96/1+ و بزرگتر از 96/1- (بين 96/1+ و 96/1-) است و همچنين تمام مقادير سطح معنيداري (دو دامنه) مربوط به متغيرهاي سرماي? اجتماعي و ابعاد آن (سرماي? ساختاري، سرماي? شناختي، سرماي? ارتباطي) و مديريت دانش از 05/0=? بيشتر است؛ بنابر اين فرض صفر رد و فرض تحقيق تأييد ميشود و با 95 درصد اطمينان نتيجه ميگيريم که دادههاي هر پنج متغير از توزيع نرمال برخوردار هستند.
با توجه به نرمال بودن دادهها ميتوانيم از آزمونهاي پارامتري مناسب جهت آزمون فرضيهها استفاده نماييم.
4-2-2 آزمون فرضيهها
فرضي? اصلي: سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير دارد.
سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير ندارد. HO:
سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير دارد. H1:
جدول 4-7: نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) سرمايه اجتماعي و مديريت دانش
متغير ملاک
متغير
پيش بين
ضريب B
خطاي استاندارد
ضريب Beta
نسبت t
ضريب همبستگي
ضريب تبيين
نسبتF
سطح
معناداري
مديريت دانش
سرماي? اجتماعي
462/1
205/0
593/0
147/7
593/0
345/0
083/51
000/0
با توجه به جدول فوق و با استفاده از تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) ، نسبتF برابر با 083/51 با سطح معني داري 000/0 شده است و چون سطح معني داري از 05/0 کمتر است پس نتيجه ميگيريم مدل ما معنيدار است و نشان ميدهد متغير مستقل (سرمايه اجتماعي ) به خوبي تغييرات متغير وابسته (مديريت دانش) را تبيين ميکند.
چنانچه در اين جدول مشاهده ميشود سرمايه اجتماعي حدود 34 درصد از واريانس مديريت دانش را تبيين ميکند.
همچنين ميزان بتاي سرمايه اجتماعي برابر 593/0 است؛ اين مقدار از ضريب بتا نشان ميدهد که با تغيير يک انحراف معيار در نمره سرمايه اجتماعي موجب 593/0 تغيير در نمره مديريت دانش ميشود.
فرضي? فرعي اول: سرمايه ساختاري بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير دارد.
سرمايه ساختاري بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير ندارد. HO:
سرمايه ساختاري بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير دارد. H1:
جدول 4-8: نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) سرمايه ساختاري و مديريت دانش
متغير ملاک
متغير
پيش بين
ضريب B
خطاي استاندارد
ضريب Beta
نسبت t
ضريب همبستگي
ضريب تبيين
نسبتF
سطح
معناداري
مديريت دانش
سرماي? ساختاري
206/3
540/0
522/0
938/5
522/0
265/0
264/35
000/0
با توجه به جدول فوق و با استفاده از تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) ، نسبتF برابر با 264/35 با سطح معنيداري 000/0 شده است و چون سطح معني داري از 05/0 کمتر است پس نتيجه مي گيريم مدل ما معني دار است و نشان ميدهد متغير مستقل (سرمايه ساختاري ) به خوبي تغييرات متغير وابسته (مديريت دانش) را تبيين ميکند.
چنانچه در اين جدول مشاهده ميشود سرمايه ساختاري حدود 26 درصد از واريانس مديريت دانش را تبيين ميکند.
همچنين ميزان بتاي سرمايه ساختاري برابر 522/0 است؛ اين مقدار از ضريب بتا نشان ميدهد که با تغيير يک انحراف معيار در نمره سرمايه ساختاري موجب 522/0 تغيير در نمره مديريت دانش ميشود.
فرضي? فرعي دوم: سرمايه شناختي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير دارد.
سرمايه شناختي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير ندارد. HO:
سرمايه شناختي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير دارد. H1:
جدول4-9: نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) سرمايه شناختي و مديريت دانش
متغير ملاک
متغير
پيش بين
ضريب B
خطاي استاندارد
ضريب Beta
نسبت t
ضريب همبستگي
ضريب تبيين
نسبتF
سطح
معناداري
مديريت دانش
سرماي? شناختي
752/1
579/0
298/0
024/3
298/0
079/0
146/9
003/0
با توجه به جدول فوق و با استفاده از تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) ، نسبتF برابر با 146/9 با سطح معنيداري 003/0 شده است و چون سطح معني داري از 05/0 کمتر است پس نتيجه ميگيريم مدل ما معنيدار است و نشان ميدهد متغير مستقل (سرمايه شناختي ) به خوبي تغييرات متغير وابسته (مديريت دانش) را تبيين ميکند.
چنانچه در اين جدول مشاهده ميشود سرمايه شناختي حدود 7 درصد از واريانس مديريت دانش را تبيين ميکند.
همچنين ميزان بتاي سرمايه شناختي برابر 298/0 است؛ اين مقدار از ضريب بتا نشان ميدهد که با تغيير يک انحراف معيار در نمره سرمايه شناختي موجب 298/0 تغيير در نمره مديريت دانش ميشود.
فرضي? فرعي سوم: سرمايه ارتباطي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير دارد.
سرمايه ارتباطي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير ندارد. HO:
سرمايه ارتباطي بر مديريت دانش در شعب بانک هاي غرب گيلان تأثير دارد. H1:
جدول 4-10: نتايج تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) سرمايه ارتباطي و مديريت دانش
متغير ملاک
متغير
پيش بين
ضريب B
خطاي استاندارد
ضريب Beta
نسبت t
ضريب همبستگي
ضريب تبيين
نسبتF
سطح
معناداري
مديريت دانش
سرماي? ارتباطي
031/2
402/0
462/0
052/5
462/0
205/0
518/25
000/0
با توجه به جدول فوق و با استفاده از تحليل رگرسيون خطي ساده (دو متغيره) ، نسبتF برابر با 518/25 با سطح معنيداري 000/0 شده است و چون سطح معنيداري از 05/0 کمتر است پس نتيجه ميگيريم مدل ما معنيدار است و نشان ميدهد متغير مستقل (سرمايه ارتباطي) به خوبي تغييرات متغير وابسته (مديريت دانش) را تبيين ميکند.
چنانچه در اين جدول مشاهده ميشود سرمايه ارتباطي حدود 20 درصد از واريانس مديريت دانش را تبيين ميکند.
همچنين ميزان بتاي سرمايه ارتباطي برابر 462/0است؛ اين مقدار از ضريب بتا نشان ميدهد که با تغيير يک انحراف معيار در نمره سرمايه ارتباطي موجب 462/0 تغيير در نمره مديريت دانش ميشود.
5 فصل پنجم نتيجهگيري و پيشنهادات
مقدمه
بد?ه? است که مهمتر?ن

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید