دانلود پایان نامه

ميباشد.
سرمايه اجتماعي توضيح ميدهد تعاملات چگونه نتيجه ايجاد ميکنند . کالينز و کلارک95 (2003) در تحقيق خود درباره رويههاي منابع انساني در 87 شرکت high-tech ، ارتباط ميان سرمايه اجتماعي و هويت و دانش را بيان ميکنند. آنها به دو گروه متفاوت از رويههاي منابع انساني در دو انتهاي يک طيف توجه ميکنند: رويههاي تعهد، مبتني بر ارتباطات و رويههاي تجاري مبتني بر کارايي. آنها معتقدند در مدل تجاري، کارمندان زمان کمتري را در سازمان سپري ميکنند و در نتيجه سطح پايينتري از تعهد و اعتماد وجود دارد. آنها بيان ميکنند اعتماد به تمايل فزاينده براي به اشتراک گذاشتن اطلاعات و احتمال بيشتر جستجو براي کمک بستگي دارد. سرمايه اجتماعي خلق دانش را تسريع ميکند و به نوآوري ميانجامد اما چيزي بيشتر از ارتباط کارکنان از طريق تکنولوژي است (ماخذ: اميني ، 1387).
2-4 پيشينه تحقيق
* پيشينه تحقيقات انجام شده سرمايه اجتماعي و مديريت دانش
– هاو و همکاران(2012) به تأثير انگيزه فرد و سرمايه اجتماعي بر تمايل کارکنان به تسهيم دانش ضمني و آشکار در صنايع مختلف پرداختهاند نتيجه نشان داده است که پاداش سازماني تأثير منفي بر تمايل به تهسيم دانش داده است که پاداش سازماني تأثير منفي برتمايل به تسهيم دانش ضمني داشته، اما تأثير مثبتي بر تمايل به تسهيم دانش آشکار نيز داشته است. همچنين نتيجه تحقيق نشان داده است که سرمايه اجتماعي بطور معني-داري بر افزايش تمايل کارکنان به تسهيم دانش ضمني و آشکار داشته است.
– فيلري و الگوزاي (2010)بررسي نقش سرمايه اجتماعي در نوآوري ، شبکه متراکم در مقابل شبکه پراکنده نشان دادند که شبکه هاي سرمايه اجتماعي تأثير قوي روي عملکرد نوآوري شرکت وموفقيت آنها دارند.
– رکواينا و همکاران (2010)تأثير ميانجي سرمايه اجتماعي شناختي در کسب دانش در شرکت هاي خوشهاي، تأثير غيرمستقيم معني داري را در کسب دانش سازماني به واسطه توسعه سرمايه اجتماعي شناختي نشان دادند.
– پاول منينگ (2010) تبيين وتوسعه سرمايه اجتماعي براي اهداف مديريت دانش . سرمايه اجتماعي براي مديريت دانش معنادار است و مي تواند به عنوان مکمل وموازي با ديگر داراييها نامحسوس از قبيل سرمايه انساني و سرمايه فکري درک شود.
– رودز و همکاران (2008) مدل يکپارچگي يادگيري سازماني و سرمايه اجتماعي روي انتقال اثر بخش دانش، نتايج شان چنين است که ظرفيت جذب،مفهوم يادگيري و قابليت يکپارچگي در يادگيري سازماني بالاترين رابطه مثبت را با فرايند نوآوري در انتقال دانش دارد و فرايند يادگيري سازماني مهمتر از شبکههاي سرمايه اجتماعي در چارچوب انتقال دانش هستند.
– چو و چان (2008) در تحقيق خودشان به بررسى رابطه بين سرمايه اجتماعى بر تسهيم دانش در شركتهاى مختلف پرداخته اند و ابعاد سرمايه اجتماعى را شامل شبكه اجتماعى، اعتماد اجتماعى و اهداف تسهيم در نظر گرفته، ولى مفهوم مديريت دانش را بصورت كلى درنظر گرفتهاند. نتيجه تحقيق نشان داده است كه شبكه اجتماعى و اهداف تسهيم رابطه معنىدارى با تسهيم دانش سازمانى دارد، اما اعتماد اجتماعى تاثير مستقيمى بر تسهيم دانش سازمانى ندارد.
– استير(2008) در تحقيق خود به عنوان نقش سرمايه اجتماعي در تسهيم دانش نشان داد که سرمايه اجتماعي يک نقش تعيين کننده را در زيرساخت تمام فعاليت هاي تسهيم دانش در شرکت هاي ساختماني بازي ميکند .
– سانو(2008) نقش سرما?ه اجتماع? را در مد?ر?ت تول?دي در مناطق ساحل? ف?ج? مـورد بررسـ? قـرار داد. در ا?ن تحق?ق متغ?رهاي سرما?ه اجتماع? افراد، شامل هنجارهـا و انسـجام اجتمـاع?، اعتماد اجتماعي، اتحاد اجتماع?، آگاه? اجتماع? و مشارکت اجتماع? بر عملکرد مد?ر?ت گروه هاي اقتصادي اثرگـذار بـودهانـد. در ميان متغيرهاي فوق، فقدان مشارکت اجتماع? در افراد و ?ا اعضاي گروههاي اقتصادي ب?شـتر?ن اثـر را بـر مد?ر?ت اقتصادي در مناطق ساحل? گذاشته است.
– نتا?ج پژوهش ژانگ(2007) در بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر عملکرد شرکتهاي خصوصي در چين نشان داد که رابطه معن?داري بـ?ن تنـوع عضـو?ت افـراد در سـازمان هـاي مختلف و عملکـرد شـرکت هـاي خصوص? آنها وجود ندارد. همچن?ن سرما?ه گذاري کوتاه مدت بر روي تقو?ت سـرما?ه اجتمـاع? اعضـاي شرکتهاي خصوص? بر عملکرد ا?ن شرکتها بسـ?ار اثرگـذار خواهـد بـود. مولفـههاي سـرما?ه اجتمـاع? مورد نظر در ا?ن تحق?ق شامل مشارکت اجتماع?، اعتماد، انسجام و آگاه? اجتماع? بوده است.
– موسز آکواه (2007) اظهار کرد که سرمايه اجتماعي توسعه يافته از شبکههاي مديريتي و روابط اجتماعي با مديران رده بالاي ديگر سازمانها ، ادارات دولتي (رهبران سياسي و اداري )و رهبران انجمنها، باعث افزايش عملکرد سازماني ميشود. همچنين تأثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد سازماني بين شرکتهايي که استراتژيهاي رقابتي متفاوتي را دنبال ميکنند و شرکتهايي که اين استراتژيها را دنبال نميکنند، فرق ميکند.
– کروزو همکارانش(2006) در بررس? تع??ن مولفههاي سرما?ه اجتماع? اثرگذار بر عملکـرد شـرکتهاي آمر?کا??، سرما?ه شناخت? (آگاه? اجتمـاع?)، مشـارکت اجتمـاع?، انسـجام اجتمـاع? و افـزا?ش تعاملات اجتماع? را بر بهبود عملکرد (بهبود درآمد، ک?ف?ت فعال?ـت و ارائـه محصـول و پ?چ?ـدگ? کـار ) شـرکت هـا اثربخش معرف? کرده است.ع?وه برا?ن، پژوهشگران پ?شنهاد کردند که روابط و تعـام?ت اجتمـاع? اثرگـذار بايستي متناسب با عملکرد مورد انتظار شرکتها تنظ?م شوند.
– هافمن و همکاران (2005) در پژوهش خود با عنوان سرمايه اجتماعي، مديريت دانش و عملکرد ممتاز مستمر نشان دادند که سازمان ها با سطوح بالاي سرمايه اجتماعي قابليت هاي بيشتري در مديريت دانش نسبت به سازمان ها با سطوح پايين سرمايه اجتماعي دارند.
– اگبو (2004) عنوان ميکند که مديريت دانش و سرمايه فکري در سازمانها از عوامل کليدي موفقيت نوآوريها هستند و مديريت موثر داراييهاي دانشي شامل يک رويکرد کليگرا است و برنامه هاي آموزشي بايد ماهيت نوآوري و ابعاد مديريت دانش را به عنوان فرايندهاي بسيار پيچيده اجتماعي بازتاب دهد .
– سپهوندي و همکاران (1393) در مقاله بررسي رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي با فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل د بيمارستانهاي دانشگاهي شهر خرمآباد نتايجشان از تحليل رگريسيون چندگانه نشان داده که بين ابعاد سرمايه اجتماعي وفرسودگي شغلي در پستاران همبستگي معناداري وجود دارد.
– حسنزاده، تورج و همکاران (1393) در تحقيق به عنوان بررسي و تبين رابطه بين سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي يافتههاي تحقيق حکايت از رابطه مستقيم و معنيدار سرمايه اجتماعي و ابعاد سهگانه آن با احساس امنيت اجتماعي دارد و ضرورت بستر سازي براي ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي آحاد جامعه آشکا ميسازد.
– احمدي ،يعقوب-محمدي بلبان آباد ،اسعد(1392)بررسي ارتباط ابعاد سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: كاركنان گمركات استان كردستان) نتايج آزمون فرضيات بيانگر اين است كه بين ابعاد متغير سرمايه اجتماعي (ساختاري، شناختي، رابطه اي) و كاركنان گمركات استان كردستان و رفتار شهروندي سازماني آنان رابطه معنادار و مستقيمي وجود دارد.
– رضواني ،حميد رضا و همکاران (1392) ارزيابي عوامل محتوايي و زمينه اي مديريت دانش (يك مطالعه موردي) نتيجه تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها نشان داده است كه بين وضع موجود و مورد انتظار عوامل محتوايي و زمينهاي مديريت دانش و هر يك از شاخصهاي مربوط به آنها در اين شركت تفاوت معنادار وجود دارد و ميزان شكاف در بين عوامل محتوايي مديريت دانش بيشتر است. در پايان نيز پيشنهادات نظري و كاربردي ارائه گرديده است.
– نصير زاده،سميه (1392) مدلي براي الويت دهي عوامل مديريت دانش در بهبود عملكرد مديريت ارتباط با مشتري نشان ميدهد که آموزش الكترونيك مبتني بر مدل مديريت دانش نوناكا و تاكوچي بر انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان موثر است.
-محمدي ، مهدي- باقري ،امين (1392) ارزيابي مديريت دانش فردي مديران دانشگاه علوم پزشكي مشهد مديران داراي سطح متوسطي از مهارت هاي مديريت دانش فردي بودند. تفاوت معني داري بين ابعاد مديريت دانش فردي وجود داشت . همچنين، بالاترين ميانگين مولفه ي مديريت يادگيري خويشتن 19 و پايين ترين ميانگين مولفهي شبكهي همياران دانشي 37/14 و مهارت هاي كاوشگري 30/14 به دست آمد. در مقايسه ميان مولفههاي جمعيت شناختي، جنسيت (01/0 ) P، 5/2 = f و نوع سازمان (دانشكده، سازمان مركزي) (01/0 ) P، 5/2 = f تفاوت معنيداري يافت شد ولي در ساير مولفه ها تفاوت معنيداري وجود نداشت. و از آن جا كه مهمترين وظيفهي مديران دانشگاهي در كنار ساير وظايف، تصميمگيري در زمينه ي فرايند ياددهي- يادگيري و مسايل آموزشي و پژوهشي است و از سويي، آنها به عنوان اعضاي هيات علمي نيز فعاليت ميكنند، بر اين اساس، برخورداري از مهارتهاي مديريت دانش فردي و همچنين مديريت يادگيري خويشتن ضروري است.
– دوستار ،محمد و همکاران (1391)در تحقيقشان با عنوان تأثير سرمايه اجتماعي بر توسعه مديريت دانش به بررسى تاثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش و پنج فرايند اصلى آن شامل كسب، ثبت، خلق، انتقال و كاربرد دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى( استان گي?ن) مىپردازد. نتايجشان نشان از اين است که سرمايه اجتماعي تأثير مثبت ومعناداري بر مديريت دانش و پنج فرايند اصلي آن دارد .
-گل محمدنژاد بهرامي، غلامرضا و مهدوي، مولود(1390) در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در دبيرستانهاي شهر تبريز انجام شد که نتايج تحقيق نشان ميدهد که ميان سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در دبيرستانهاي دخترانه شهر تبريز رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد. و همچنين نتايج تحقيق نشان ميدهد که بين سرمايه اجتماعي و مولفههاي پنجگانه مديريت دانش از قبيل ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش رابطه معنيدار و مستقيم وجود دارد.
– مهديان راد ، فضلي (زمستان 90) تأثير سرمايه اجتماعي در توسعه مديريت دانش، يافتههايشان نشان از تأثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش دارد و نمودار در حالت استاندارد نيز نشان ميدهد که سرمايه اجتماعي 86 درصد تغييرات در مديريت را تبيين ميکند و سرمايه اجتماعي 47 درصد تغييرات در خلق دانش و 43 درصد تغييرات در تسهيم دانش در سازمان مورد مطالعه را تبيين مي کند.
-صلواتي، علي و همکاران (1390) در امکان سنجي استقرار نظام مديريت دانش بر پايه مدل عمومي نتايجش حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد کليه زمينه‌ها براي استقرار مديريت دانش در سطح متوسط وجود دارد. از اين رو امکان پياده سازي نظام مديريت دانش در اين مجتمع صنعتي وجود دارد لذا پيشنهادهايي در جهت آماده نمودن بسترهاي لازم براي پياده‌سازي مديريت دانش که يکي از مباحث مهم روز به شمار مي‌آيد و صنايع بزرگ نظير سازمان مورد مطالعه نيازمند برخورداري از آن مي‌باشند، ارائه گرديده است.
– آزاده اميني (1387) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود با عنوان تأثير سرمايه اجتماعي بر چرخه مديريت دانش در سازمان بازرگاني و شرکتهاي تابعه نتيجه ميگيرد که در اين سازمان سرمايه اجتماعي و چرخه مديريت دانش در سطح مطلوبي قرار ندارد و براي ارتقاء مديريت دانش در اين سازمان مي بايست سرمايه اجتماعي را افزايش داد . مدل معادلات ساختاري بر لزوم پرداختن به بعد ارتباطي و بعد ساختاري سرمايه اجتماعي تاکيد دارد.
– الوانىو همکاران (1386) به بررسى نقش سرمايه اجتماعى در توسعه مديريت دانش سازمانى در شركت داده پردازى ايران پرداخته و نتيجه گرفته است كه توسعه سرمايه اجتماعى

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید