برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

منبع پایان نامه درمورد آموزش و پرورش، پرستاران شاغل، بهداشت روان

هيئت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران . گامهاى توسعه در آموزش پزشكي، 4(2)، 92-97. 19. زنجيردار، مجيد، کهن، علي، سلطان زاده، علي اکبر ( 1387)، مديريت، اندازه گيري و گزارشگري از سرمايه فکري، ادامه مطلب…

No category

پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، زنان مسلمان، حجاب و عفاف

دارد كه‌منبع‌ اصلي‌ قانونگذاري‌ نيز براي‌ رفتار و گفتار شخصي‌ و اجتماعي‌ انسان‌باشد. تاريخ مكتوب انساني مدني، بر اين واقعيت گواهي مي دهد كه همزمان با آغاز زندگي اجتماعي بشر، در قالب خانواده، خويشاوندان و ادامه مطلب…