دانلود پایان نامه

فرانسيس فوکوياما، الکسيس دوتوکويل.
5-5 پيشنهادات براي تحقيقات آينده
– بررسي متغييرهاي ديگري که بر مديريت دانش تأثير ميگذارد از قبيل: الويتبندي عوامل تسهيل کننده، رعايت معيارهاي مديريت دانش، بررسي فرهنگ سازماني ، بررسي عوامل نوآوري ، سازمان يادگيرنده ، کار تيمي، امنيت شغلي، توانمندسازي کارکنان و زير ساختها که بر مديريت دانش تاثير دارد بررسي شود.
– بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش بانکهاي خصوصي و دولتي جداگانه بررسي شود و يا اينکه بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش در بانکهاي خصوصي و دولتي با همديگر مقايسه شود.
– استفاده از ابزار ديگر براي جمعآوري اطلاعات که در جامعه محدودتر اين روش قابليت اجرايي بيشتري دارد استفاده شود.
– بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش در کليه شعب بانکهاي استان با توجه به اينکه ما در سطح غرب استان بررسي کردهايم.
– بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش با وجود متغيير تعديلگر مانند از ديدگاه مشتريان، در شرايط خاص مثل پاداشدهي و يا بررسي مابين رستههاي شغلي معين استفاده شود.
– استفاده از مدلهاي ديگر سرمايه اجتماعي از قبيل: مدل نان لين، افه و فوش، هاني فاني، جيمز کلمن،رابرت پاتنام، پيربورديو، فرانسيس فوکوياما، الکسيس دوتوکويل و بررسي تأثير آن برمديريت دانش بررسي شود.
منابع
– منابع فارسي
1- آذر، عادل- مومني، منصور(1390)، آمار و کاربرد آن در مديريت جلد دوم تحليل آماري،چاپ پانزدهم، انتشارات سمت.
2- آشنا، مصطف?،منور?ان عباس،تسل?م? محمـد سـع?د(1385)، بررسـ? رابطـه بـ?ن سـرما?ه اجتمـاع? و کارآفر?ن? سازمان?،فرهنگ? مد?ر?ت،شماره چهاردهم،صص 56- 27.
3- اجتهادي، مصطفي (1386)، سرمايه اجتماعي، پژوهش نامه علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره53، ص4.
4- احمدي ،يعقوب-محمدي بلبان آباد ،اسعد (1392)، بررسي ارتباط ابعاد سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: كاركنان گمركات استان كردستان)،فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 26، صص178 -153.
5- اخوان، پيمان- اوليايي، انوش- دسترنج، نسرين- ثقفي، فاطمه (1389)، توسعه فرايندهاي چرخه مديريت دانش مبتني بر عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش، فصلنامه سياست علم و فناوري، شماره2، ص2.
6- اعرابي،سيد محمد،موسوي،سعيد (1388) ، الگوي استراتزيک مديريت دانش براي ارتقا عملکرد پزوهشگاهها، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي ، شماره 51، صص 89-87 .
7- افرازه، عباس ( 1386 ). مديريت دانش، (مفاهيم، مدل ها، اندازه گيري و پياده سازي )، چاپ دوم،انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، تهران
8- الوان?، س?د مهدي (1380)، نقش مديريت در ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي، فصلنامه تدبير، شماره 100.
9- الواني، سيد مهدي- سيد نقوي، مير علي (1381) ، سرمايه اجتماعي، مفاهيم و نظريهها، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 33 و 34، تهران، صص26-3.
10- الواني، سيد مهدي- شيرواني، عليرضا (1383)، سرمايه اجتماعي اصل محوري و توسعه، فصلنامه تدبير، شماره 147، ص98.
11- الواني، سيدمهدي- ناطق، تهمينه- فراحي، محمدمهدي (1386)، نقش سرمايه اجتماعي در توسعه مديريت دانش ،فصلنامه علوم مديريت ايران، سال دوم، شماره ي 5 ،صص70-35 .
12- اميري، ميثم- رحماني، تيمور (1385) ، بررسي آثار سرمايه اجتماعي درون و برون گروهي بر رشد اقتصادي استانهاي ايران، دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي، سال سوم، شماره6، صص 152-111 .
13 – اميني، آزاده (1387) ، تأثير سرمايه اجتماعي بر چرخه مديريت دانش، به راهنمايي دکتر منوريان، مشاور دکتر منصور مومني، دانشگاه تهران،(پايان نامه کارشناسي ارشد)،صص64-61 .
14- انصاري رناني، قاسم- قاسمي نامقي، محمد (1388) ، ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق استراتژي رقابتي تمايز از مجراي زنجيره ارزش فعاليتهاي سازمان، پژوهشنامه مديريت تحول، سال اول، شماره 2، ص7.
15- تاجبخش، کيان(1385). سرمايه اجتماعي، اعتماد و دموکراسي، ترجمه حسن پويان و افشين خاکباز، تهران، نشر شيرازه.
16- توسل? غ?معباس،موسوي مرض?ه (1384) . مفهوم سرما?ه در نظر?ات ک?س?ک و جد?د بـا تاک?ـد بـر نظر?ه هاي سرما?ه اجتماع?،فصلنامه علوم اجتماع?،شماره26، صص32-1.
17- حافظ نيا، محمد رضا (1392)، مقدمه اي بر روش تحقيق درعلوم انساني، انتشارات سمت، چاپ نوزدهم، تهران.
18- حسنزاده، تورج- همتيگيلاني، مهناز- مسعوديگزي، مهناز (1393). بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي (مطالعه کارکنان استانداري گلستان)، پژوهشهاي راهبردي و امنيت و نظم اجتماعي، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان، صص136-117.
19- حسنزاده، محمد (1388)، بررسي عوامل زير ساختي مديريت دانش در دولت جمهوري اسلامي ايران، دو ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره35، ص12.
20- حسني، احمد(1388)، بررسي ارتباط بين سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در شرکت پالايش و پخش فراوردههاي نفتي ايران، به راهنماي غلامرضا جندقي، مشاوره حسن زارعي متين، دانشگاه تهران،( پايان نامه کارشناسي ارشد)، صص45-20.
21- خليلي شوريني، سياوش (1388) ، روشهاي تحقيق در علوم انساني، انتشارات يادواره کتاب، چاپ ششم، تهران.
22- دانش فرد ،کرم الله- شهابي نيا،سعيد (1389) ، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش در شرکت توزيع برق شمال شرق تهران ،فصلنامه مديريت، سال هفتم ،شماره 17، صص 16-14.
23- دوستار،محمد-ابراهيم پرور ازبري،مصطفي-هاشمي ،سيد حامد (1391) تأثير سرمايه اجتماعي بر توسعه مديريت دانش، فصلنامه بهبود مديريت، شماره 17، ص5.
24- رادفر، رضا- رضايي ملک، نرگس(1391)، مدلي براي الويت دهي عوامل مديريت دانش در بهبود عملكرد مديريت ارتباط با مشتري، فصلنامه مديريت و فناوري اطلاعات، سال پنجم، شماره 16، صص 82-63.
25- رحماني، تيمور- عباسينژاد، حسين- اميري، ميثم (1386)، بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي ايران، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، سال ششم، شماره 2، ص118.
26- رحماني، محمود، کاوسي، اسماعيل . ( 1387)، اندازهگيري و مقايسه سرمايه اجتماعي در بخشهاي دولتي و خصوصي، تهران، انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.
27- رضايي کليدبري، حميدرضا – باقرسليمي، سعيد- صالحي کردآبادي، سجاد(1390)، بررسي مسائل مديريت دولتي، چاپ اول، انتشارات کياپاشا، تهران.
28- رضائيان، علي- احمدوند، علي محمد- تولايي، روحالله (1388)، بررسي الگوي راهبرد مديريت دانش و راهبرد دانش در سازمانها، دو ماهنامه توسعه انساني پليس، سال ششم، شماره27، صص46-35.
29- رضواني ،حميد رضا و همکاران (1392) ارزيابي عوامل محتوايي و زمينه اي مديريت دانش (يك مطالعه موردي) ،نشريه راهبرد توسعه ،شماره 34 ، ص33.
30- زعفريان، رضا- اسماعيلزاده، مونا- شفاهي، نساء(1387)، ارائه الگوي مديريت دانش در کسب و کارهاي کوچک و متوسط، توسعه کارآفريني، سال اول، شماره2، صص102-75.
31- سپهوندي، محمدعلي- موحدي، يزدان و همکاران (1393) ، بررسي رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي با فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر خرمآباد، آموزش پرستاري دوره 3 ، شماره 1، صص50-41.
32- سرمد، زهره- بازرگان، عباس- حجازي، الهه(1392)، روش تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، بيست وپنجم، تهران.
33- سکاران ،اوما (1391)، روش هاي تحقيق در مديريت، ترجمه صائبي،محمد- شيرازي، محمود،چاپ يازدهم مرکز آموزش مديريت دولتي رياست جمهوري.
34- سيفالهي، ناصر- داوري، مجيدرضا(1387)، مديريت دانش در سازمانها، انتشارات آراد کتاب، چاپ اول، جلد اول، تهران.
35- شارع پور، محمود(1383) ابعاد و كاركردهاي سرمايه اجتماعى و پيامدهاي اجتماعى حاصل از فرسايش آن، مسائل اجتماعي ايران، انجمن ايران جامعه شناسي ايران، تهران، ص62.
36- شريفيانثاني، مريم(1380)، سرمايه اجتماعي: مفاهيم اصلي و چارچوب نظري، فصلنامه علمي و پژوهشي رفاه اجتماعي، سال اول، شماره 2،صص9-6.
37- صالحيکردآبادي، سجاد(1389) . سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار، همايش ملي بررسي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي، 3و4 خرداد.
38- صلواتي، عادل(1389)، مدل کاربست مديريت دانش در سازمانهاي دولتي ايران، چالشها و راهکارها، فصلنامه مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، سال پنجم، شماره12،صص122-108.
39- صلواتي، عادل- حقنظر، فرشته(1388)، بررسي تحليلي عوامل زمينهاي موثر بر استقرار سيستم مديريت دانش در واحدهاي ستادي شرکت ملي نفت ايران، فراسوي مديريت، سال سوم، شماره 10،صص80-79.
40- صلواتي ،علي – مالکي ،بنيامين- رحمتي ،روح اله ،(1390) امکان سنجي استقرار نظام مديريت دانش بر پايه مدل عمومي ،مقاله کنفرانس،ص201.
41- عباسى، زهره،(1386)، مرورى بر الگوهاى پياده سازى مديريت دانش در سازمانها، اولين كنفرانس ملى مديريت دانش، تهران، ص7.
42- عزيزي، شهريار- اسدنژاد، مهدي- زارع، علي- حسيني، سيد سجاد(1389)، بررسي و مقايسه ابعاد مديريت دانش بين سازمانهاي دولتي و خصوصي، نشريه مديريت فناوري اطلاعات، دوه 2، شماره4،ص102.
43- علوي، سيد بابک(1380)، نفش سرمايه اجتماعي در توسعه، فصلنامه تدبير، شماره116 ، صص 34-4.
44- فوکوياما، فرانسيس(1379)، پايان نظم، سرمايه اجتماعي و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلي، تهران، نشر جامعه ايرانيان.
45- فيلد جان(1385)، سرمايه اجتماعي، مترجم جلال متقي، انتشارات موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، چاپ اول، تهران.
46- قــانع? راد، محمــد امــ?ن(1385)، نقــش تعــام?ت دانشــجو?ان و اســات?د در تکــو?ن ســرما?ه اجتماع? دانشگاه?،مجله جامعه شناس? ا?ران،دوره هفتم،شماره 1، صص29-3.
47- قليچلي، بهروز- مشبکي، اصغر(1385)، نقش سرمايه اجتماعي در ايجاد سرمايه فکري سازمان(مطالعه دو شرکت خودروساز ايراني)، فصلنامه دانش مديريت، سال 19، شماره 75، صص 147-125.
48 – لاودن،کنث.سي- لاودن، جين. پي(1391)، سيستم اطلاعات مديريت، ترجمه رودساز، حبيب- محمد نبي،سينا- بهروزف امير حسين، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
49- کلمن، جيمز(1377)، بنيادهاي نظريه اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نشر ني.
50- گل محمدنژاد بهرامي، غلامرضا و مهدوي، مولود(1390)، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در دبيرستانهاي شهر تبريز، فصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي، سال دوم، شماره چهارم، تابستان 1390، صص90-71.
51- معتمدي جويباري، مريم- قلي پور، آرين – يزداني چراتي، جمشيد (1392) بررسي رابطه مولفه هاي فرهنگ سازماني و فن آوري اطلاعات در پياده سازي مديريت دانش ،مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، شماره 102، تير 92 ، صص69-65.
52- محمدي فاتح، اصغر- سبحاني، محمد صادق- محمدي، داريوش(1387)، مديريت دانش رويکردي جامع، انتشارات پيام پويا، تهران، چاپ اول.
53- محمدي ، مهدي – باقري ،امين (1392) .ارزيابي مديريت دانش فردي مديران دانشگاه علوم پزشكي مشهد، ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت، شماره 30، ص12.
54- مهديان راد، امير احمد-فضلي ،صفر (1390)،بررسي تأثير سرمايه اجتماعي در توسعه مديريت دانش ، پژوهشنامه ماليات، شماره 60، ص 291.
55- موسيخاني،محمد- اجلي، مهدي- صفوي، سيد رحيم(1389)، ارائه مدلي براي سنجش ميزان آمادگي سازمانها در زمينه مديريت دانش، فصلنامه مدرس علوم انساني، دوره 14، شماره 2، ص225.
56- مومني، منصور- فعال قيومي، علي(1391)، تحليلهاي آماري با استفاده ازspss، انتشارات کتاب نو، چاپ ششم.
57- ناطقپور، محمدجواد- فيروزآبادي، سيد احمد(1385)، شکلگيري سرمايه اجتماعي و فراتحليل عوامل موثر بر آن، فصلنامه علوم

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید